Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinkos apsauga. Komisija ragina ryžtingiau kovoti su dirvožemio kokybės blogėjimu

Briuselis, 2012 m. vasario 13 d. Europos Sąjungoje blogėjanti dirvožemio kokybė kelia nerimą. 1990–2006 m. dėl dirvožemio sandarinimo – derlingos dirvos padengimo nepralaidžiu sluoksniu – kasdien buvo negrįžtamai prarandami ne mažiau kaip 275 ha dirvožemio, t. y. 1000 km² dirvožemio per metus, o kas dešimt metų taip prarandamas Kipro dydžio plotas. Apskaičiuota, kad vandens sukeliamos erozijos Europoje pažeidžia 1,3 mln. km² dirvožemio ploto, o tai 2,5 karto už Prancūziją didesnis plotas. Dirvožemio kokybės blogėjimas daro poveikį mūsų gebėjimui pasigaminti maisto, išvengti sausrų ir potvynių, stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir kovoti su klimato kaita. Tai kelios pagrindinės išvados, pateikiamos dviejose naujose Europos Komisijos ataskaitose, skirtose politikos ir moksliniams aspektams, susijusiems su Europos dirvožemiu.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: Šiose ataskaitose pabrėžiama, kad norėdami ir toliau turėti kokybiško maisto, švarių gruntinių vandenų ir neužterštų laisvalaikio leidimo vietų, taip pat užtikrinti, kad būtų mažiau išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų, turime išsaugoti Europos dirvožemį. Dirvožemio teikiamus išteklius turime naudoti tvariau, o geriausias būdas šiam tikslui pasiekti – visoje Europos Sąjungoje taikyti bendrą strategiją. Komisija pateikė pasiūlymus dėl teisės aktų, ir aš tikiuosi, kad mūsų naujosios ataskaitos padės Tarybai ir Parlamentui imtis veiksmų.

Ataskaitose pabrėžiama, kad būtina imtis veiksmų ir užkirsti kelią dirvožemio kokybės blogėjimui Europoje. Per pastarąjį dešimtmetį erozijos, dirvožemio sandarinimo ir dirvožemio rūgštėjimo reiškiniai plito vis labiau. Tikėtina, kad tokia tendencija išliks, jei nepavyks išspręsti intensyvesnio žemės naudojimo, gamtinių išteklių eikvojimo problemų ir dirvožemio organinių medžiagų išsaugojimo uždavinio. Politikos ataskaitoje teigiama, kad, nors nuo Dirvožemio apsaugos teminės strategijos priėmimo praėjo penkeri metai, visoje Europoje vis dar neužtikrinama sisteminga dirvožemio kokybės apsaugos stebėsena. Tai reiškia, kad taikomų priemonių nepakanka tinkamai Europos dirvožemio apsaugai užtikrinti.

Rengdama ES lygmens priemones Komisija remia informavimo apie dirvožemio apsaugą strategijas, mokslinių tyrimų ir stebėsenos projektus, pavyzdžiui, projektą LUCAS – Eurostato vykdomą žemės dangos, žemės naudojimo ir žemės ūkio bei aplinkos rodiklių tyrimą. Be to, dirvožemio apsaugos tikslą Komisija toliau integruoja į kitų krypčių ES politiką, įskaitant žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką. 2007–2013 m. pramoninių vietovių ir užterštų teritorijų atkūrimui pagal Sanglaudos politiką skirta apie 3,1 mlrd. EUR Daugiausiai lėšų (475, 371 ir 332 mln. EUR) skyrė atitinkamai Vengrija, Čekija ir Vokietija.

Be jau įgyvendinamų kovos su dirvožemio kokybės blogėjimu priemonių Komisija ketina remti mokslinius tyrimus ir dirvožemio apsaugos stebėsenos priemones, baigti rengti dirvožemio sandarinimo gaires ir per numatytą Poveikio aplinkai vertinimo direktyvos persvarstymą labiau atsižvelgti į aspektus, susijusius su dirvožemiu. Komisija taip pat siūlys, kad įgyvendinant iki 2020 m. prisiimtus ES kovos su klimato kaita įsipareigojimus būtų atsižvelgiama į išmetalus, atsirandančius dėl žemės naudojimo, žemės paskirties keitimo ir miškininkystės veiklos. Be to, Komisija imsis tarptautinio lygmens veiksmų, kad paskatintų įgyvendinti su dirvožemiu susijusias iniciatyvas.

Mokslinę ataskaitą „Europos dirvožemio būklė“ paskelbė Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, bendradarbiaudamas su Europos aplinkos agentūra. Šioje ataskaitoje išsamiai paaiškinama dirvožemio išteklių ir dirvožemio kokybės blogėjimo procesų dabartinė samprata. Ataskaitoje daroma išvada, kad, norint pagerinti mūsų žinias apie dirvožemio svarbą ir geriau apie ją informuoti visuomenę, reikia tęsti mokslinius tyrimus ir tobulinti duomenų rinkimą.

Tolesni veiksmai

Europos Parlamentas ir Taryba raginami pateikti savo nuomonę apie politikos ataskaitą.

Pagrindiniai faktai

2006 m. Europos Komisija priėmė Dirvožemio pagrindų direktyvą, kuria reglamentuojama dirvožemio apsauga, įskaitant tarpvalstybinę dirvožemio apsaugą. Šia direktyva siekiama užtikrinti dirvožemio derlingumą (ypač kad jame būtų galima užsiauginti maisto produkcijos), apriboti pavojų žmonių sveikatai ir žalą aplinkai, suteikti galimybes švelninti klimato kaitos padarinius ir prisitaikyti prie klimato kaitos, taip pat skatinti įmones pasinaudoti su dirvožemio atkūrimu susijusiomis galimybėmis. Direktyva dar svarstoma Taryboje ir Europos Parlamente; ją priėmus būtų lengviau spręsti kai kuriuos ataskaitoje minimus svarbius klausimus.

Daugiau informacijos rasite

Politikos ataskaita http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm

Mokslinė ataskaita http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540

Taip pat žr.

MEMO/06/341 apie Dirvožemio apsaugos teminę strategiją

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel.+32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar