Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: Komisia žiada o ráznejšie riešenie problému degradácie pôdy

Brusel 13. februára 2012. V rámci EÚ je degradácia pôdy znepokojivým fenoménom. V rokoch 1990 až 2006 dochádzalo denne k trvalému úbytku aspoň 275 hektárov pôdy v dôsledku straty priepustnosti pôdy (pokrytie úrodnej pôdy nepriepustným materiálom) – čo predstavuje 1 000 km² ročne, resp. plochu rozlohy Cypru každých desať rokov. Odhaduje sa, že erózia spôsobená vodou postihuje 1,3 km² pôdy v Európe, čo zodpovedá 2,5-násobku rozlohy Francúzska. Degradácia pôdy negatívne ovplyvňuje našu schopnosť produkovať potraviny, predchádzať suchám a záplavám, zastaviť stratu biodiverzity a riešiť otázky zmeny klímy. To sú niektoré z hlavných zistení dvoch nových správ o politických a vedeckých aspektoch problematiky pôdy v Európe, ktoré predložila Európska komisia.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: Obe správy zdôrazňujú, že pokiaľ máme zabezpečiť dodávky kvalitných potravín a čistej podzemnej vody, zdraviu prospešné rekreačné priestory a nižšie emisie skleníkových plynov, je nutné venovať pozornosť zachovaniu európskej pôdy. Pôdne zdroje treba využívať udržateľnejším spôsobom. Najlepší spôsob dosiahnutia tohto cieľa by mohol predstavovať spoločný celoeurópsky prístup. Komisia predložila legislatívne návrhy a dúfam, že nové správy pomôžu Rade a Parlamentu, aby začali konať.

V správach sa zdôrazňuje potreba konať v záujme zamedzenia prebiehajúceho znehodnocovania pôdy v Európe. Za posledných desať rokov sa zvýšil výskyt erózie, straty priepustnosti pôdy a acidifikácie a je málo pravdepodobné, že sa tento trend zastaví, pokiaľ nepristúpime k riešeniu otázok zvýšeného využívania pôdy, neúčinného využívania prírodných zdrojov a potreby zachovávať organické látky v pôde. Z politickej správy vyplýva, že ani päť rokov po prijatí tematickej stratégie na ochranu pôdy sa kvalita pôdy v Európe systematicky nemonitoruje ani neochraňuje. To znamená, že existujúce opatrenia nestačia na zabezpečenie adekvátnej miery ochrany všetkej pôdy v Európe.

Pri príprave opatrení na úrovni EÚ Komisia podporovala iniciatívy na zvýšenie informovanosti o problematike pôdy, výskumné a monitorovacie projekty (napríklad LUCAS) a prieskum Eurostatu zameraný na pôdnu pokrývku, využívanie pôdy a agroenvironmentálne ukazovatele. Komisia okrem toho pokračovala v začleňovaní otázky ochrany pôdy do ostatných politík EÚ vrátane poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci kohéznej politiky na roky 2007 až 2013 sa na obnovu priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy pridelilo približne 3,1 miliardy EUR. Najviac finančných prostriedkov pridelili Maďarsko (475 mil. EUR), Česká republika (371 mil. EUR) a Nemecko (332 mil. EUR).

Okrem pokračujúcich opatrení zameraných na riešenie degradácie pôdy Komisia zamýšľa podporovať výskum a monitorovanie pôdy, finalizovať usmernenia o strate priepustnosti pôdy a hlbšie začleniť otázky pôdy do nadchádzajúceho preskúmania smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Komisia navyše navrhne, aby sa ako súčasť záväzku Európskej únie v oblasti zmeny klímy na rok 2020 vykazovali emisie z využívania pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) a aby sa na medzinárodnej úrovni podporovali iniciatívy v oblasti pôdy.

Vedecká správa „Stav pôdy v Európe“, ktorú zverejnilo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou, poskytuje komplexný prehľad nášho súčasného chápania pôdnych zdrojov a procesov ich degradácie. Správa na záver uvádza, že na prehĺbenie našich vedomostí a zvýšenie informovanosti verejnosti o dôležitosti pôdy je potrebný ďalší výskum a lepší zber údajov.

Ďalšie kroky

Politickú správu by mali pripomienkovať Európsky parlament a Rada.

Súvislosti

V roku 2006 prijala Komisia rámcovú smernicu o pôde, ktorá sa zaoberá ochranou pôdy vrátane jej cezhraničných aspektov. Cieľom smernice je zabezpečiť produktivitu pôdy (najmä v oblasti produkcie potravín), obmedziť riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie, poskytnúť príležitosti na zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, ako aj podporovať obchodné príležitosti na rekultiváciu pôdy. Smernica je ešte stále predmetom diskusií v Rade a Európskom parlamente, ale po svojom prijatí prispeje k riešeniu niektorých kritických otázok, na ktoré správa poukazuje.

Ďalšie informácie:

Politická správa: http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm

Vedecká správa: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540

Pozri aj:

MEMO/06/341 o tematickej stratégii na ochranu pôdy

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar