Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 november 2012

Europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning den 3 december: Stort stöd för bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i EU

Bryssel den 30 november 2012 – Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället, anser de flesta i EU. Detta framgår av en ny undersökning som EU-kommissionen publicerar inför Europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning den 3 december. Så gott som alla (97 %) är av den åsikten att personer med funktionsnedsättning ska kunna gå i skolan, få ett jobb eller gå ut och handla som alla andra. Sju av tio tillfrågade säger att bättre tillgång till varor och tjänster i hög grad skulle göra livet lättare inte bara för personer med funktionsnedsättning utan också för äldre och andra, t.ex. småbarnsföräldrar. Drygt åtta av tio personer (84 %) tror att mer tillgängliga varor och tjänster skulle skapa fler möjligheter för näringslivet.

En av grundpelarna i EU:s funktionshinderstrategi är att se till att samhället är mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning (IP/10/1505). EU-kommissionen håller på och utarbetar ett förslag till en EU-lag om tillgänglighet som ska läggas fram 2013. Dagens undersökning ger vid handen att 86 % i EU menar att man med hjälp av enhetliga lösningar i hela Europa kan göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att resa, studera och arbeta i andra EU-länder och att 78 % anser att gemensamma regler skulle underlätta för företagen att bedriva verksamhet på EU:s inre marknad.

– Alla i EU har rätt att delta fullt ut i samhällslivet. Det är tydligt att de flesta i Europa är av denna åsikt, säger EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som ansvarar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Att se till att samhället är tillgängligt för alla är centralt i EU:s strategi för ett hinderfritt Europa. EU-kommissionen har därför för avsikt att under 2013 lägga fram ett förslag till europeisk lag om tillgänglighet som ska undanröja hindren för personer med funktionsnedsättning.

Den 3 december 2012 kommer EU-kommissionen att meddela vem som får Access City-priset, EU:s årliga utmärkelse för tillgängliga städer, som i år delas ut för tredje gången. Utmärkelsen är ett sätt att sporra städerna i Europa till att främja en tillgänglig stadsmiljö för personer med funktionsnedsättning. Under tidigare år har priset gått till Salzburg i Österrike (IP/11/1492) och Ávila i Spanien (IP/10/1641).

Bakgrund

Var sjätte EU-invånare, cirka 80 miljoner personer, har någon form av funktionsnedsättning. Mer än var tredje person över 75 år har en funktionsnedsättning som i någon mån utgör ett hinder för dem. Antalet kommer sannolikt att öka i takt med att EU:s befolkning åldras. Det är alltför vanligt att dessa personer inte till fullo kan delta i samhället och ekonomin på grund av ett hinder av fysiskt eller annat slag eller på grund av diskriminering.

Enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna ska unionen erkänna och respektera rätten för personer med funktionsnedsättning att få del av åtgärder som gör att de kan leva ett självständigt liv och delta i samhället och på arbetsmarknaden. Dessutom har EU och alla de 27 EU-länderna förbundit sig att skapa ett hinderfritt Europa genom att underteckna FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Med tillgänglighet menas att personer med funktionsnedsättning ska ha jämlik tillgång till den fysiska miljön, färdmedel, it-system samt andra resurser och tjänster.

Kommissionen antog 2010 en övergripande strategi för att senast 2020 ta bort hindren för personer med funktionsnedsättning i EU. I strategin anges hur EU och medlemsländerna kan ge människor med funktionsnedsättning de redskap som behövs för de ska kunna utnyttja sina rättigheter.

En av de centrala åtgärderna är ett initiativ för ökad tillgänglighet. Målet är att med hjälp av standardisering och bestämmelser om offentlig upphandling göra varor och tjänster tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt vill man främja marknaden för hjälpmedel i EU. Denna marknad förväntas växa kraftigt under de kommande åren, utifrån de erfarenheter som gjorts i USA.

I december 2011 inledde EU-kommissionen ett offentligt samråd om åtgärder som kunde vidtas för att förbättra tillgängligheten i Europa. Samrådet pågick i tio veckor (IP/11/1533). De synpunkter som lämnades in kommer att användas som underlag när kommissionen bereder en EU-lag om tillgänglighet. I beredningen ingår också en grundlig bedömning av konsekvenserna av olika politiska handlingsalternativ. Förslaget kommer att läggas fram under 2013.

Mer information

Eurobarometerundersökning om attityder till tillgänglighet i EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

EU-kommissionens insatser för människor med funktionsnedsättning:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

EU:s utmärkelse för tillgängliga städer, Access City

www.accesscityaward.eu

Vice ordförande Viviane Redings webbplats (rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap):

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar