Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL HU MT PL

Europese Commissie — Persbericht

België, Cyprus, Malta en Polen hebben doeltreffende maatregelen genomen om hun tekort te corrigeren, terwijl de maatregelen van Hongarije ontoereikend zijn

Brussel, 11 januari 2012 – Vandaag heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat Hongarije onvoldoende vooruitgang heeft geboekt in de richting van een tijdige en duurzame correctie van zijn buitensporige tekort. De Europese Commissie stelt daarom voor over te gaan tot de volgende fase van de buitensporigtekortprocedure (btp) en beveelt aan dat de Raad van ministers besluit dat geen effectieve maatregelen zijn genomen om het tekort op duurzame wijze tot minder dan 3% van het bbp terug te dringen. Indien de Raad tot een dergelijk besluit komt (overeenkomstig artikel 126, lid 8, van het Verdrag), zal de Commissie de Raad vervolgens voorstellen nieuwe aanbevelingen tot Hongarije te richten (op grond van artikel 126, lid 7, van het Verdrag) teneinde een einde te maken aan zijn buitensporige overheidstekort.

België, Cyprus, Malta en Polen – de andere landen die het risico liepen de uiterste termijn van 2011 of 2012 voor de correctie van hun buitensporige tekort niet te halen – hebben wel afdoende maatregelen genomen. De Commissie is daarom van oordeel dat voor deze vier landen geen verdere stappen in het kader van de buitensporigtekortprocedure noodzakelijk zijn, al zal zij de budgettaire ontwikkelingen aldaar op de voet blijven volgen. Het is de eerste maal dat de Europese Commissie de nieuwe regels van het versterkte stabiliteits- en groeipact (SGP) heeft toegepast. Deze regels maken deel uit van het zogeheten "sixpack" betreffende economische governance, dat op 13 december 2011 in werking is getreden.

De heer Olli Rehn, de voor economische en monetaire zaken en de euro bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie heeft het volgende verklaard: "Het vandaag gepubliceerde verslag toont aan dat het sixpack al vruchten afwerpt. Het heeft de Europese Commissie tanden gegeven om op te treden wanneer landen verzuimen hun tekorten onder controle te brengen en hun schuld terug te dringen. Begrotingsdiscipline is van cruciaal belang om het vertrouwen in onze overheidsfinanciën te herstellen. Ik blijf bij mijn woord: ik ben vastbesloten om dit nieuwe krachtige instrumentarium vanaf de eerste dag ten volle in te zetten."

Achtergrond

Wat België, Cyprus, Hongarije, Malta en Polen betreft, bleek uit de najaarsprognoses van de Commissie van 10 november 2011 dat er voor deze landen sprake was van een duidelijk risico dat zij hun verplichting om hun buitensporige tekort te corrigeren, niet zouden nakomen. De daaropvolgende dag heeft vicevoorzitter Rehn de betrokken ministers van Financiën een brief gezonden, waarin hij duidelijk maakte dat als er geen corrigerende maatregelen werden getroffen, verdere btp-stappen, die mogelijk tot het opleggen van sancties zouden leiden, onvermijdelijk zouden worden. Alle vier landen hebben sindsdien maatregelen genomen die lijken te volstaan om een duurzame correctie van het buitensporige tekort te verzekeren.

In Hongarije daarentegen wordt het begrotingssaldo sterk beïnvloed door eenmalige inkomsten die niet in een duurzame tekortcorrectie resulteren. Hongarije heeft de referentiewaarde van 3% van het bbp in 2011 weliswaar formeel in acht genomen, maar dat is alleen te danken aan eenmalige maatregelen ter grootte van ongeveer 10% van het bbp. Achter dit begrotingsresultaat gaat echter een ernstige verslechtering van het onderliggende structurele saldo schuil. In feite is de structurele begrotingssituatie er in 2010 en 2011 in totaal met naar schatting 2¾% van het bbp op achteruitgegaan, wat sterk contrasteert met de aanbeveling om een cumulatieve budgettaire verbetering ten belope van 0,5% van het bbp te realiseren. Ook in 2012 zou het overheidstekort alleen dankzij eenmalige inkomsten onder de 3% van het bbp blijven. Voorspeld wordt dan ook dat het tekort in 2013 3¼% van het bbp zal bedragen – ook zonder rekening te houden met de mogelijke negatieve gevolgen van een verslechtering van het macro-economische scenario en stijgende obligatierendementen – en dus boven de referentiewaarde van het Verdrag zal uitkomen. Kortom, de correctie van het buitensporige tekort in 2011 heeft geen duurzaam karakter. Dit leidt tot de conclusie dat Hongarije geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van de Raad van juli 2009.

Voor nadere informatie, zie:

MEMO/11/898

MEMO/11/364

MEMO/11/627

Contact:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar