Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

V Bruseli 30. novembra 2012

Európsky deň zdravotne postihnutých osôb (3. decembra): Európania výrazne podporujú lepšiu prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí

Brusel, 30. novembra 2012 – Podľa nového prieskumu, ktorý uverejnila Európska komisia v predstihu pred Európskym dňom zdravotne postihnutých osôb (3. december), sú Európania pevne presvedčení, že osoby so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť plne sa zapojiť do spoločnosti. 97 % opýtaných uviedlo, že osoby so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť chodiť do školy, získať pracovné miesto alebo navštevovať obchody ako všetci ostatní. Sedem z desiatich respondentov uviedlo, že lepšia dostupnosť tovarov a služieb by zásadne zlepšila kvalitu života zdravotne postihnutých osôb, starších osôb a ostatných skupín, ako sú napríklad rodičia s malými deťmi. 84% sa domnieva, že lepšie prístupné tovary a služby by okrem toho vytvorili viac príležitostí pre priemysel.

Európa lepšie prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím je kľúčovým prvkom celkovej stratégie EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím (IP/10/1505). Európska komisia v súčasnosti pripravuje návrhy na vytvorenie Európskeho aktu bezbariérovosti v roku 2013. Podľa dnešného prieskumu sa 86 % Európanov domnieva, že podobné riešenia bezbariérovosti na celom území Európy by zdravotne postihnutým osobám umožnili cestovať, študovať a pracovať v inej krajine EÚ a 78 % opýtaných si myslí, že spoločné pravidlá by uľahčili spoločnostiam prevádzku v rámci jednotného trhu EÚ.

Každý človek v Európe má právo plne zúčastňovať na živote spoločnosti a Európania tento názor jednoznačne zdieľajú“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Lepšie sprístupnenie života pre všetkých je hlavným prvkom našej stratégie pre bezbariérovú Európu, preto mám v úmysle v roku 2013 predložiť návrh Európskeho aktu bezbariérovosti, ktorého cieľom bude úplne odstránenie bariér pre osoby so zdravotným postihnutím“.

Dňa 3. decembra 2012 Európska komisia vyhlási mená víťazov tretieho ročníka súťaže Access City – inovatívnej súťaže medzi európskymi mestami, ktorá slúži na podporu bezbariérovosti v mestskom prostredí pre osoby so zdravotným postihnutím. Medzi víťazov predchádzajúcich ročníkov patrí Salzburg v Rakúsku (IP/11/1492) a Avila v Španielsku (IP/10/1641).

Kontext

Každý šiesty človek v Európskej únii – približne 80 miliónov – trpí istým druhom zdravotného postihnutia, od mierneho až po ťažké. Viac než jedna tretina ľudí nad 75 rokov má zdravotné ťažkosti, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Tieto čísla sa budú s veľkou pravdepodobnosťou zvyšovať s postupným starnutím obyvateľstva EÚ. Väčšina týchto ľudí veľmi často nemá možnosť sa plne zúčastňovať na spoločenskom a hospodárskom živote z dôvodu fyzických alebo iných bariér, ako aj z dôvodu diskriminácie.

V Charte základných práv EÚ sa uvádza, že „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“. EÚ a jej 27 členských štátov sa už okrem toho zaviazali vytvoriť bezbariérovú Európu podpísaním Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).

„Prístupnosť“ znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím majú rovnako ako iní ľudia prístup k „fyzickému“ prostrediu, doprave, informačným a komunikačným technológiám a systémom, ako aj k iným zariadeniam a službám.

Komisia prijala komplexnú stratégiu v roku 2010 zameranú na vytvorenie bezbariérovej Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím do roku 2020. V tomto pláne sa uvádza, ako môžu EÚ a vlády jednotlivých štátov zlepšiť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím tým, že im zaistia, aby mohli využívať svoje práva.

Jedným z jeho kľúčových krokov bola iniciatíva na zlepšenie prístupnosti. Cieľom je využiť štandardizáciu či pravidlá verejného obstarávania na sprístupnenie všetkých tovarov a služieb osobám so zdravotným postihnutím a podporovať pritom trh zdravotných pomôcok v rámci EÚ. Na základe skúseností Spojených štátov sa predpokladá, že tento trh zaznamená v nasledujúcich rokoch rýchly rozvoj.

Európska komisia v decembri 2011 začala verejné konzultácie v trvaní desať týždňov so zameraním na opatrenia na zlepšenie prístupnosti v Európe (IP/11/1533). Komisia výsledky týchto konzultácií v súčasnosti využíva pri príprave Európskeho aktu bezbariérovosti, ktoré zahŕňajú dôkladné hodnotenie vplyvu rôznych možností politiky. Komisia má v úmysle predložiť návrh v priebehu roku 2013.

Ďalšie informácie

Prieskum Eurobarometra – postoj k prístupnosti v EÚ:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Európska komisia – osoby so zdravotným postihnutím:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Cena „Access City“:

www.accesscityaward.eu

Domovská stránka podpredsedníčky Európskej komisie Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar