Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Okolje: Komisija poziva k odločnejšemu odzivu na degradacijo tal

V Bruslju, 13. februarja 2012. Degradacija tal je zaskrbljujoč pojav v EU. V letih 1990–2006 je bilo vsak dan trajno izgubljenih najmanj 275 hektarjev prsti zaradi pozidave tal – prekritja rodovitne zemlje z neprepustnim materialom – kar pomeni 1 000 km² na leto oziroma površino velikosti Cipra vsakih deset let. Ocenjuje se, da erozija tal z vodo prizadeva 1,3 milijona km ² v Evropi, kar je 2,5 krat več od površine Francije. Degradacija tal vpliva na našo zmogljivost za proizvajanje hrane, preprečevanje suše in poplav, zaustavitev izgubljanja biološke raznovrstnosti in boj proti podnebnim spremembam. To so nekatere od glavnih ugotovitev dveh novih poročil o političnih in znanstvenih vidikih evropskih tal, ki jih je predstavila Evropska komisija.

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Ti poročili poudarjata, kako pomembno je ohranjanje evropskih tal, če želimo zavarovati zaloge kakovostne hrane in čiste talne vode in zdrave rekreacijske površine ter znižati emisije toplogrednih plinov. Vire iz naših tal moramo uporabljati bolj trajnostno. Najboljši način za to bi bil s skupnim pristopom po vsej EU. Komisija je sprejela zakonodajne predloge in upam, da bosta naši novi poročili pomagali Svetu in Parlamentu ukrepati. “

Poročili poudarjata potrebo po ukrepih za preprečevanje sedanjega procesa propadanja evropskih tal. Erozija, pozidava in zakisanost tal so se v zadnjem desetletju vse povečale, ta trend pa se bo verjetno nadaljeval, če se ne bomo spopadli z izzivi, kot so naraščajoča raba zemljišč, neučinkovita uporaba naravnih virov in ohranjanje organskih snovi v tleh. Poročilo o politiki navaja, da pet let po sprejetju tematske strategije za zaščito tal še vedno ni sistematičnega spremljanja in varovanja kakovosti tal po vsej Evropi. To pomeni, da obstoječi ukrepi ne zadostujejo za zagotovitev ustrezne ravni zaščite za tla po vsej Evropi.

Med tem, ko se je Komisija pripravljala za ukrepanje na ravni EU, je podpirala pobude ozaveščanja glede tal in projekte raziskav in spremljanja, kot je LUCAS, raziskava o zasedenosti in rabi tal ter kmetijsko-okoljskih kazalnikih, ki jo vodi Eurostat. Komisija je prav tako še naprej vključevala cilj zaščite tal v druge politike EU, vključno s kmetijskimi in tistimi za razvoj podeželja. Približno 3,1 milijarde EUR je bilo dodeljenih sanaciji industrijskih lokacij in kontaminiranih zemljišč v okviru kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013. Madžarska, Češka in Nemčija so dodelile največja finančna sredstva (475, 371, in 332 milijonov EUR).

Poleg sedanjih ukrepov, usmerjenih v preprečevanje degradacije tal, namerava Komisija podpreti raziskave in spremljanje tal, dokončati smernice za pozidavo tal in še naprej vključevati vprašanja glede tal v bližnjo revizijo Direktive o presoji vplivov na okolje. Komisija bo predlagala tudi vključitev emisij zaradi rabe zemljišč, sprememb rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF – land use, land use change and forestry) v zavezo EU za leto 2020 glede boja proti podnebnim spremembam ter delo na mednarodni ravni za pospeševanje pobud, povezanih s tlemi.

Znanstveno poročilo „Stanje tal v Evropi“ je objavilo Skupno raziskovalno središče Evropske komisije v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje, zagotavlja pa celovit pregled našega sedanjega razumevanja virov, povezanih s tlemi, in procesov degradacije. Poročilo ugotavlja, da so potrebni nadaljnje raziskave in izboljšano zbiranje podatkov, da bi povečali naše znanje in ozaveščenost javnosti o pomembnosti tal.

Nadaljnji ukrepi

Evropski parlament in Svet sta pozvana, da predložita svoji mnenji o poročilu o politiki.

Ozadje

Komisija je leta 2006 sprejela okvirno direktivo o tleh, ki obravnava varstvo tal, vključno z njegovimi čezmejnimi vidiki. Cilj Direktive je zagotoviti produktivnost tal, zlasti za proizvodnjo hrane, omejiti tveganja za zdravje ljudi in okolje, zagotoviti možnosti za ublažitev podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje ter spodbujanje poslovnih priložnosti za sanacijo tal. Ko bo Direktiva, o kateri se še vedno razpravlja v Svetu in Evropskem parlamentu, sprejeta, bo prispevala k odpravljanju nekaterih bistvenih vprašanj, na katere opozarja poročilo.

Dodatne informacije:

Poročilo o politiki: http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm

Znanstveno poročilo: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540

Glej tudi:

MEMO/06/341 o tematski strategiji za zaščito tal

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Kontakta :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar