Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. november 2012

Aruanne kuritegude ennetamise kohta Euroopas

Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku (EUCPN) raames toimub kogu ELis palju uuenduslikke kriminaalpreventsiooni algatusi – vägivallavabad tänavad, küberkiusamise lõpetamine ning sõltuvuste varajane tuvastamine. Täna esitatavas aruandes hindab Euroopa Komisjon jõupingutusi, mida võrgustik on teinud Euroopa kodanike ohutuse ja julgeoleku parandamiseks. Aruandes leitakse, et paljud projektid inspireerivad osalejaid kohalikul tasandil, kuid võrgustiku potentsiaali saaks veelgi suurendada, kui see keskenduks kriminaalpreventsiooniga tegelevatele peamistele osalejatele ja teeks nendega rohkem koostööd.

Kriminaalpreventsiooni võrgustik on ELi hõlmav platvorm, mille kaudu vahetatakse parimat tava, teadustulemusi ja teavet kuritegude ennetamise kohta. Sellist tegevust on võrgustik toetanud alates 2001. aastast, aidates õiguskaitseametnikke, sotsiaal- ja noorsootöötajaid, tervishoiutöötajaid, õpetajaid ja teadlasi ning poliitika kujundajaid ELi ja riiklikul tasandil.

„ELi rahastuse toel aitab ELi kriminaalpreventsiooni võrgustik liikmesriikidel ühiskonda kuritegude ennetamisega turvalisemaks muuta. Tänasest aruandest on näha, et võrgustik töötab hästi; lisaks tehakse ettepanekuid veelgi käegakatsutavamate tulemuste saavutamiseks tulevikus,” märkis Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Lisaks muudele valdkondadele pöörab võrgustik erilist tähelepanu noorte-, linna- ja narkokuritegudele. Näiteks on teadlikkuse suurendamiseks töötatud välja Euroopa kriminaalpreventsiooni auhind, mis antakse välja kord aastas parimale Euroopa kriminaalpreventsiooni projektile. Näiteks toodi uimastite puhul esile alg- ja keskkoolilastele suunatud ennetusprojekti Madalmaades. Koduvägivalla puhul märgiti ära mahukas koostööprojekt Rootsis, milles osalesid Malmö ametiasutused, politsei ja tervishoiusektor.

Võrgustiku kaudu toetatava tegevuse ja hea tava loetelu leiab märgukirjast MEMO/12/925.

Komisjoni aruandes märgitakse, et võrgustik on viimase kahe ja poole aasta jooksul hästi toiminud. Kuid edasiminekuks on veel samuti ruumi. Võrgustik võiks oma tooted (temaatilised dokumendid, aruanded ja uuringud) paremini suunata kriminaalpreventsiooniga tegelevate inimeste vajadustele, näiteks koostada head tava käsitlevaid materjale praktikutele piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Samuti soovitatakse aruandes, et võrgustik arendaks tihedamaid suhteid EUROSTATiga (parema statistilise teabe kasutamiseks ELi tasandil) ja Euroopa Politseiametiga Europol (tulevaste prioriteetide kindlaksmääramiseks organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel).

Enamikus ELi riikides on kuritegevuse tase viimase kümne aasta jooksul vähenenud. Samas on suuri erinevusi kuritegevuse eri liikide lõikes. Ajavahemikul 2006–2009 registreeris politsei mitmes liikmesriigis sissemurdmiste ja uimastikaubanduse juhtumite arvu suurenemise. Samas aga vähenes märkimisväärselt mootorsõidukite varguste, vägivallakuritegude ja röövimiste arv.

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku veebisait

Kontaktisikud :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar