Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: Komise vyzývá k důraznějšímu řešení problému degradace půd

Brusel 13. února 2012 – Degradace půd v EU je zneklidňujícím fenoménem. V letech 1990 až 2006 nevratně ubývalo na 275 hektarů půdy denně zakrýváním půdy (neboli pokrýváním půdy nepropustným materiálem). Každým rokem takto mizelo asi 1 000 km2 půdy a každých deset let byla zakryta půda o ploše odpovídající rozloze Kypru. Odhaduje se, že 1,3 milionu km2 (dvou a půl násobek velikosti Francie) půdy je v Evropě vystaveno vodní erozi. Degradace půd ovlivňuje naši schopnost produkovat potraviny, zamezit suchu a záplavám, zastavit úbytek biodiverzity a bojovat proti změně klimatu. Toto jsou některá z hlavních zjištění dvou nových zpráv o politických a vědeckých aspektech problematiky půd v Evropě, které představila Evropská komise.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu dodal: „Tyto zprávy poukazují na skutečnost, že chceme-li být nadále schopni dodávat kvalitní potraviny a čistou podzemní vodu, chceme-li stále disponovat zdravými rekreačními oblastmi a chceme-li dosáhnout nižších emisí skleníkových plynů, musíme zachovat evropské půdy. Je třeba naučit se využívat zdroje z našich půd udržitelným způsobem. Nejlepší cestou, jakou toho lze dosáhnout, by byl koordinovaný postup v rámci celé EU. Komise předložila legislativní návrhy a já doufám, že naše nové zprávy pomohou přimět Radu a Parlament k činnosti.“

Zprávy zdůrazňují nutnost podniknout opatření, která zamezí pokračujícímu zhoršování stavu evropských půd. V minulém desetiletí došlo k růstu eroze, zakrývání půdy a acidifikace. Pokud nedokážeme zareagovat na problémy jako je narůstající využívání půdy, neefektivní využívání přírodních zdrojů a uchovávání organických látek v půdě, bude tento trend pravděpodobně pokračovat. Přestože již před pěti lety byla přijata tématická strategie pro ochranu půdy, podle zprávy o politických aspektech v Evropě stále nefunguje systematické sledování kvality půdy a její ochrana. Znamená to, že stávající opatření nejsou pro zajištění odpovídající úrovně ochrany veškeré evropské půdy dostatečná.

Při přípravě opatření na úrovni EU se Komise věnovala podpoře iniciativ na zvýšení informovanosti o půdě a výzkumných a monitorovacích projektů jako je LUCAS, průzkum Eurostatu o pokryvu půdy, jejím využívání a agroenvironmentálních ukazatelích. Komise rovněž pokračovala v začleňování ochrany půd mezi ostatní politiky EU (např. zemědělství a rozvoj venkova). V rámci politiky soudržnosti bylo pro období let 2007–2013 přiděleno přibližně 3,1 miliardy EUR na obnovu průmyslových oblastí a kontaminované půdy. Nejvíce prostředků bylo přiděleno Maďarsku (475 milionů EUR), České republice (371 milion EUR) a Německu (332 miliony EUR).

Kromě probíhajících opatření zaměřených na problém degradace půd hodlá Komise podporovat výzkum a sledování půd, dokončit pokyny pro zakrývání půd a výrazněji začlenit půdní aspekty do nadcházející aktualizované směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí. Komise rovněž navrhne začlenění emisí způsobených využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím (LULUCF) do závazku EU v oblasti změny klimatu pro rok 2020 a dále bude na mezinárodní úrovni podporovat iniciativy zaměřené na ochranu půdy.

Vědecká zpráva „Stav půdy v Evropě“ zveřejněná Společným výzkumným střediskem Evropské komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí nabízí komplexní přehled současných znalostí týkajících se půdních zdrojů a degradačních procesů. Zpráva dochází k závěru, že další výzkum a lepší shromažďování údajů jsou nutné, aby se naše znalosti prohloubily a zvýšilo se obecné povědomí o důležitosti půdy.

Další kroky

Evropský parlament a Rada byly požádány, aby předložily svá stanoviska ke zprávě o politických aspektech.

Souvislosti

V roce 2006 přijala Evropská komise rámcovou směrnice o půdě, která se zabývá ochranou půdy včetně přeshraničních vlivů. Cílem směrnice je zajistit produktivitu půdy, zejména pro potravinářské výroby, omezit rizika pro lidské zdraví a životní prostředí, poskytnout příležitost pro přizpůsobení se změnám klimatu a pro jejich zmírnění a podporovat obchodní příležitosti pro sanace zeminy. Směrnice, která je stále ještě projednávána Radou a Evropským parlamentem, po svém schválení přispěje k tomu, že bude možné řešit některé z problémů, jež jsou ve zprávě uvedeny.

Další informace:

Zpráva o politických aspektech: http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm

Zpráva o vědeckých aspektech: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540

Viz rovněž:

MEMO/06/341 o tématické strategii pro ochranu půdy

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar