Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 29. novembra 2012

Komisia otvára konzultáciu o integrovanom trhu s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ

Pre mnohé podniky pôsobiace v oblasti elektronického obchodu predstavujú týždne pred Vianocami jedno z najrušnejších období v roku, pokiaľ ide o predaj. Niektoré podniky však strácajú potenciálne zisky z dôvodu obáv o doručenie zásielok. Zo štúdií vyplýva, že iba 9 % spotrebiteľov EÚ si kupuje tovar online z iných krajín, pričom obavy z nedostatočného fungovania súčasných systémov doručovania používaných v prípade tovaru objednaného online majú tak maloobchodníci zaoberajúci sa elektronickým predajom, ako aj spotrebitelia. 57 % maloobchodníkov zaoberajúcich sa elektronickým predajom považuje cezhraničné doručovanie za prekážku pri obchodovaní, zatiaľ čo 47 % spotrebiteľov sa v prípade cezhraničných transakcií obáva o doručenie. Efektívny systém doručovania (a vrátenia tovaru) je kľúčom k uľahčeniu ďalšieho rastu elektronického obchodu, a teda aj možností výberu a pohodlia pri nákupoch pre spotrebiteľa.

Existuje naliehavá potreba riešiť problémy spojené s doručovaním zásielok a zlepšiť systémy doručovania. Preto dnes Komisia otvorila konzultáciu k zelenej knihe o doručovaní balíkov s osobitným dôrazom na cezhraničné otázky a potreby elektronického obchodu.

„Táto konzultácia k zelenej knihe pomôže identifikovať správne opatrenia na zlepšenie doručovania balíkov na jednotnom trhu,“ povedal Michel Barnier, európsky komisár pre vnútorný trh a služby. „Flexibilný a dobre fungujúci systém doručovania na úrovni EÚ zameraný na očakávania spotrebiteľov a špecifické potreby elektronického obchodu priamo prispeje k obrovskému potenciálu elektronického obchodu pri oživovaní rastu a vytváraní pracovných miest.“

Kľúčové prvky zelenej knihy:

Na riešenie problémov a výziev, s ktorými sa stretávajú spotrebitelia a maloobchodníci zaoberajúci sa elektronickým predajom v EÚ, boli určené tri prioritné oblasti:

  • Zlepšenie pohodlia pri využívaní doručovacích služieb pre spotrebiteľov a MSP v rámci EÚ.

  • Zaistenie nákladovo efektívnejších riešení doručovania a lepších cien pre spotrebiteľov a MSP.

  • Podporovanie zlepšenej interoperability doručovacích služieb medzi prevádzkovateľmi (lepšie partnerstvá a spolupráca) a medzi prevádzkovateľmi a maloobchodníkmi zaoberajúcimi sa elektronickým predajom, najmä MSP.

V rámci tejto zelenej knihy bude Komisia zhromažďovať informácie o súčasnom stave na trhu s doručovaním výrobkov zakúpených online a zisťovať akékoľvek potenciálne prekážky pre vytvorenie integrovaného trhu s doručovaním balíkov na úrovni EÚ. Bude sa zainteresovaných strán pýtať na ich názory na to, ako najlepšie slúžiť záujmom spotrebiteľov, podnikov a konečných spotrebiteľov. Na základe zhromaždených informácií bude Komisia zisťovať riešenia, ktoré by pomohli pri vytváraní hladkého procesu doručovania balíkov v EÚ s cieľom podporiť rast elektronického obchodu a zaistiť, aby jeho prínosy boli dostupné pre všetkých občanov a MSP vo všetkých regiónoch Európy prostredníctvom udržateľného a dobre fungujúceho systému doručovania.

Súvislosti

Táto konzultácia tvorí súčasť prebiehajúcej práce Komisie v oblasti rozvoja elektronického obchodu. Všeobecne sa uznáva, že elektronický obchod výrazne prispieva k hospodárskemu rastu a zvyšovaniu úrovne zamestnanosti v celej Európskej únii. V oznámení Komisie o elektronickom obchode a online službách z januára tohto roku (pozri IP/12/10) sa doručovanie označuje za jednu z 5 hlavných priorít z hľadiska oživenia elektronického obchodu do roku 2015 a jeho význam zdôraznila Rada Európskej únie a Európsky parlament. Doručovanie je rozhodujúce, pretože má významný vplyv na uľahčenie elektronického obchodu a je kľúčovým prvkom budovania dôvery medzi predajcami a kupujúcimi.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby na danú konzultáciu reagovali do 15. februára 2013.

Pozri aj MEMO/12/923

Ďalšie informácie

Odkaz na konzultáciu:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Ďalšie informácie o poštovom trhu:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Oznámenie o elektronickom obchode:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Video na ilustráciu problémov, s ktorými sa stretávajú maloobchodníci zaoberajúci sa elektronickým predajom:

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar