Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL HU MT PL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τυπου

Το Βέλγιο, η Κύπρος, η Μάλτα και η Πολωνία έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα για τη διόρθωση του ελλείμματος ενώ τα μέτρα της Ουγγαρίας είναι ανεπαρκή

Βρυξέλλες 11 Ιανουαρίου 2012 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει επαρκή πρόοδο προς την έγκαιρη και βιώσιμη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματός της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της «Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος» (ΔΥΕ) και συνιστά να εγκρίνει το Συμβούλιο Υπουργών το συμπέρασμα ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος σε επίπεδο κάτω από 3% του ΑΕΠ με βιώσιμο τρόπο. Με βάση αυτή την απόφαση του Συμβουλίου (βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 8 της Συνθήκης ΕΕ), η Επιτροπή θα προτείνει στη συνέχεια στο Συμβούλιο να απευθύνει νέες συστάσεις στην Ουγγαρία (βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 7 της Συνθήκης) με σκοπό τον τερματισμό του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματός της.

Το Βέλγιο, η Κύπρος, η Μάλτα και η Πολωνία - οι άλλες χώρες που αντιμετώπιζαν κίνδυνο να μην τηρήσουν τις προθεσμίες του 2011 ή του 2012 για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων τους - έλαβαν αποτελεσματικά μέτρα. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, αν και θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις δημοσιονομικές εξελίξεις εκ του σύνεγγυς. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τους νέους κανόνες του ενισχυμένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), που αποτελούν μέρος των αποκαλούμενων κανόνων του «εξάπτυχου», οι οποίοι άρχισαν να ισχύουν στις 13 Δεκεμβρίου του 2011.

Ο κ. Olli Rehn, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι οι κανόνες του «εξάπτυχου» παράγουν ήδη αποτελέσματα. Έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυναμικούς μηχανισμούς ώστε να αναλαμβάνει δράση όταν κάποιες χώρες δεν καταφέρνουν να θέσουν το έλλειμμά τους υπό έλεγχο και να μειώσουν το χρέος τους. Η δημοσιονομική πειθαρχία έχει καίρια σημασία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα δημόσια οικονομικά μας. Θα τηρήσω τον λόγο μου: Είμαι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσω στο έπακρο αυτό το νέο ισχυρό σύνολο εργαλείων από την πρώτη μέρα.»

Ιστορικό

Όσον αφορά το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα και την Πολωνία, οι φθινοπωρινές προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2011 έδειξαν ότι οι εν λόγω χώρες αντιμετώπιζαν σαφή κίνδυνο να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων τους. Την επόμενη ημέρα, ο αντιπρόεδρος κ. Rehn απηύθυνε επιστολές προς τους οικείους υπουργούς οικονομικών στις οποίες καθιστά σαφές ότι, εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα, θα καταστεί αναπόφευκτη η λήψη πρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο της ΔΥΕ, με πιθανότητα ενεργοποίησης των κυρώσεων. Από τότε, και οι τέσσερις χώρες έλαβαν μέτρα τα οποία φαίνονται επαρκή ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.

Αντίθετα, το δημοσιονομικό ισοζύγιο στην Ουγγαρία επηρεάζεται σοβαρά από έκτακτα έσοδα που δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη βιώσιμη διόρθωση του ελλείμματος. Αν και το 2011 η Ουγγαρία χώρα τήρησε τυπικά την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ, αυτό επετεύχθη αποκλειστικά χάρη σε έκτακτα έσοδα ύψους περίπου 10%· ωστόσο, αυτό το δημοσιονομικό αποτέλεσμα κρύβει μια σοβαρή επιδείνωση του βασικού διαρθρωτικού αποτελέσματος. Πράγματι, η διαρθρωτική δημοσιονομική θέση σημείωσε σωρευτική επιδείνωση το 2010 και το 2011 κατά by 2¾% του ΑΕΠ κατ' εκτίμηση, πράγμα που είναι σε πλήρη αντίθεση με τη συνιστώμενη σωρευτική δημοσιονομική βελτίωση ύψους 0,5% του ΑΕΠ. Επίσης, το 2012, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται ότι θα παραμείνει κάτω από το 3% του ΑΕΠ μόνο χάρη στα έκτακτα έσοδα. Κατά συνέπεια, το 2013, το έλλειμμα προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 3¼% του ΑΕΠ, ακόμα και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές αρνητικές συνέπειες της επιδείνωσης της μακροοικονομικής κατάστασης και των αυξανόμενων αποδόσεων των ομολόγων, υπερβαίνοντας έτσι την τιμή αναφοράς που ορίζει η Συνθήκη. Συνοψίζοντας, η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος το 2011 δεν έχει βιώσιμο χαρακτήρα. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ουγγαρία δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση σε εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου του Ιουλίου 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/898

MEMO/11/364

MEMO/11/627

Αρμόδιοι για επαφή :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)


Side Bar