Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 november 2012

Transportinfrastruktur: Kommissionen satsar över 1,2 miljarder euro för att finansiera viktiga TEN-T-projekt

EU-kommissionen har offentliggjort två ansökningsomgångar i enlighet med det transeuropeiska transportnätets (TEN-T) flerårliga och årliga program för 2012, och gjort 1,265 miljarder euro tillgängliga för att finansiera europeiska transportinfrastrukturprojekt för alla transportsätt – luft-, järnvägs-, vägtransporter och sjötransporter/transporter på inre vattenvägar – plus logistik och intelligenta transportsystem, i alla EU:s medlemsstater.

Genom att göra så omfattande resurser tillgängliga har kommissionen som mål att återställa konkurrenskraften i den europeiska ekonomin för att stödja tillväxten. Genom att anslå dessa pengar till TEN-T infrastruktur bidrar vi också till förverkligandet av hela TEN-T-nätet – vilket ger en påtaglig fördel för alla europeiska företag och medborgare som kommer att dra nytta av ett effektivt och hållbart europeiskt transportsystem, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor.

Det fleråriga arbetsprogrammet TEN-T finansierar traditionellt de viktigaste prioriteringarna i TEN-T-nätet. I årets fleråriga ansökningsomgång fokuseras på sex områden med en total preliminär budget på 1,015 miljarder euro:

  1. De 30 prioriterade TEN-T-projekten: preliminär budget 725 miljoner euro

  2. Det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), som möjliggör driftskompatibilitet på det europeiska järnvägsnätet: preliminär budget 100 miljoner euro

  3. Flodinformationstjänster (RIS) som omfattar infrastruktur för trafikstyrningen på nätet av inre vattenvägar: preliminär budget 10 miljoner euro

  4. Flygledningstjänst (ATM), genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet och flygledningstjänstens moderniseringsmål: preliminär budget 50 miljoner euro

  5. Sjömotorvägar (MoS) som ger fullgoda alternativ till överbelastade vägar genom att förflytta godstransporterna till sjövägar: preliminär budget 80 miljoner euro

  6. Intelligenta transportsystem (ITS), inklusive det europeiska systemet för elektroniska vägtullar (EETS), främjande av intermodalitet samt förbättring av nätets säkerhet och tillförlitlighet: preliminär budget 50 miljoner euro

Det årliga programmet kompletterar det fleråriga programmet och styr över resurserna till fyra tydliga prioriteringar med en total preliminär budget på 250 miljoner euro:

  1. Påskyndande/underlättande av genomförandet av TEN-T-projekten (studier och arbeten för mogna projekt för alla transportsätt, som en del av projekten av gemensamt intresse): preliminär budget 150 miljoner euro

  2. Åtgärder för att främja innovation och ny teknik för transportinfrastruktur och transportanläggningar som bidrar till utfasningen av fossila bränslen eller minskade externa kostnader i allmänhet: preliminär budget 40 miljoner euro

  3. Stöd till offentlig-privata partnerskap och innovativa finansiella instrument: preliminär budget 25 miljoner euro

  4. Stöd för det långsiktiga genomförandet av TEN-T, särskilt korridorer: preliminär budget 35 miljoner euro

Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T EA) administrerar det tekniska och ekonomiska genomförandet av TEN-T-programmet, under ledning av generaldirektoratet för transport och rörlighet. TEN-T EA ordnar en informationsdag idag den 29 november 2012 i Bryssel för att informera sökande om prioriteringarna i ansökningsomgången, att förbereda sina förslag och lära sig om utvärderingsförfarandet.  

Projektförslag ska lämnas in senast den 28 februari 2013.

För ytterligare information, se

http://tentea.ec.europa.eu/ eller skicka e-post till: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar