Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 november 2012

Kommissionen inleder ett samråd om integrerade marknader för paketutkörning för att främja e-handeln i EU

För många e-handelsföretag är veckorna före jul en av årets försäljningstoppar. Många av dem missar emellertid affärschanser till följd av att det inte finns tillförlitliga leveransmöjligheter. Undersökningar visar att bara 9 % av EU:s konsumenter köper varor online från andra länder, och att både e-detaljhandlare och konsumenter är oroliga för brister i de nuvarande leveranssystemen för varor som beställs online. 57 % av e-detaljhandlarna anser att gränsöverskridande leveranser är ett handelshinder, medan 47 % av konsumenterna ser leveransproblem med gränsöverskridande transaktioner. Effektiva leveranser (och möjligheter att returnera varor) är en förutsättning för att e-handeln ska kunna fortsätta att växa, och därmed också för konsumenternas valmöjligheter och intressen.

Det finns ett trängande behov av att lösa leveransproblemen och förbättra leveranssystemen. Därför har kommissionen i dag inlett ett samråd kring en grönbok om paketutkörning, där man särskilt kommer att behandla gränsöverskridande frågor och e-handelns behov.

– Detta samråd kring grönboken kommer att hjälpa oss hitta rätt åtgärder för att förbättra paketutkörningen på den inre marknaden, sa Michel Barnier, Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster. –Ett flexibelt och effektivt utkörningssystem för hela EU, anpassat till konsumenternas förväntningar och e-handelns specifika behov kan direkt bidra till e-handelns enorma potential att bidra till tillväxt och sysselsättning, fortsatte han.

Viktiga aspekter i grönboken:

Tre prioriterade områden har identifierats för att lösa de problem som konsumenter och e-detaljhandlare i EU ser:

  • Bekvämare och mer kundanpassade leveranstjänster för konsumenter och småföretag runt om i EU.

  • Kostnadseffektivare leveranslösningar och bättre priser för konsumenter och småföretag.

  • Bättre driftskompatibilitet mellan operatörer som sysslar med leveranser (bättre partnerskap och samarbete) och mellan operatörer och e-detaljhandlare, främst småföretag.

Med denna grönbok vill kommissionen samla uppgifter om det rådande läget på leveransmarknaden för varor som köps online. Man vill också identifiera tänkbara hinder för skapandet av en EU-övergripande, integrerad marknad för paketutkörning. Kommissionen kommer att rådfråga berörda parter om hur man bäst kan tillgodose kundernas, företagens och slutanvändarnas intressen. Utgående från de uppgifter som samlas in kommer kommissionen att identifiera lösningar för att uppnå en skarvlös process för paketleveranser i EU som kan främja e-handelns utveckling. Kommissionen kommer också att se till att alla, både enskilda och småföretag, kan utnyttja e-handelns fördelar i alla EU:s regioner, med hjälp av ett hållbart och välfungerande leveranssystem.

Bakgrund

detta samråd ingår i kommissionens pågående satsning på utvecklingen av e-handeln. E-handel anses allmänt vara en viktig källa till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning i hela EU. I kommissionens meddelande om e-handel och onlinetjänster, som lades fram i januari i år (se IP/12/10) identifieras leveranser som en av de fem viktigaste prioriteringarna för att främja e-handeln till 2015. Vikten av detta har även betonats av Europeiska rådet och Europaparlamentet. Leveranserna är avgörande, eftersom de har en så stor inverkan på förenklad e-handel, och fungerande leveranser är en förutsättning för att man ska kunna bygga upp förtroende mellan säljare och köpare.

Berörda parter uppmanas att svara på enkäten senast den 15 februari 2013.

Se även MEMO/12/923

Ytterligare upplysningar

Länk till samrådet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Ytterligare upplysningar om postmarknaden:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Meddelandet om e-handel:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Video om e-detaljhandlarnas problem:

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar