Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. listopadu 2012

Evropský den osob se zdravotním postižením 3. prosince: Evropané si velmi přejí, aby zdravotně postižení měli jednodušší život

Brusel 30. listopadu 2012 – Podle nového průzkumu Evropské komise zveřejněného u příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením (3. prosince) jsou Evropané hluboce přesvědčeni, že osoby se zdravotním postižením by měly mít možnost se plně zapojit do společnosti. Z dotázaných uvedlo 97 %, že osoby se zdravotním postižením by měly mít možnost chodit do školy, získat zaměstnání nebo mít přístup do obchodů jako ostatní. Sedm z deseti respondentů uvádí, že lepší přístupnost zboží a služeb by velmi výrazně zlepšila život zdravotně postižených lidí, starších osob a dalších lidí, jako jsou rodiče s malými dětmi. Z respondentů se 84 % domnívá, že zpřístupňování zboží a služeb zdravotně postiženým by rovněž vytvořilo nové příležitosti pro průmysl.

Učinit z Evropy prostor, jež bude přístupnější zdravotně postiženým, je klíčovým článkem celkové strategie EU v oblasti zdravotního postižení (IP/10/1505). Evropská komise v současnosti připravuje návrhy pro Evropský akt přístupnosti, který by měl spatřit světlo světa v roce 2013. Dnešní průzkum odhalil, že 86 % Evropanů se domnívá, že podobná řešení z hlediska přístupnosti v celé Evropě by zdravotně postiženým umožnila cestovat, studovat a pracovat v jiné zemi EU, a 78 % respondentů je přesvědčeno, že společná pravidla by v tomto ohledu usnadnila činnost podnikům, které působí na jednotném trhu EU.

Každý v Evropě má právo se plně zapojit do společnosti a Evropané tento názor do velké míry sdílí,“ řekla místopředsedkyně Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Jádrem naší strategie pro bezbariérovou Evropu je, aby mnohé aspekty života byly přístupné každému. Proto mám v úmyslu v roce 2013 představit návrh, který odstraní veškeré bariéry pro zdravotně postižené: Evropský akt přístupnosti.“

Dne 3. prosince 2012 Evropská komise vyhlásí vítěze třetí výroční ceny „Access City Award“ – inovativní soutěže mezi evropskými městy s cílem zpřístupňovat osobám se zdravotním postižením městské prostředí. Předchozími vítězi byla mimo jiné města Salcburk v Rakousku (IP/11/1492) a Avila ve Španělsku (IP/10/1641).

Souvislosti

Každý šestý člověk v Evropské unii – celkem přibližně 80 milionů osob – má nějakou formu zdravotního postižení, které může být lehkého až těžkého stupně. Více než třetina lidí ve věku nad 75 let trpí postižením, které je do určité míry omezuje. Tato čísla se budou v souvislosti se stárnutím obyvatelstva EU dále zvyšovat. Většina těchto lidí se přitom až příliš často nemůže plně účastnit společenského a hospodářského života z důvodu fyzických a jiných překážek či diskriminace.

Listina základních práv Evropské unie uvádí, že „Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti“. Kromě toho se EU a všech 27 členských států již zavázalo vytvořit bezbariérovou Evropu podepsáním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

„Přístupností“ se rozumí stav, kdy osoby se zdravotním postižením mají na rovnoprávném základě s ostatními přístup k fyzickému prostředí, dopravě, informačním a komunikačním technologiím a systémům a dalším zařízením a službám.

Komise v roce 2010 přijala komplexní strategii s cílem vytvořit do roku 2020 bezbariérovou Evropu pro zdravotně postižené osoby. Plán nastiňuje způsoby, jakými by EU a vlády jednotlivých států mohly zlepšit postavení lidí se zdravotním postižením, tak aby mohly využívat svých práv.

Jedním z klíčových opatření této strategie byla iniciativa na zlepšení přístupnosti. Ta se zaměřuje na využití standardizace či pravidel pro zadávání veřejných zakázek ke zpřístupnění veškerého zboží a služeb lidem se zdravotním postižením a povzbuzení evropského trhu s kompenzačními pomůckami. Na základě zkušenosti ze Spojených států se očekává, že tento trh zaznamená v příštích letech výrazný růst.

V prosinci 2011 zahájila Evropská komise desetitýdenní veřejnou konzultaci ohledně možných opatření pro zlepšení přístupnosti v Evropě (IP/11/1533). Výsledky této konzultace nyní Komisi poslouží v přípravách Evropského aktu přístupnosti, které zahrnují i důkladné zhodnocení dopadu různých typů politických opatření, jež přichází v úvahu. Komise má v úmyslu návrh předložit v průběhu roku 2013.

Další informace

Průzkum Eurobarometr – postoje k přístupnosti v EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Evropská komise – osoby se zdravotním postižením:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Access City Award:

www.accesscityaward.eu

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní údaje:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar