Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 november 2012

Välfungerande nätverk för förebyggande av brottslighet i Europa

Bort med knivarna från våra gator, stopp för mobbning på nätet, tidig upptäckt av missbruk – det är exempel på innovativa initiativ för att förebygga brottslighet som genomförs i EU inom ramen för det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). I en rapport som lades fram i dag utvärderar EU-kommissionen det arbete som nätverket utför för att öka säkerheten och tryggheten för invånarna i Europa. I rapporten konstateras att många projekt pågår för att stödja aktörer på lokal nivå, men att nätverket kan förbättra sin genomslagskraft genom att rikta in sina initiativ bättre och samarbeta närmare med viktiga aktörer på det brottsförebyggande området.

EUCPN är ett EU-omfattande nätverk för utbyte av bästa praxis, forskning och information om förebyggande av brottslighet. Sedan 2001 har nätverket har stött sådan verksamhet genom att bistå brottsbekämpande myndigheter, social- och ungdomsarbetare, hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och forskare samt beslutsfattare både på EU-nivå och nationell nivå.

– EU:s nätverk för förebyggande av brottslighet kan, tack vare ekonomiskt stöd från EU, hjälpa medlemsländerna i arbetet för att göra våra samhällen säkrare, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor. Rapporten visar att nätverket fungerar väl och innehåller förslag till hur det kan spela en ännu större roll i det praktiska arbetet i framtiden, framhåller Malmström.

Nätverket ägnar sig särskilt åt ungdomsbrottslighet, brottslighet i städerna och narkotikarelaterad brottslighet. Ett fokus är informationsarbete, bl.a. genom att man delar ut det europeiska priset för brottsförebyggande arbete i en årlig tävling där man belönar det bästa europeiska projektet på området. Bland insatserna mot narkotika kan nämnas ett förebyggande projekt för unga i grundskola och gymnasier i Nederländerna. I Malmö pågår ett storskaligt projekt för att förebygga våld i hemmet. Det drivs av Malmö stad, polismyndigheten och hälso- och sjukvården.

En fullständig förteckning över verksamheter och god praxis som stöds av nätverket finns i MEMO MEMO/12/925.

Dagens rapport från kommissionen visar att nätverket har fungerat väl under de senaste två och ett halvt åren. Det finns dock utrymme för ytterligare förbättringar. T.ex. bör nätverket i högre grad rikta in sina produkter (tematiska dokument, rapporter, studier osv.) på behoven hos de personer som arbetar med förebyggande av brottslighet. Nätverket skulle kunna ta fram material om god praxis för aktörer på regional och lokal nivå.

I kommissionens rapport rekommenderas också att nätverket ska knyta närmare kontakter till Eurostat (för att få fram bättre statistik på EU-nivå), Europeiska polisakademin (Cepol) (för att nå ut till aktörer på lokal nivå) och Europeiska polisbyrån (Europol) (för att kartlägga framtida utmaningar och prioriteringar i kampen mot organiserad brottslighet). I de flesta EU-länder har brottsligheten minskat under ca tio års tid. Det finns dock stora skillnader mellan olika typer av brottslighet. Från 2006 till 2009 registrerade polisen en ökning av brottsligheten i flera medlemsstater, i synnerhet i fråga om inbrott och narkotikahandel. Samtidigt sjönk däremot antalet stölder av motorfordon, våldsbrott och rån kraftigt.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

Webbplatsen för generaldirektoratet för inrikes frågor

Följ generaldirektoratet för inrikes frågor på Twitter

Webbplatsen för Europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 2 2986764)


Side Bar