Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. november 2012

Euroopa puuetega inimeste päeva tähistatakse 3. detsembril: eurooplaste arvates väärivad puuetega inimesed paremaid tingimusi

Brüssel, 30. november 2012 – Euroopa Komisjoni värske uuringu kohaselt, mis valmis vahetult enne 3. detsembri Euroopa puuetega inimeste päeva, leiavad eurooplased, et puuetega inimestel peab olema võimalus ühiskonnas täiel määral osalemiseks. 97% küsitluses osalenutest leidis, et puuetega inimestel peab olema võimalus käia koolis, saada tööd ja minna poodi nagu kõigil teistel. Seitse inimest kümnest leidis, et parem juurdepääs kaupadele ja teenustele parandaks märkimisväärselt puuetega inimeste, vanemate inimeste ja ka näiteks väikeste lastega perekondade elu. Lisaks leiab 84% vastanutest, et parem juurdepääs kaupadele ja teenustele loob lisavõimalusi ka tööstusele.

ELi puuetega inimeste strateegia keskne eesmärk on muuta Euroopa puuetega inimestele mugavamaks (IP/10/1505). Euroopa Komisjon koostab praegu ettepanekut Euroopa ligipääsetavuse akti kohta, mis peaks valmima 2013. aastal. Tänase uuringu kohaselt leiab 86% eurooplastest, et kogu Euroopas võiksid olla sarnased juurdepääsulahendused, mis võimaldaksid puuetega inimestel reisida, õppida ja töötada mõnes teises ELi riigis. Lisaks pooldab 78% vastanutest ühtsete eeskirjade kehtestamist, mis lihtsustaks ettevõtjatel ELi ühtsel turul tegutseda.

„Igaühel Euroopas on õigus täiel määral ühiskonnas osaleda ning eurooplased jagavad seda seisukohta,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Reding. „Euroopale juurdepääsu tagamine on takistusteta Euroopa strateegia põhiline sisu. Seepärast ma kavatsengi esitada ettepaneku, et kõrvaldada 2013. aasta Euroopa ligipääsetavuse aktiga puuetega inimesi piiravad takistused.

3. detsembril 2012 annab Euroopa Komisjon kolmandat korda välja „Access City” auhinna. Tegemist on Euroopa linnade innovaatikavõistlusega, mille raames tunnustatakse linna, kus on kõige rohkem edendatud puuetega inimeste liikumisvõimalusi. Varem on selle auhinna võitnud Salzburg Austrias (IP/11/1492) ja Avila Hispaanias (IP/10/1641).

Taustteave

Umbes 80 miljonit inimest ehk iga kuues inimene Euroopa Liidus on kerge kuni raske puudega. Enam kui kolmandikku üle 75aastastest inimestest vaevab mingit sorti puue. Need näitajad suurenevad, sest ELi rahvastik vananeb. Enamik neist inimestest ei saa sageli ühiskonnaelus ja majandustegevuses täielikult osaleda – seda nii füüsiliste kui ka muude takistuste, aga ka diskrimineerimise tõttu.

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud: „Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus.” Olles allkirjastanud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, on EL ja kõik tema 27 liikmesriiki juba pühendunud tõketeta Euroopa loomisele.

Juurdepääsetavus tähendab, et puudega inimesed pääsevad füüsilisele keskkonnale, transpordile, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi teistega samadel alustel.

Euroopa Komisjon võttis 2010. aastal vastu ulatusliku strateegia, et luua aastaks 2020 takistusteta Euroopa puuetega inimestele. Selles kirjeldatakse, kuidas EL ja liikmesriikide valitsused saavad anda puuetega inimestele võimalusi nende õigusi kasutada.

Strateegia peamiste suundade hulka kuulub juurdepääsetavuse algatus, mille eesmärk on kasutada standardimist ning riigihanke eeskirju, et tagada puudega inimestele juurdepääs kõikidele toodetele ja teenustele ning edendada abivahendite turu toimimist ELis. USA kogemuste alusel on arvata, et see turg peaks lähiaastatel märkimisväärselt kasvama ka ELis.

Detsembris 2011 käivitas Euroopa Komisjon kümnenädalase avaliku arutelu võimalike meetmete üle, millega saaks juurdepääsetavust Euroopas parandada (IP/11/1533). Arutelu tulemusi kasutatakse Euroopa ligipääsetavuse akti väljatöötamisel, milles võetakse hoolikalt arvesse eri poliitikavalikute mõju. Komisjon kavatseb ettepaneku esitada 2013. aasta jooksul.

Lisateave

Eurobaromeetri uuring – Juurdepääsetavuse hoiakud ELis:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Euroopa Komisjon – puuetega inimesed:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

„Access City” auhind:

www.accesscityaward.eu

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar