Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 november 2012

Företagskoncentrationer: Kommissionen ger klartecken för investeringsbolaget Kinneviks köp av papperstillverkaren Billerud, på vissa villkor

Europeiska kommissionen har med stöd av EU:s koncentrationsförordning godkänt förslaget att det svenska företaget Billerud, som tillverkar massa- och pappersbaserade förpackningsprodukter, förvärvas av det svenska investmentbolaget Kinnevik, som äger det konkurrerande svenska företaget Korsnäs. Godkännandet är villkorat till att Korsnäs avyttrar sin tillverkning av vitt kraftsäckpapper och vitt maskinglättat eller oglättat (”MF/UG”) kraftpapper. Kommissionen hade befarat att transaktionen skulle minska den effektiva konkurrensen på dessa marknader. De åtaganden som gjorts av parterna innebär att dessa farhågor skingras.

Kommissionens undersökning visade att den föreslagna transaktionen, såsom den ursprungligen anmäldes, skulle ha inneburit en fusion av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) två ledande leverantörer av vitt kraftsäckpapper och den största och tredje största leverantören av vitt maskinglättat och oglättat kraftpapper, vilket skulle ha gett företaget mycket höga marknadsandelar. Kommissionens undersökning visade också att konkurrensen från nuvarande och potentiella konkurrenter skulle ha varit begränsad efter transaktionen och att kunderna därför skulle ha haft få alternativa leverantörer att vända sig till.

För att skingra dessa farhågor har Kinnevik erbjudit sig att avyttra Korsnäs pappersmaskin PM2 vid Korsnäs produktionsanläggning i Gävle, inbegripet alla tillgångar och anställda. Den är den enda av Korsnäs maskiner som producerar vitt kraftsäckpapper och vitt MF/UG- kraftpapper. Avyttringen omfattar således hela Korsnäs verksamhet med avseende på dessa produkter. Enligt åtagandena ska dessutom Kinnevik och köparen ingå flera avtal om leverans av insatsvaror om köparen så önskar.

Mot bakgrund av de föreslagna åtgärderna drar kommissionen slutsatsen att den föreslagna transaktionen, i ändrad form, inte påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen inom EES. Detta beslut är knutet till villkoret att samtliga åtaganden uppfylls.

Transaktionen anmäldes till kommissionen den 5 oktober 2012.

Bakgrund

Kommissionen har undersökt följderna av den föreslagna transaktionen på ett antal marknader där parternas verksamheter överlappar varandra, särskilt i fråga om kraftpapper, wellpappråvara (CCM), vätskekartong samt upphandling och leverans av trä.

Kommissionen undersökte också två vertikala förhållanden i de samgående parternas verksamheter, eftersom Billerud levererar massa av ved till papperstillverkare på den öppna marknaden och både Billerud och Korsnäs är verksamma inom upphandling och leverans av trä.

Med undantag av vitt kraftsäckpapper och vitt MF/UG-kraftpapper bekräftar kommissionens undersökning att den föreslagna transaktionen inte skulle ge upphov till konkurrensproblem på någon av de granskade marknaderna, eftersom ökningen av marknadsandelarna i de flesta fall är begränsad eller den sammanslagna enheten fortsätter att utsättas för konkurrens från ett antal konkurrenter.

Företag och produkter

Kinnevik är ett svenskt företag med aktieinnehav i olika företag som verkar inom telekommunikation och tjänster, e-handel, medier, mikrofinans, pappersindustri, jordbruk och förnybar energi.

Korsnäs, ett helägt dotterbolag till Kinnevik, är en svensk tillverkare av pappersbaserade förpackningsmaterial, inbegripet kartong (cartonboard), kraftliner, kraftpapper och vätskekartong.

Billerud är ett svenskt företag som tillverkar massa- och pappersbaserade förpackningsartiklar och är verksamt på områdena förpackning och specialpapper, kraftpapper, förpackningskartong samt avsalumassa.

Vitt kraftsäckpapper används i säckar för cement, foder till sällskapsdjur, mjöl eller jordbruksprodukter. Slutanvändningstillämpningarna för för vitt MF/UG-kraftpapper omfattar bärkassar, omslag till massabalar och konsumentförpackningar för socker och mjöl. Båda produkterna används i synnerhet för konsumentvaror där kunderna kräver en vit, glättad yta med goda tryckegenskaper.

Regler och förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

Mer information om ärendet finns på

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6682

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar