Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. november 2012

Transportinfrastruktur: Kommissionen frigiver over 1,2 mia. EUR til finansiering af centrale TEN-T-projekter

Europa-Kommissionen har offentliggjort to indkaldelser af forslag under det transeuropæiske transportnets (TEN-T's) flerårige og årlige programmer. Deri stilles 1,265 mia. EUR til rådighed til finansiering af europæiske transportinfrastrukturprojekter for alle transportformer (luftfart, jernbane, veje, søfart og transport ad indre vandveje) samt logistik og intelligente transportsystemer – i hele EU.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, siger: "Kommissionens mål med at stille dette betydelige beløb til rådighed er at sætte skub i den europæiske økonomi på et konkurrencedygtigt grundlag for at understøtte og fastholde vækst. Ved at tilføre TEN-T-infrastrukturen disse midler tager vi yderligere skridt på vejen til at realisere hele TEN-T-nettet. Det vil være til mærkbar gavn for europæiske virksomheder og borgere, som vil kunne drage fordel af et mere rationelt, bæredygtigt og effektivt europæisk transportsystem".

Det flerårige TEN-T-arbejdsprogram finansierer traditionelt TEN-T-nettets højest prioriterede områder. I dette års indkaldelse af forslag under det flerårige program fokuseres der på seks områder, og der stilles 1,015 mia. EUR til rådighed i det samlede vejledende budget:

  1. De 30 prioriterede TEN-T-projekter: vejledende budget 725 mio. EUR

  2. Det europæiske system til styring af jernbanetrafik (ERTMS), som skal skabe et interoperabelt europæisk jernbanenet: vejledende budget 100 mio. EUR

  3. Det europæiske flodinformationssystem (RIS), som omfatter trafikstyringsinfrastruktur i nettet af indre vandveje: vejledende budget 10 mio. EUR

  4. Lufttrafikstyring (ATM), som skal gennemføre målsætningerne for modernisering af lufttrafikstyringen i det fælles europæiske luftrum: vejledende budget 50 mio. EUR

  5. Motorveje til søs (MoS), som skal tilbyde realistiske alternativer til det overbelastede vejnet ved at flytte godsbefordring over på skibe: vejledende budget 80 mio. EUR

  6. Intelligente transportsystemer (ITS), der omfatter den europæiske elektroniske bompengetjeneste (EETS), og som skal fremme intermodaliteten og styrke sikkerhed og pålidelighed i nettet: vejledende budget 50 mio. EUR

Det årlige program supplerer det flerårige program og stiller midler til rådighed til fire særskilte prioriteter med et samlet vejledende budget på 250 mio. EUR:

  1. Fremskyndelse/fremme af gennemførelsen af TEN-T-projekter (undersøgelser og arbejder i forbindelse med modne projekter inden for alle transportformer, som udgør en del af projekter af fælles interesse): vejledende budget 150 mio.

  2. Foranstaltninger til fremme af innovation og nye teknologier inden for transportinfrastruktur og anlæg, der bidrager til reduceret CO2-udledning eller generel reduktion af eksterne omkostninger: vejledende budget 40 mio. EUR

  3. Støtte til offentlig-private partnerskaber (OPP) og innovative økonomiske instrumenter: vejledende budget 25 mio. EUR

  4. Støtte til den langsigtede indførelse af TEN-T, særligt korridorer: vejledende budget 35 mio. EUR

Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) står for den tekniske og finansielle gennemførelse af TEN-T-programmet og rapporterer til Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport. TEN-T EA afholder en informationsdag den 29. november 2012 for at give potentielle ansøgere en bedre forståelse af prioriteterne i indkaldelsen, hjælpe dem i forberedelsen af deres forslag og oplyse om evalueringsprocessen. 

Fristen for indsendelse af forslag er den 28. februar 2013.

Yderligere oplysninger kan fås på http://tentea.ec.europa.eu/ eller ved at sende en e-mail til: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar