Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 ноември 2012 г.

Транспортна инфраструктура: Комисията отпуска над 1,2 млрд. евро за финансиране на възлови по значение проекти по TEN-T

Европейската комисия обяви две покани за представяне на предложения по многогодишните и годишните програми на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 2012 г. По двете процедури е предвидена сума в размер на 1,265 млрд. евро за финансиране на европейски проекти за транспортна инфраструктура за всички видове транспорт — въздушен, железопътен, сухопътен и морски/вътрешноводен транспорт — плюс логистика и интелигентни транспортни системи, за всички държави — членки на ЕС.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по транспорта Сийм Калас заяви: „С предоставянето на тази значителна по размер сума Комисията цели да стимулира чрез конкурентоспособността ѝ европейската икономика, да осигури устойчивост и да даде тласък на растежа ѝ. С насочването на тези средства към инфраструктурата по TEN-T ние всъщност продължаваме да подпомагаме реализацията на цялата мрежа TEN-T, която е източник на реални ползи за европейските предприятия и граждани — именно те ще се радват на по-функционална, устойчива и добре работеща европейска транспортна система.“

От многогодишната програма на TEN-T по традиция се финансират най-належащите приоритети на мрежата TEN-T. Тазгодишната покана за предложения по многогодишната програма поставя акцент върху шест области с предвиден общ бюджет от 1,015 млрд. евро:

  1. 30-те приоритетни проекта по TEN-T: ориентировъчен бюджет 725 млн. евро.

  2. Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), която спомага за оперативната съвместимост на европейската железопътна мрежа: ориентировъчен бюджет 100 млн. евро.

  3. Речни информационни услуги (RIS), включващи инфраструктура за управление на трафика по вътрешните водни пътища: ориентировъчен бюджет 10 млн. евро.

  4. Управление на въздушното движение (УВД), с което се работи за постигането на целите по Единното европейско небе и за модернизиране на УВД: ориентировъчен бюджет 50 млн. евро.

  5. Морски магистрали (ММ), които предлагат надеждни алтернативи за избягване на задръстванията по пътищата чрез пренасочване на превоза на товари към морските пътища: ориентировъчен бюджет 80 млн. евро.

  6. Интелигентни транспортни системи (ИТС), включително Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), с които се насърчава съчетаването на различни видове транспорт и повишаването на безопасността и надеждността на мрежата: ориентировъчен бюджет 50 млн. евро.

Едногодишната програма допълва многогодишната програма и насочва финансиране към четири отделни приоритета с предвиден общ бюджет от 250 млн. евро:

  1. Ускоряване/улесняване на изпълнението на проекти по TEN-T (проучвания и дейности за проекти в по-напреднал етап на организация за всички видове транспорт като част от проектите, които са от общ интерес): ориентировъчен бюджет 150 млн. евро.

  2. Мерки за насърчаване на иновациите и новите технологии за транспортна инфраструктура и съоръжения, допринасящи за намаляване на количествата отделен въглерод или намаляване на външните разходи като цяло: ориентировъчен бюджет 40 млн. евро.

  3. Подкрепа за публично-частни партньорства (ПЧП) и новаторски финансови инструменти: ориентировъчен бюджет 25 млн. евро.

  4. Подкрепа за дългосрочно прилагане на програмата TEN-T, по-конкретно по отношение на коридорите: ориентировъчен бюджет 35 млн. евро.

Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа отговаря за техническото и финансовото изпълнение на програмата TEN-T под егидата на генерална дирекция „Мобилност и транспорт“. Днес, 29 ноември 2012 г., агенцията провежда информационна кампания в Брюксел, за да разясни по-подробно на потенциалните кандидати какви са приоритетите по поканите за представяне на предложения, да им помогне да подготвят техните предложения и да научат повече за процеса на оценяване.  

Крайният срок за представяне на предложения е 28 февруари 2013 г.

За повече информация, моля посетете сайта http://tentea.ec.europa.eu/ или изпратете електронна поща на адрес: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar