Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 ноември 2012 г.

Комисията започва консултация относно интегрирания пазар за доставка на колети, за да се даде тласък на електронната търговия в ЕС

За много предприятия от сферата на електронната търговия седмиците преди Коледа са най-натовареният период от годината по отношение на продажбите. Редица от тях обаче не успяват да реализират потенциални сделки поради опасения, свързани с доставката. Проучванията показват, че едва 9 % от потребителите в ЕС купуват по интернет стоки от други държави. При това както електронните търговци на дребно, така и потребителите изразяват загриженост по отношение на недостатъците на системите за доставка на стоки, поръчани по интернет. 57 % от електронните търговци смятат, че доставянето зад граница затруднява търговията, а 47 % от потребителите се тревожат за доставката на поръчки от чужбина. Ключът към по-нататъшното развитие на електронната търговия, а оттам — и на възможностите за избор и удобството за потребителите — е ефикасната система за доставка (и за връщане на закупените стоки).

Наложително е да се намери отговор на посочените проблеми и да се подобрят системите за доставка. Поради това Комисията днес започна консултация по Зелена книга относно доставката на колети, в която специално внимание се отделя на въпросите от трансграничен характер и на нуждите на електронната търговия.

„Консултацията по Зелената книга ще спомогне да се набележат подходящи мерки за подобряване на доставките на колети в рамките на единния пазар“, заяви Мишел Барние, комисар на ЕС по въпросите на вътрешния пазар и услугите. „Една гъвкава, гладко функционираща, обща за ЕС система за доставка на колети, насочена към очакванията на потребителите и конкретните нужди на електронната търговия, ще допринесе пряко този сектор да разгърне огромния си потенциал за стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места.“

Основни елементи на Зелената книга:

В нея се очертават три приоритетни области за справяне с проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени потребителите и електронните търговци на дребно в ЕС:

  • увеличаване на удобството на услугите по доставка за потребителите и за малките и средните предприятия в ЕС;

  • осигуряване на икономически по-ефективни решения за доставка и на по-изгодни цени за потребителите и за малките и средните предприятия;

  • насърчаване на повишена оперативна съвместимост както между операторите на услуги по доставка (по-добро партньорство и сътрудничество), така и между операторите и електронните търговци, и особено малките и средните предприятия.

Чрез тази Зелена книга Комисията ще събере информация за актуалното състояние на пазара за доставка на продукти, закупени по интернет, и ще се опита да установи какви са пречките пред създаването в ЕС на интегриран пазар за доставка на колети. Тя цели да сондира мненията на заинтересованите страни по какъв начин могат да бъдат задоволени интересите на клиентите, предприятията и крайните потребители. Комисията ще използва събраната информация, за да набележи решения в подкрепа на разработването на процес на безпрепятствена доставка на колети в ЕС. Нейното устойчиво и гладко функциониране ще даде импулс за развитието на електронната търговия и ще гарантира, че преимуществата на този отрасъл са достъпни за всички граждани и всички малки и средни предприятия във всички региони в Европа.

Контекст

Тази консултация е част от текущата дейност на Комисията във връзка с развитието на електронната търговия, която е широко призната като основен фактор за икономическия растеж и за повишаването на трудовата заетост в Европейския съюз. В съобщението на Комисията относно електронната търговия и онлайн услугите от януари тази година (вж. IP/12/10) се изтъква, че доставката е един от петте най-важни приоритета за стимулиране на електронната търговия през периода до 2015 г. Нейното значение бе потвърдено също така от Европейския съвет и Европейския парламент. Важността на доставката се дължи на факта, че тя влияе върху осъществяването на електронната търговия и е ключов елемент за изграждане на доверие между продавачите и купувачите.

Заинтересованите страни могат да изпращат своите мнения до 15 февруари 2013 г.

Вж. също MEMO/12/923

Допълнителна информация:

Препратка към консултацията:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Допълнителна информация относно пазара на пощенски услуги:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Съобщение относно електронната търговия:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Видеоклип за проблемите, с които се сблъскват електронните търговци на дребно: http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

За контакти:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar