Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: Komissio kehottaa toimimaan päättäväisemmin maaperän huonontumista vastaan

Bryssel 13.2.2012. Maaperän tilan huonontuminen on huolestuttava ilmiö EU:ssa. Vuodesta 1990 vuoteen 2006 menetettiin vähintään 275 hehtaaria maaperää päivässä lopullisesti, kun maaperä suljettiin rakentamisella eli hedelmällisen maan pinta katettiin läpäisemättömällä materiaalilla. Maaperää suljetaan yhteensä 1 000 km² vuodessa eli Kyproksen kokoinen alue kymmenen vuoden välein. Vedestä johtuvaa maaperän eroosiota arvioidaan Euroopassa esiintyvän 1,3 miljoonan km²:n suuruisella alueella (Ranskan pinta-ala 2,5-kertaisena). Maaperän huonontuminen vaikuttaa kykyymme tuottaa elintarvikkeita, estää kuivuutta ja tulvia, pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Nämä ovat joitakin tärkeimpiä tuloksia, jotka sisältyvät Euroopan komission esittelemiin kahteen uuteen raporttiin Euroopan maaperää koskevasta politiikasta ja sen tieteellisistä näkökohdista.

"Raporteissa korostetaan sitä, kuinka tärkeää on suojella Euroopan maaperää, jos haluamme taata laadukkaiden elintarvikkeiden ja puhtaan pohjaveden saannin, terveelliset virkistysalueet ja alhaisemmat kasvihuonekaasupäästöt. Meidän on käytettävä maaperän luonnonvaroja kestävämmällä tavalla. Paras tapa on yhteinen lähestymistapa kaikkialla EU:ssa. Komissio on tehnyt asiasta lainsäädäntöehdotuksia, ja toivon, että uudet raportit vauhdittavat neuvoston ja parlamentin toimintaa", totesi ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik.

Kertomukset korostavat tarvetta toimiin maaperän jatkuvan heikkenemisen estämiseksi Euroopassa. Eroosio, maaperän sulkeminen rakentamisella ja happamoituminen ovat kaikki lisääntyneet viime vuosikymmenen aikana, ja suuntaus todennäköisesti jatkuu, ellei lisääntyneen maankäytön, luonnonvarojen tehottoman käytön ja maaperän orgaanisen aineksen suojelemisen kaltaisiin haasteisiin tartuta. Toimintapolitiikkaa koskevan kertomuksen mukaan Euroopassa ei edelleenkään, viisi vuotta maaperän suojelua koskevan teemakohtaisen strategian hyväksymisen jälkeen, harjoiteta maaperän laadun järjestelmällistä seurantaa ja suojelua. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät nykyiset toimet riitä varmistamaan maaperän suojelun asianmukaista tasoa Euroopassa.

EU:n tason toimia valmistellessaan komissio on tukenut aloitteita tietoisuuden lisäämiseksi maaperästä sekä tutkimus- ja seurantahankkeita. Esimerkkinä voidaan mainita Eurostatin vetämä LUCAS-hanke, jossa kartoitetaan maapeitettä, maankäyttöä ja maatalouden ympäristöindikaattoreita. Komissiolla on myös yhä tavoitteena sisällyttää maaperän suojelu osaksi muita EU:n politiikkoja, joihin kuuluvat myös maatalous ja maaseudun kehittäminen. Koheesiopolitiikan osana on kaudella 2007–2013 osoitettu noin 3,1 miljardia euroa teollisuusalueiden ja saastuneen maan kunnostamiseen. Eniten rahoitusta ovat antaneet Unkari (475 miljoonaa euroa), Tšekki (371 miljoonaa euroa) ja Saksa (332 miljoonaa euroa).

Maaperän huonontumiseen puuttuvien käynnissä olevien toimien lisäksi komissio aikoo tukea tutkimusta ja maaperän seurantaa, viimeistellä ohjeet maaperän sulkemisesta rakentamisella ja sisällyttää enemmän maaperään liittyviä näkökohtia ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin tulevaan uudelleentarkasteluun. Komissio ehdottaa myös maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden (LULUCF) ottamista huomioon vuoteen 2020 ulottuvissa EU:n ilmastonmuutossitoumuksissa sekä toimimista kansainvälisellä tasolla maaperään liittyvien aloitteiden edistämiseksi.

Tieteellisen raportin "Maaperän tila Euroopassa" julkaisi Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa, ja siinä esitetään kattava selvitys maaperän luonnonvaroja ja huonontumisprosesseja koskevasta nykytietämyksestä. Kertomuksessa todetaan, että lisätutkimus ja parempi tietojenkeruu ovat tarpeen, jotta voimme edistää tietämystä ja lisätä yleistä tietoisuutta maaperän merkityksestä.

Jatkotoimet

Euroopan parlamenttia ja neuvostoa pyydetään nyt esittämään näkemyksiään toimintapoliittisesta kertomuksesta.

Tausta

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2006 maaperän suojelun puitedirektiivin, jossa käsitellään maaperän suojelua ja sen rajat ylittäviä näkökohtia. Direktiivin tavoitteena on varmistaa maaperän tuottavuus erityisesti elintarvikkeiden tuotantoa varten, rajoittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä, löytää uusia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen sekä lisätä liiketoimintamahdollisuuksia maaperän kunnostamisen alalla. Voimaan tultuaan direktiivi, joka on edelleen käsiteltävänä neuvostossa ja Euroopan parlamentissa, edistää eräisiin kertomuksessa korostettuihin kriittisiin kysymyksiin puuttumista.

Lisätietoja:

Toimintapoliittinen kertomus: http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm

Tieteellinen kertomus: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540

Katso myös:

MEMO/06/341 maaperänsuojelua koskeva teemakohtainen strategia

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar