Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. novembra 2012

Správa o predchádzaní trestnej činnosti v Európe

Odstraňovanie nožov z ulíc, riešenie problému online šikanovania alebo podpora skorého odhalenia závislostí – to sú len niektoré z novátorských iniciatív na predchádzanie trestnej činnosti, ktoré sa uskutočňujú v celej EÚ v rámci Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN). Úsilie, ktoré táto sieť vynakladá na zvýšenie bezpečnosti a ochrany európskych občanov, je hodnotené v správe, ktorú dnes predkladá Európska komisia. V závere tejto správy sa konštatuje, že napriek tomu, že mnohé projekty sa konajú s cieľom motivovať aktérov na miestnej úrovni, sieť by mohla zvýšiť svoj vplyv lepším zameraním svojich iniciatív a užšou spoluprácou s kľúčovými aktérmi v oblasti predchádzania trestnej činnosti.

EUCPN je celoeurópska platforma na výskumnú spoluprácu a výmenu osvedčených postupov a informácií o spôsoboch predchádzania trestnej činnosti. EUCPN od roku 2001 podporovala takéto činnosti, bola nápomocná predstaviteľom orgánov na presadzovanie práva, sociálnym a zdravotníckym pracovníkom a pracovníkom s mládežou, učiteľom a akademikom, ako aj tvorcom politík na európskej a vnútroštátnej úrovni.

„Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti – svojou prácou vynaloženou na predchádzanie trestnej činnosti a s finančnou podporou EÚ – pomáha členským štátom vytvárať bezpečnejšiu spoločnosť. V dnešnej správe sa potvrdzuje, že sieť dobre funguje, a navrhuje sa v nej, ako môže v budúcnosti dosiahnuť viac výsledkov v praxi,“ uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti.

Popri iných oblastiach venuje EUCPN zvláštnu pozornosť trestnej činnosti týkajúcej sa mladistvých a drog, ako aj trestnej činnosti v mestách. Zameriava sa napríklad na zvyšovanie informovanosti prostredníctvom európskej ceny za prevenciu kriminality. Je to každoročne udeľované ocenenie, ktorého cieľom je odmeniť najlepší európsky projekt na predchádzanie trestnej činnosti; ďalej na drogovú problematiku napríklad prostredníctvom preventívneho projektu pre deti zo základných a stredných škôl v Holandsku a na domáce násilie prostredníctvom rozsiahleho projektu, ktorý spoločne realizujú miestne orgány, polícia a sektor zdravotnej starostlivosti vo švédskom meste Malmö.

Úplný zoznam aktivít a osvedčených postupov, ktoré EUCPN rozširuje, je dostupný v MEMO/12/925.

Dnešná správa Komisie ukazuje, že EUCPN za ostatných 30 mesiacov dosahovala dobré výsledky. Je tu však priestor pre ďalšie zdokonalenie siete. EUCPN by napríklad mala zamerať svoje diela (tematické práce, správy, štúdie atď.) viac na potreby ľudí pracujúcich v oblasti predchádzania trestnej činnosti a napr. vypracovať príručky s osvedčenými postupmi pre odborníkov na regionálnej a miestnej úrovni.

Komisia v správe takisto odporúča, aby si EUCPN budovala užšie vzťahy s Eurostatom (s cieľom zaviesť kvalitnejšie štatistické údaje na úrovni EÚ), s Európskou policajnou akadémiou CEPOL (v záujme oslovenia odborníkov na miestnej úrovni) a s Európskym policajným úradom EUROPOL (na určenie budúcich výziev a priorít v boji s organizovanou trestnou činnosťou).

Už asi desať rokov sa úroveň trestnej činnosti vo väčšine krajín EÚ znižuje. Značné rozdiely však existujú, pokiaľ ide o jednotlivé druhy trestnej činnosti. V období medzi rokmi 2006 a 2009 polícia zaznamenala nárast trestnej činnosti v mnohých členských štátoch, a to najmä pokiaľ ide o vlámania a obchodovanie s drogami. V tom istom období bol zaznamenaný významný pokles krádeží motorových vozidiel, násilných trestných činov a lúpeží.

Užitočné odkazy

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť Cecilie Malmströmovej na Twitteri

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Domovská stránka Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar