Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Miljö: EU-kommissionen vill åtgärda markförstöringen

Bryssel den 13 februari 2012. Markförstöring är ett oroande fenomen i EU. Mellan 1990 och 2006 gick minst 275 hektar mark permanent förlorad varje dag genom att odlingsbar mark täcktes över med ogenomträngliga material. Det här motsvarar 1 000 km² per år eller ett område stort som Cypern vart tionde år. Jorderosion orsakad av vatten beräknas påverka 1,3 miljoner km² i Europa, ett område motsvarande 2,5 gånger Frankrikes storlek. Markförstöringen påverkar möjligheten att producera livsmedel, förhindra torka och översvämningar, stoppa förlusten av biologisk mångfald och hantera klimatförändringen. Det är några av de viktigaste resultaten av två nya rapporter om de politiska och vetenskapliga aspekterna av marken i Europa som EU-kommissionen lagt fram.

–I rapporterna framhävs vikten av att bevara Europas mark om vi ska kunna säkra försörjningen av kvalitetslivsmedel, rent grundvatten, fritidsområden och lägre utsläpp av växthusgaser, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. Vi måste använda resurserna från våra jordar på ett mer hållbart sätt. Det bästa sättet för att göra detta är en gemensam insats över hela EU. Kommissionen har lagt fram lagförslag, och jag hoppas att våra nya rapporter ska hjälpa rådet och parlamentet att agera.

I rapporterna betonas behovet av insatser för att hindra den pågående försämringen av Europas jordar. Erosionen, marktillslutningen och försurningen har ökat under det senaste årtiondet, och den trenden kommer sannolikt att fortsätta om man inte kommer tillrätta med exempelvis den ökande markanvändningen, det ineffektiva utnyttjandet av naturresurser och bevarandet av andelen organiskt material i marken. Enligt policyrapporten saknas fortfarande systematisk övervakning och skydd av markkvaliteten i Europa, trots att det är fem år sedan en temainriktad strategi för markskydd antogs. Det innebär att de åtgärder som finns inte räcker för att garantera en tillräcklig skyddsnivå för all mark i Europa.

Under förberedelserna av EU-åtgärderna har kommissionen arbetat för att stödja informationskampanjer och forsknings- och övervakningsprojekt, t.ex. LUCAS, ett Eurostat-projekt för undersökning av växttäcke, markanvändning och frågor som rör jordbruk och miljö. EU-kommissionen har också fortsatt att integrera markskyddet på andra områden, däribland politiken för jordbruk och landsbygdsutveckling. Cirka 3,1 miljarder euro har anslagits till återställande av industriområden och förorenad mark som en del av regionalpolitiken för perioden 2007–2013. Ungern, Tjeckien och Tyskland har gett de största bidragen (475, 371 respektive 332 miljoner euro).

Utöver de nuvarande åtgärderna för att stoppa markförstöringen, vill EU-kommissionen stödja forskning och markövervakning, ta fram riktlinjer om övertäckning av marken och ta med markfrågorna vid den kommande översynen av direktivet om miljökonsekvensbedömningar. Man kommer också att föreslå att utsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) ska redovisas som en del av EU:s åtaganden om klimatförändringar fram till 2020 och arbeta för jordinitiativ på internationell nivå.

EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum har publicerat en vetenskaplig rapport, The state of soil in Europe, i samarbete med Europeiska miljöbyrån. Rapporten ger en heltäckande översikt över det nuvarande tillståndet för markens resurser och markförsämringen. Slutsatsen är att ytterligare forskning och bättre datainsamling behövs för att öka kunskapen och allmänhetens medvetenhet om markens betydelse.

Nästa steg

Europaparlamentet och rådet uppmanas nu att lämna sina synpunkter på den politiska rapporten.

Bakgrund

2006 antog EU-kommissionen ett ramdirektiv för mark där markskydd tas upp, även gränsöverskridande aspekter. Direktivet syftar till att säkra jordens produktivitet, särskilt för att producera livsmedel, begränsa riskerna för människors hälsa och för miljön, begränsa klimatförändringarna och anpassa sig till dem samt stimulera affärsmöjligheter för jordförbättring. Direktivet, som fortfarande diskuteras i rådet och Europaparlamentet, kommer när det antas att bidra till att lösa några av de största problem som tas upp i rapporten.

Mer information

Policyrapporten finns på http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm

Den vetenskapliga rapporten finns på

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540

Se även

MEMO/06/341 om den temainriktade strategin för markskydd

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Kontaktpersoner

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar