Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2012

3 Δεκεμβρίου: ευρωπαϊκή ημέρα των ατόμων με αναπηρία - οι Ευρωπαίοι στηρίζουν σθεναρά τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2012 – Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν κατηγορηματικά ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την ευρωπαϊκή ημέρα των ατόμων με αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου. Μεταξύ των ερωτηθέντων, ποσοστό 97% δήλωσε ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, να βρίσκουν δουλειά ή έχουν πρόσβαση στα μαγαζιά όπως όλοι. 7 στους 10 απάντησαν ότι η καλύτερη προσβασιμότητα στα αγαθά και τις υπηρεσίες θα βελτίωνε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων και άλλων ατόμων, όπως οι γονείς με μικρά παιδιά. Ποσοστό 84% πιστεύει ότι τα ευκολότερα προσβάσιμα αγαθά και υπηρεσίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επίσης περισσότερες ευκαιρίες για τη βιομηχανία.

Ένα βασικό σημείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία αφορά την προσπάθεια να καταστεί η Ευρώπη ευκολότερα προσβάσιμη (IP/10/1505). Επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί προτάσεις για την υποβολή ευρωπαϊκής πράξης προσβασιμότητας, το 2013. Στη σημερινή έρευνα διαπιστώνεται ότι ποσοστό 86% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η υιοθέτηση παρόμοιων λύσεων για την προσβασιμότητα σε όλη την Ευρώπη θα επέτρεπε στα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και ποσοστό 78% πιστεύει ότι οι κοινοί κανόνες θα διευκόλυναν τη λειτουργία των εταιρειών στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος Reding, Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, δήλωσε τα εξής: «Καθένας στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και οι Ευρωπαίοι συμμερίζονται σαφώς την άποψη αυτή. Η διευκόλυνση της ζωής κάθε πολίτη βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, εντός του 2013, σκοπεύω να υποβάλω πρόταση ευρωπαϊκής πράξης προσβασιμότητας για την εξάλειψη των φραγμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.»

Στις 3 Δεκεμβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει τους νικητές του τρίτου ετήσιου βραβείου φιλικής προς άτομα με αναπηρίας πόλης – ενός καινοτόμου διαγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων για την προώθηση της προσβασιμότητας στο αστικό περιβάλλον για τα άτομα με αναπηρία. Στους προηγούμενους νικητές συγκαταλέγονται το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας (IP/11/1492) και η Άβιλα της Ισπανίας (IP/10/1641).

Ιστορικό

Η αναπηρία, ήπια ή σοβαρή, πλήττει ένα στα έξι άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή περίπου 80 εκατομμύρια. Εξάλλου, το ένα τρίτο και πλέον των ατόμων άνω των 75 ετών εμφανίζουν αναπηρία που περιορίζει σε κάποιο βαθμό τις δραστηριότητές τους. Και αν λάβουμε υπόψη την προοδευτική γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ, τα αριθμητικά στοιχεία αναμένεται να αυξηθούν. Πολύ συχνά, τα περισσότερα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία και την οικονομία λόγω φυσικών ή άλλων φραγμών, καθώς και λόγω διακρίσεων.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει ότι η «Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.» Επίσης, η ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της έχουν ήδη δεσμευθεί, με την υπογραφή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), να δημιουργήσουν μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς.

«Προσβασιμότητα» σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση με άλλους πολίτες, στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών, και σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες.

Το 2010, η Επιτροπή θέσπισε συνολική στρατηγική για τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία έως το 2020. Το σχέδιο περιγράφει με ποιόν τρόπο η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία τα μέσα για να απολαύουν των δικαιωμάτων τους.

Ένα από τα κυριότερα μέτρα που συμπεριλαμβάνονταν στη στρατηγική ήταν η πρωτοβουλία προσβασιμότητας. Ο στόχος έγκειται στην αξιοποίηση της τυποποίησης και των κανόνων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων, ώστε όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες να καταστούν προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία και να προωθηθεί παράλληλα μια αγορά υποβοηθητικών συσκευών στην ΕΕ. Με βάση την εμπειρία των ΗΠΑ, η αγορά αυτή αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική αύξηση κατά τα προσεχή έτη.

Τον Δεκέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση, διάρκειας δέκα εβδομάδων, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην Ευρώπη (IP/11/1533). Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση από την Επιτροπή της ευρωπαϊκής πράξης προσβασιμότητας, η οποία περιλαμβάνει διεξοδική αξιολόγηση του αντίκτυπου των διαφορετικών επιλογών πολιτικής. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει σχετική πρόταση κατά τη διάρκεια του 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου – Αντιλήψεις σχετικά με την προσβασιμότητα στην ΕΕ:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Άτομα με αναπηρία:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Βραβείο φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης (Access City Award):

www.accesscityaward.eu

Αρχική σελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου της ΕΕ και Επιτρόπου για θέματα Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar