Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29. marraskuuta 2012

Komissiolta yli 1,2 miljardia euroa tärkeimpien TEN-T-hankkeiden rahoitukseen

Euroopan komissio on käynnistänyt kaksi ehdotuspyyntöä Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) vuoden 2012 monivuotisten ja yksivuotisten ohjelmien mukaisesti. Se antaa Euroopan liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen yhteensä 1,265 miljardia euroa. Hankkeet voivat koskea mitä liikennemuotoa tahansa (ilma-, rautatie-, maantie-, meri- ja sisävesiliikenne) taikka logistiikkaa tai älykkäitä liikennejärjestelmiä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Liikenneasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Siim Kallasin mukaan komissio pyrkii tällä huomattavalla rahoituksella elvyttämään Euroopan talouden kilpailukykyä kestävällä ja kasvua tukevalla tavalla. ”Ohjaamalla nämä varat TEN-T-infrastruktuuriin jatkamme myös koko TEN-T-verkon kehittämistä. Tämä tuottaa konkreettista hyötyä kaikille Euroopan yrityksille ja kansalaisille, sillä Euroopan liikennejärjestelmästä tulee tehokkaampi ja kestävämpi”, Kallas lisäsi.

Monivuotisesta TEN-T-ohjelmasta rahoitetaan perinteisesti TEN-T-verkon tärkeimpiä hankkeita. Tämän vuoden monivuotisessa ehdotuspyynnössä keskitytään seuraaviin kuuteen alaan, joihin on alustavasti käytettävissä yhteensä 1,015 miljardia euroa:

  1. 30 ensisijaista TEN-T-hanketta: alustava talousarvio 725 miljoonaa euroa

  2. Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS), joka mahdollistaa Euroopan rautateiden yhteentoimivuuden: alustava talousarvio 100 miljoonaa euroa

  3. Jokiliikenteen tietopalvelut (RIS), jotka koskevat liikenteenohjausinfrastruktuuria sisävesiliikenteen verkossa: alustava talousarvio 10 miljoona euroa

  4. Ilmaliikenteen hallinta (ATM), jolla toteutetaan yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamistavoitteet: alustava talousarvio 50 miljoonaa euroa

  5. Merten moottoritiet, jotka tarjoavat kannattavia vaihtoehtoja ruuhkaiselle maantieliikenteelle siirtämällä rahtia meriliikenteeseen: alustava talousarvio 80 miljoonaa euroa

  6. Älykkäät liikennejärjestelmät, mukaan lukien eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä (EETS), jolla edistetään intermodaalisuutta ja parannetaan verkon turvallisuutta ja luotettavuutta: alustava talousarvio 50 miljoonaa euroa.

Monivuotista ohjelmaa täydentää yksivuotinen ohjelma, jolla rahoitusta ohjataan neljään erilliseen painopistealueeseen. Niiden alustava talousarvio on yhteensä 250 miljoonaa euroa:

  1. TEN-T-hankkeiden nopeuttaminen/helpottaminen (sellaisten kaikkia liikennemuotoja koskevien pitkälle kehittyneiden hankkeiden toteuttamiseksi tehtävät tutkimukset ja työ, jotka ovat osa yhteistä etua koskevia hankkeita): alustava talousarvio 150 miljoonaa euroa

  2. Toimenpiteet, joilla edistetään innovaatiota, liikenneinfrastruktuureissa käytettäviä uusia teknologioita sekä hiilen käyttöä vähentäviä tai ulkoisia kustannuksia yleisesti alentavia laitteita: alustava talousarvio 40 miljoonaa euroa

  3. Tuki julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille (PPP) ja innovatiivisille rahoitusvälineille: alustava talousarvio 25 miljoonaa euroa

  4. Tuki TEN-T:n ja erityisesti liikennekäytävien pitkän aikavälin toteutukselle: alustava talousarvio 35 miljoonaa euroa.

TEN-T-toimeenpanovirasto hallinnoi TEN-T-ohjelman teknistä ja rahoituksellista toteutusta liikenteen ja liikkumisen pääosaston alaisuudessa. Toimeenpanovirasto järjestää Brysselissä tänään 29. marraskuuta 2012 tiedotustilaisuuden, jossa mahdollisille hakijoille annetaan lisätietoja ehdotuspyynnön painopisteistä, ehdotusten laadinnasta ja arviointiprosessista.  

Ehdotukset on jätettävä viimeistään 28. helmikuuta 2013.

Lisätietoja on osoitteessa http://tentea.ec.europa.eu tai niitä voi pyytää sähköpostilla seuraavasta osoitteesta: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar