Navigation path

Left navigation

Additional tools

Комисията започва консултация относно интегрирания пазар за доставка на колети, за да се даде тласък на електронната търговия в ЕС

European Commission - IP/12/1289   29/11/2012

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL RO

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 ноември 2012 г.

Комисията започва консултация относно интегрирания пазар за доставка на колети, за да се даде тласък на електронната търговия в ЕС

За много предприятия от сферата на електронната търговия седмиците преди Коледа са най-натовареният период от годината по отношение на продажбите. Редица от тях обаче не успяват да реализират потенциални сделки поради опасения, свързани с доставката. Проучванията показват, че едва 9 % от потребителите в ЕС купуват по интернет стоки от други държави. При това както електронните търговци на дребно, така и потребителите изразяват загриженост по отношение на недостатъците на системите за доставка на стоки, поръчани по интернет. 57 % от електронните търговци смятат, че доставянето зад граница затруднява търговията, а 47 % от потребителите се тревожат за доставката на поръчки от чужбина. Ключът към по-нататъшното развитие на електронната търговия, а оттам — и на възможностите за избор и удобството за потребителите — е ефикасната система за доставка (и за връщане на закупените стоки).

Наложително е да се намери отговор на посочените проблеми и да се подобрят системите за доставка. Поради това Комисията днес започна консултация по Зелена книга относно доставката на колети, в която специално внимание се отделя на въпросите от трансграничен характер и на нуждите на електронната търговия.

„Консултацията по Зелената книга ще спомогне да се набележат подходящи мерки за подобряване на доставките на колети в рамките на единния пазар“, заяви Мишел Барние, комисар на ЕС по въпросите на вътрешния пазар и услугите. „Една гъвкава, гладко функционираща, обща за ЕС система за доставка на колети, насочена към очакванията на потребителите и конкретните нужди на електронната търговия, ще допринесе пряко този сектор да разгърне огромния си потенциал за стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места.“

Основни елементи на Зелената книга:

В нея се очертават три приоритетни области за справяне с проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени потребителите и електронните търговци на дребно в ЕС:

  • увеличаване на удобството на услугите по доставка за потребителите и за малките и средните предприятия в ЕС;

  • осигуряване на икономически по-ефективни решения за доставка и на по-изгодни цени за потребителите и за малките и средните предприятия;

  • насърчаване на повишена оперативна съвместимост както между операторите на услуги по доставка (по-добро партньорство и сътрудничество), така и между операторите и електронните търговци, и особено малките и средните предприятия.

Чрез тази Зелена книга Комисията ще събере информация за актуалното състояние на пазара за доставка на продукти, закупени по интернет, и ще се опита да установи какви са пречките пред създаването в ЕС на интегриран пазар за доставка на колети. Тя цели да сондира мненията на заинтересованите страни по какъв начин могат да бъдат задоволени интересите на клиентите, предприятията и крайните потребители. Комисията ще използва събраната информация, за да набележи решения в подкрепа на разработването на процес на безпрепятствена доставка на колети в ЕС. Нейното устойчиво и гладко функциониране ще даде импулс за развитието на електронната търговия и ще гарантира, че преимуществата на този отрасъл са достъпни за всички граждани и всички малки и средни предприятия във всички региони в Европа.

Контекст

Тази консултация е част от текущата дейност на Комисията във връзка с развитието на електронната търговия, която е широко призната като основен фактор за икономическия растеж и за повишаването на трудовата заетост в Европейския съюз. В съобщението на Комисията относно електронната търговия и онлайн услугите от януари тази година (вж. IP/12/10) се изтъква, че доставката е един от петте най-важни приоритета за стимулиране на електронната търговия през периода до 2015 г. Нейното значение бе потвърдено също така от Европейския съвет и Европейския парламент. Важността на доставката се дължи на факта, че тя влияе върху осъществяването на електронната търговия и е ключов елемент за изграждане на доверие между продавачите и купувачите.

Заинтересованите страни могат да изпращат своите мнения до 15 февруари 2013 г.

Вж. също MEMO/12/923

Допълнителна информация:

Препратка към консултацията:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Допълнителна информация относно пазара на пощенски услуги:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Съобщение относно електронната търговия:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Видеоклип за проблемите, с които се сблъскват електронните търговци на дребно: http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

За контакти:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website