Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. november 2012

Europæisk handicapdag den 3. december: Stærk europæisk støtte til bedre tilgængelighed for handicappede og ældre

Bruxelles, den 30. november 2012 – Europæerne er stærkt overbevist om, at handicappede skal have mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre, hvilket afspejles i en ny undersøgelse, som Europa-Kommissionen har foretaget og offentliggjort forud for den europæiske handicapdag den 3. december. Blandt de adspurgte mente 97 %, at folk med et handicap skal have adgang til at gå i skole, få et arbejde og komme i butikker ligesom alle andre. 7 ud af 10 respondenter mener, at bedre tilgængelighed til varer og tjenesteydelser vil forbedre livskvaliteten for handicappede, ældre og andre, som f.eks. forældre med små børn. 84 % mener, at mere tilgængelige varer og tjenesteydelser også vil skabe bedre muligheder for industrien.

Det er et centralt element i EU's overordnede handicapstrategi at gøre Europa mere tilgængelig for dem, som har et handicap (IP/10/1505). Europa-Kommissionen er netop i gang med at forberede et forslag til en EU-lov om tilgængelighed, som forventes at være færdigt i 2013. I henhold til undersøgelsen mener 86 % af europærerne, at ensartede tilgængelighedsløsninger på tværs af Europa vil gøre handicappede i stand til at rejse til, studere og arbejde i et andet EU-land, og 78 % mener, at fælles regler vil gøre det lettere for virksomheder at operere på EU's indre marked.

"Alle i Europa har ret til at deltage i samfundet på lige vilkår, og den opfattelse deles helt klart af Europas borgere", udtaler næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "Det er centralt for vores strategi for et Europa uden hindringer for handicappede, at vi gør livet lettere for alle, og det er derfor, jeg agter at fremlægge et forslag til en EU-lov om tilgængelighed i 2013, der skal nedbryde de eksisterende hindringer for handicappede."

Den 3. december 2012 vil Europa-Kommissionen offentliggøre vinderen af den tredje årlige Access City Award, der er en innovativ konkurrence mellem europæiske byer om at gøre bymiljøet mere tilgængeligt for folk med handikap. Tidligere har Salzburg i Østrig (IP/11/1492) og Avila i Spanien (IP/10/1641) vundet konkurrencen.

Baggrund

En sjettedel af borgerne i EU – omkring 80 millioner – er mere eller mindre handicappede. Mere end en tredjedel over 75 år har handicap, der i en vis udstrækning begrænser dem. Disse tal forventes at stige, i takt med at befolkningen i EU ældes. De fleste af disse borgere er alt for ofte forhindret i på lige fod med alle andre at tage del i samfundet og det økonomiske liv på grund af fysiske eller andre forhindringer samt diskrimination.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder nævner, at "Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i samfundslivet." Desuden har EU og de 27 medlemslande allerede forpligtet sig til at skabe et Europa uden hindringer for handicappede ved at underskrive FN’s konvention om handicappedes rettigheder.

"Tilgængelighed" betyder, at handicappede på lige fod med andre har adgang til det fysiske miljø, transport, informations- og kommunikationsteknologier og -systemer samt andre faciliteter og tjenester.

I 2010 vedtog Kommissionen en omfattende strategi for et Europa uden hindringer for handicappede inden 2020. Planen skitserer, hvordan EU og de nationale regeringer kan give handicappede nye muligheder, så de kan nyde deres rettigheder.

Et af nøglepunkterne i planen er et initiativ om tilgængelighed. Målet er at bruge reglerne om harmonisering eller offentlige indkøb til at sikre handicappede forbedret adgang til varer og tjenesteydelser, samtidig med at der skabes et EU-marked for hjælpemidler. Det forventes, at dette marked vil vokse betydeligt i de kommende år, hvilket har været udviklingen i USA.

I december 2011 lancerede Europa-Kommissionen en 10-ugers offentlig høring om mulige foranstaltninger, der skal forbedre tilgængeligheden i Europa (IP/11/1533). Resultatet af denne høring vil nu bidrage til Kommissionens forberedelser af en EU-lov om tilgængelighed, som indeholder en grundig evaluering af de forskellige politiske valgmuligheders effekt. Det er Kommissionens hensigt at fremlægge et forslag på området i løbet af 2013.

Yderligere oplysninger

Eurobarometer-undersøgelsen - Attitudes to Accessibility in the EU (Holdninger til tilgængelighed i EU):

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Europa-Kommissionen websted – People with disabilities (borgere med handicap):

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Access City Award:

www.accesscityaward.eu

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar