Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Miljø: Kommissionen opfordrer til en skærpet indsats mod ødelæggelse af jordbunden

Bruxelles, den 13. februar 2012.

Ødelæggelse af jordbunden har nået et bekymrende omfang i EU. I årene mellem 1990 og 2006 er mindst 275 hektar jord dagligt blevet ødelagt pga. arealbefæstelse, dvs. at frugtbar jord bliver tildækket af uigennemtrængeligt materiale. Det bliver til 1 000 km² årligt, hvilket svarer til et område på størrelse med Cypern på ti år. Det anslås, at 1,3 mio. km², dvs. et område svarende til to en halv gange Frankrigs størrelse, påvirkes af jorderosion pga. vand. Ødelæggelse af jordbunden har betydning for vores muligheder for at producere fødevarer, forhindre tørker og oversvømmelser, stoppe tab af biodiversitet og tackle klimaforandringer. Dette er nogle af de væsentligste konklusioner i to nye rapporter om de europæiske jordbundsforholds politiske og videnskabelige aspekter, som er blevet fremlagt af Europa-Kommissionen.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Disse rapporter understreger vigtigheden af at passe på den europæiske jord, hvis vi skal sikre forsyninger af fødevarer og rent grundvand, sunde rekreative områder og mindre udledning af drivhusgasser. Vi er nødt til at bruge jordens ressourcer mere bæredygtigt. Det gør vi bedst gennem en fælles europæisk indsats. Kommissionen har fremsat et lovforslag, og jeg håber, at vores nye rapporter vil hjælpe Rådet og Parlamentet med at skride til handling."

Rapporterne understreger behovet for, at der bliver skredet ind for at forhindre den igangværende ødelæggelse af den europæiske jord. Erosion, arealbefæstelse og forsuring af jorden er blevet et stadigt større problem i det seneste årti, og udviklingen fortsætter formentlig, medmindre de udfordringer, der er knyttet til øget jorddyrkning, ineffektiv udnyttelse af naturens ressourcer og bevarelse af jordbundens organiske materialer, bliver taget op. Ifølge rapporten er der fem år efter vedtagelsen af en jordbundstematisk strategi stadig ingen systematisk kontrol og beskyttelse af jordbundskvaliteten i Europa. Det betyder, at de igangværende aktiviteter ikke er nok til at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af den europæiske jordbund.

Som forberedelse til en EU‑indsats har Kommissionen arbejdet på at støtte oplysningsinitiativer om jordbunden, samt forsknings- og kontrolprojekter såsom LUCAS, der er en undersøgelse af arealdække, arealanvendelse og landbrugsmiljøindikatorer under ledelse af Eurostat. Kommissionen fortsætter ligeledes med at integrere målene for jordbundsbeskyttelse i andre EU‑politikker, herunder landbrug og udvikling af landdistrikter. Som en del af samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 er omkring 3,1 mia. EUR blevet afsat til oprensning af industrigrunde og forurenet jord. Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Tyskland har afsat flest midler (henholdsvis 475, 371 og 332 mio. EUR).

Udover de igangværende initiativer, som sigter mod at hindre ødelæggelse af jordbunden, ønsker Kommissionen at støtte jordbundsforskning og –overvågning, fuldføre retningslinjer for arealbefæstelse og integrere yderligere jordbundsaspekter i den kommende revision af direktivet om vurdering af miljøvirkninger. Kommissionen vil ligeledes foreslå en redegørelse for arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og emissioner fra skovbrug (LULUCF) som en del af EU's klimapolitiske forpligtelser for 2020, ligesom Kommissionen vil arbejde på internationalt niveau for at styrke jordbundsrelaterede initiativer.

Kommissionens Fælles Forskningscenter har i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur udgivet den videnskabelige rapport "Den europæiske jordbunds tilstand", som giver et samlet overblik over vores aktuelle opfattelse af jordbundsressourcer og jordbundsforringelse. Rapporten konkluderer, at yderligere forskning og bedre dataindsamling er nødvendig for øge vores viden og bevidsthed om jordbundens vigtighed.

De næste skridt

Europa-Parlamentet og Rådet opfordres nu til at fremføre deres synspunkter om den politiske rapport.

Sagsforløb:

I 2006 vedtog Kommissionen et forslag til et rammedirektiv om jordbundsbeskyttelse, som fokuserer på emnet, herunder også dets grænseoverskridende aspekter. Direktivet stiler mod sikring af jordens produktivitet, specielt mht. fødevareproduktion, begrænsning af sundheds- og miljøfarer, forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer samt skabelse af erhvervsmuligheder indenfor oprensning af jord. Direktivet diskuteres stadig i Rådet og Parlamentet, men vil, når det er vedtaget, bidrage til at sætte fokus på de vigtige problemstillinger, som fremhæves i rapporten.

Yderligere oplysninger:

Politisk rapport: http://ec.europa.eu/environment/soil/review_en.htm

Videnskabelig rapport: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2530&lang=en

Se også:

MEMO/06/341 om den jordbundstematiske strategi

http://ec.europa.eu/environment/soil/review_en.htm

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar