Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. marraskuuta 2012

Eurooppalaiset tukevat voimakkaasti esteettömyyden lisäämistä

Bryssel 30. marraskuuta 2012 – Eurooppalaiset ovat vahvasti sitä mieltä, että vammaisten olisi voitava osallistua yhteiskuntaan täysimittaisesti. Tämä selvisi Euroopan komission teettämästä tutkimuksesta, joka liittyy 3. joulukuuta vietettävään Euroopan vammaisten päivään. Kyselyyn vastanneista peräti 97 prosenttia katsoi, että vammaisten olisi voitava käydä koulua, löytää työpaikka tai asioida kaupoissa muiden ihmisten tavoin. Seitsemän vastaajaa kymmenestä totesi, että tavaroiden ja palvelujen helpompi saatavuus parantaisi merkittävästi vammaisten, vanhusten ja muiden erityisryhmien, kuten lapsiperheiden, elämää. Vastanneista 84 prosenttia katsoi tavaroiden ja palvelujen helpomman saatavuuden myös lisäävän yritysten mahdollisuuksia.

Esteettömyyden lisääminen vammaisille Euroopassa on keskeinen osa EU:n vammaisstrategiaa (IP/10/1505). Euroopan parlamentti valmistelee parhaillaan ehdotuksia esteettömyyttä koskevaksi eurooppalaiseksi säädökseksi. Ehdotukset on tarkoitus esittää vuoden 2013 aikana. Tänään julkaistun tutkimuksen mukaan 86 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että samanlaiset esteettömyysratkaisut kaikkialla Euroopassa antaisivat vammaisille mahdollisuuden matkustaa, opiskella ja työskennellä jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa. Lisäksi 78 prosenttia vastanneista katsoo yhteisten sääntöjen helpottavan yritysten toimintaa sisämarkkinoilla.

Kaikilla on Euroopassa oikeus osallistua täysimittaisesti yhteiskuntaan, ja eurooppalaiset jakavat selkeästi tämän näkemyksen”, totesi komission varapuheenjohtaja, EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. Hänen mukaansa keskeistä komission strategiassa esteettömän Euroopan luomiseksi on saavutettavuuden lisääminen kaikille eurooppalaisille. Sen vuoksi Reding aikoo vuonna 2013 esittää ehdotuksen esteettömyyttä koskevaksi eurooppalaiseksi säädökseksi, jolla poistetaan vammaisten elämää vielä haittaavat esteet.

Euroopan komissio julkistaa 3. joulukuuta 2012 kolmannen vuotuisen Esteetön kaupunki ‑palkinnon voittajat. Tässä innovatiivisessa kilpailussa eurooppalaiset kaupungit kilpailevat kaupunkiympäristön esteettömyyden lisäämisessä vammaisten hyväksi. Kilpailun ovat aiemmin voittaneet Salzburg (Itävalta) (IP/11/1492) ja Avila (Espanja) (IP/10/1641).

Tausta

Joka kuudes henkilö EU:ssa on jollakin tavalla vammainen. Eriasteisia vammoja on Euroopan unionissa noin 80 miljoonalla kansalaisella. Useampi kuin joka kolmas 75 vuotta täyttänyt kärsii jonkinlaisesta toimintarajoitteesta. Näiden määrien odotetaan kasvavan EU:n väestön vanhetessa. Monet vammaiset eivät voi osallistua täysipainoisesti yhteiskunta- ja talouselämään joko fyysisten tai muiden esteiden taikka syrjinnän takia.

EU:n perusoikeuskirjan mukaan unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta. Lisäksi allekirjoittaessaan vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen EU ja sen 27 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet luomaan esteettömän Euroopan.

Esteettömyys tarkoittaa, että vammaisilla on samanlaiset mahdollisuudet kuin muillakin hyödyntää fyysistä ympäristöä, liikennepalveluja, tieto- ja viestintäteknologiaa ja ‑järjestelmiä sekä muita järjestelyjä ja palveluja.

Komissio hyväksyi vuonna 2010 kattavan strategian esteettömän Euroopan luomiseksi vammaisille vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelmassa kuvataan, miten EU ja jäsenvaltioiden hallitukset voivat parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia hyödyntää oikeuksiaan.

Eräs keskeisistä toimista on esteettömyyttä koskeva aloite. Tavoitteena on hyödyntää standardointia tai julkisia hankintoja koskevia sääntöjä siten, että kaikki tuotteet ja palvelut voidaan saattaa vammaisten ulottuville ja samalla edistää apuvälineiden EU-markkinoita. Kyseisten markkinoiden odotetaan kasvavan huomattavasti lähivuosina, kuten on jo tapahtunut Yhdysvalloissa.

Komissio käynnisti joulukuussa 2011 kymmenen viikkoa kestäneen julkisen kuulemisen keinoista esteettömyyden parantamiseksi Euroopassa (IP/11/1533). Komissio hyödyntää kuulemisen tuloksia valmistellessaan esteettömyyttä koskevaa eurooppalaista säädösehdotusta, esimerkiksi arvioidessaan perusteellisesti erilaisten toimintavaihtoehtojen vaikutuksia. Komissio aikoo esittää ehdotuksen vuoden 2013 aikana.

Lisätietoja

Eurobarometri-tutkimus ”Attitudes to Accessibility in the EU”:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Euroopan komissio – vammaiset:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Esteetön kaupunki ‑palkinto:

www.accesscityaward.eu

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56


Side Bar