Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 ноември 2012 г.

Доклад: Начини за предотвратяване на престъпността в Европа

Изчистване на улиците ни от престъпността, справяне с кибертормоза или насърчаване на ранното откриване на различните форми на зависимост — ето такива са някои от новаторските инициативи за предотвратяване на престъпността, които се провеждат на територията на ЕС като част от Европейската мрежа за превенция на престъпността (ЕМПП). В представен днес доклад Европейската комисия оценява усилията на мрежата за повишаване на безопасността и сигурността на европейските граждани. В доклада се прави заключението, че много проекти се осъществяват с цел участниците на местно равнище да бъдат вдъхновени, но че също така мрежата може да подобри въздействието си чрез по-целенасочени инициативи и по-тясно сътрудничество с основните действащи лица в сферата на предотвратяване на престъпността.

Европейската мрежа за превенция на престъпността е общоевропейска платформа за обмен на най-добри практики, резултати от научни изследвания и информация относно начините за предотвратяване на престъпността. От 2001 г. насам ЕМПП е оказвала подкрепа за дейности като подпомагане на правоприлагащите органи, социалните работници и хората, работещите с младежи, здравните специалисти, преподавателите и академичната общност, както и отговорните за разработването на политики лица на равнище ЕС и национално равнище.

„С финансовата подкрепа на ЕС, мрежата на ЕС за превенция на престъпността помага на държавите членки да подобрят сигурността в нашите общества чрез работата си по предотвратяване на престъпността. Днешният доклад показва, че мрежата функционира добре, и предлага насоки за размисъл за това как мрежата да оказва още по-голямо практическо въздействие в бъдеще.“, заяви комисарят по въпросите на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

Наред с други области ЕМПП обръща особено внимание на младежката, градската и свързаната с наркотиците престъпност. Тя насочва усилията си например към повишаване на осведомеността чрез Европейската награда за предотвратяване на престъпността (European Crime Prevent Award), която се дава в рамките на ежегоден конкурс за награждаване на най-добрия европейски проект за предотвратяване на престъпността; по отношение на наркотиците, например чрез проект с превантивни мерки, насочен към децата от началното и средното училище в Нидерландия; и за борба с домашното насилие чрез мащабен съвместен проект, ръководен от органите на местната власт, полицията и сектора на здравеопазването в Малмьо, Швеция.

Пълен списък на дейностите и добрите практики, развивани от ЕМПП, може да бъде намерен в MEMO MEMO/12/925.

Днешният доклад на Комисията показва, че ЕМПП функционира добре през последните две години и половина. Съществуват обаче възможности за по-нататъшно подобряване на мрежата. По-специално ЕМПП трябва да адаптира своите продукти (тематични документи, доклади, проучвания и др.) за нуждите на хората, работещи в сферата на предотвратяване на престъпността, например чрез издаването на материали, съдържащи добри практики, насочени към професионалистите на регионално и местно равнище.

В доклада на Комисията се препоръчва също така ЕМПП да изгради по-тесни връзки с Евростат (с цел въвеждането на по-качествена статистическата информация на равнище ЕС), Европейския полицейски колеж — CEPOL (с цел да се достигне до професионалистите на местно равнище) и Европейската полицейска служба — Европол (с цел установяване на бъдещите предизвикателства и приоритети в борбата с организираната престъпност).

В повечето държави от ЕС нивата на престъпност намаляват за последните десет години. Съществуват обаче значителни разлики между различните видове престъпления. В периода 2006—2009 г. полицията отбеляза увеличаване на броя на престъпленията в редица държави членки, особено на кражбите с взлом и трафика на наркотици. В същото време се отбелязва значителен спад на броя на кражбите на моторни превозни средства, престъпленията против личността и грабежите.

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Уебсайт на Европейската мрежа за превенция на престъпността


Side Bar