Navigation path

Left navigation

Additional tools

ευρωπαϊκη επιτροπη

δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2012

Έκθεση: η πρόληψη του εγκλήματος στην Ευρώπη

Το καθάρισμα των δρόμων μας από τα μαχαίρια, η αντιμετώπιση του εκφοβισμού μέσω διαδικτύου, η προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης της εξάρτησης είναι μερικές από τις καινοτόμες πρωτοβουλίες για την πρόληψη του εγκλήματος, οι οποίες αναλαμβάνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου πρόληψης του εγκλήματος (EUCPN). Σε έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τις προσπάθειες που καταβάλλει το Δίκτυο για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πολλά σχέδια πραγματοποιούνται για να εμπνεύσουν τους φορείς σε τοπικό επίπεδο, αλλά ότι το Δίκτυο μπορεί να βελτιώσει την επίδρασή του εστιάζοντας περισσότερο τις πρωτοβουλίες του και συνεργαζόμενο στενότερα με τους βασικούς φορείς στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος.

Το EUCPN είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την έρευνα και την ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους πρόληψης του εγκλήματος. Από το 2001 υποστηρίζει δραστηριότητες αυτού του είδους, παρέχοντας βοήθεια σε αστυνομικούς υπαλλήλους, κοινωνικούς λειτουργούς και διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους, επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς, καθώς και σε υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

«Με τη χρηματοδότηση της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο πρόληψης του εγκλήματος βοηθά τα κράτη μέλη να καταστήσουν ασφαλέστερες τις κοινωνίες μας χάρη στις δραστηριότητές του για την πρόληψη του εγκλήματος. Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα καταδεικνύει ότι το Δίκτυο εργάζεται επιτυχώς και υποδεικνύει τρόπους για να υπάρξουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον», δήλωσε η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις επίτροπος, Cecilia Malmström.

Το EUCPN δίνει, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη προσοχή στην εγκληματικότητα των πόλεων, στη νεανική εγκληματικότητα και στην εγκληματικότητα που έχει σχέση με τα ναρκωτικά. Επικεντρώνει, για παράδειγμα, την προσοχή του στην ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω του ευρωπαϊκού βραβείου για την πρόληψη του εγκλήματος (ECPA), το οποίο στοχεύει στην επιβράβευση του καλύτερου ευρωπαϊκού σχεδίου για την πρόληψη του εγκλήματος· όσον αφορά τα ναρκωτικά, για παράδειγμα, μέσω ενός σχεδίου πρόληψης για παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Κάτω Χώρες· και όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία μέσω ενός σχεδίου συνεργασίας μεγάλης κλίμακας υπό τη διαχείριση των τοπικών αρχών, της αστυνομίας και του τομέα υγειονομικής περίθαλψης στο Malmö της Σουηδίας.

Πλήρης κατάλογος των δραστηριοτήτων και ορθών πρακτικών που υποστηρίζονται από το EUCPN παρατίθεται στο ενημερωτικό σημείωμα MEMO/12/925.

Η έκθεση της Επιτροπής που δημοσιεύεται σήμερα φανερώνει ότι τα αποτελέσματα του EUCPN κατά τους τελευταίους τριάντα μήνες υπήρξαν ικανοποιητικά. Υπάρχει παρά ταύτα περιθώριο περαιτέρω βελτιώσεων του Δικτύου. Για παράδειγμα, το EUCPN πρέπει να προσαρμόσει καλύτερα τα προϊόντα του (θεματικά έγγραφα, εκθέσεις, μελέτες κλπ) στις ανάγκες αυτών που εργάζονται στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος, παράγοντας, για παράδειγμα, υλικό σχετικό με τις ορθές πρακτικές προοριζόμενο για τους επαγγελματίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η έκθεση της Επιτροπής συνιστά επίσης στο EUCPN να δημιουργήσει στενότερες σχέσεις με την EUROSTAT (για την παραγωγή καλύτερων στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, CEPOL (για να έχει πρόσβαση στους φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο) και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, EUROPOL (για εντοπισμό μελλοντικών προκλήσεων και προτεραιοτήτων στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος).

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, τα επίπεδα εγκληματικότητας μειώνονται κατά την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών εγκλήματος. Μεταξύ των ετών 2006 και 2009, η αστυνομία κατέγραψε αύξηση της εγκληματικότητας σε ορισμένα κράτη μέλη, κυρίως όσον αφορά τις διαρρήξεις οικιών και τη διακίνηση ναρκωτικών. Ταυτόχρονα, μειώθηκαν σημαντικά οι καταγεγραμμένες κλοπές αυτοκινήτων και τα καταγεγραμμένα εγκλήματα και κλοπές με χρήση βίας .

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ιστότοπος της κας Cecilia Malmström

Παρακολουθήστε την Επίτροπο Malmström στο Twitter

Ιστότοπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Παρακολουθήστε την ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου πρόληψης του εγκλήματος

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar