Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 november 2012

Rapport om varningsmekanismen: Stöd till makroekonomisk anpassning i EU

I dag sparkade Europeiska kommissionen igång den andra årliga omgången av förfarandet vid makroekonomiska obalanser (MIP) 2013, genom offentliggörandet av 2013 års rapport om varningsmekanismen. I rapporten efterlyses ingående analyser av utvecklingen i samband med ökningar och upplösningar av makroekonomiska obalanser i 14 av EU:s medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Ungern, Malta, Nederländerna, Slovenien, Finland, Sverige och Storbritannien.

–EU genomlider just nu den svåra processen med att lösa upp makroekonomiska obalanser som byggts upp under årtiondet före krisen. Mycket har redan uppnåtts, och reformerna börjar visa resultat. Men ombalanseringsprocessen är långt ifrån avslutad och kommer att fortsätta att prägla våra ekonomier under många år framåt. genom förfarandet vid makroekonomiska obalanser ger kommissionen medlemsländerna vägledning så att de antar de strategier som krävs för att ta itu med obalanserna och lägga grunden för hållbar tillväxt och sysselsättning, sa Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron.

Analysen i rapporten grundas på en resultattavla med elva makroekonomiska indikatorer som koncentrerar sig på utvecklingar i fråga om konkurrenskraft, skuldsättning, tillgångspriser, anpassningar och kopplingar till finanssektorn. Utgående från denna resultattavla genomför kommissionen en analys av den makroekonomiska situationen utgående från ytterligare uppgifter och indikatorer och ländernas särskilda omständigheter. I rapporten identifierar kommissionen de medlemsländer vars makroekonomiska situation kräver närmare granskning i form av en ingående översyn vars resultat inte är givet på förhand. Först efter dessa ingående granskningar nästa vår kommer kommissionen att kunna avgöra huruvida obalanser eller för stora obalanser föreligger, och föreslå lämpliga strategiska rekommendationer.

Rapporten visar att anpassningen av de makroekonomiska obalanserna fortskrider. Underskotten i handels- och bytesbalansen minskar i länderna med störst externa obalanser, tack vare att deras exportresultat stegvis förbättras och deras konkurrenskraft ökar. Samtidigt pågår korrigeringar på fastighetsmarknaden. Men saldoutjämningen, som är en förutsättning för hållbar tillväxt på lång sikt, är fortfarande långt ifrån slutförd. På kort sikt kommer den att fortsätta att belasta flera länders tillväxt och sysselsättning. Den pågående anpassningen omfattar både cykliska och strukturella element, men de flesta länder verkar lägga störst tonvikt på strukturella förändringar. Samtidigt som medlemsstaterna med stora underskott i handels- och bytesbalansen gör anpassningar försämras handelsbalansen i flera länder med överskott, även om den processen inte går lika snabbt. Den inhemska efterfrågan får en större roll i den ekonomiska verksamheten i länder med överskott, och en relativt dynamisk löneökning tyder på att överskottsländernas bidrag till anpassningen kommer att öka under de närmaste åren.

De 14 medlemsländer för vilka kommissionen kommer att inleda en ingående granskning står inför mycket olika problem och potentiella risker. För tolv av dem hade en ingående granskning redan genomförts under 2012 års omgång av förfarandet vid makroekonomiska obalanser (MIP), och då konstaterades obalanser av olika art och svårighetsgrad. Dessa länder fick strategisk vägledning i form av de landsspecifika rekommendationer som utfärdas inom ramen för den europeiska planeringsterminen (MEMO/12/388) i maj. Kommissionen anser att det är lämpligt att än en gång titta närmare på de risker som föreligger och vad som hittills gjorts för att minska obalanserna i dessa medlemsländer. När det gäller Malta och Nederländerna är det första gången de genomgår en ingående granskning inom ramen för MIP.

Länder som o9mfattas av övervakning inom ramen för ekonomiska anpassningsprogram med stöd av offentliga medel bedöms inte i rapporten. Detta gäller Irland, Grekland, Portugal och Rumänien. Därigenom undviker man dubbelarbete i förfarandena och rapporteringskraven, och det är dessutom i linje med kommissionens så kallade två-pack, lagstiftningspaketet för budgetövervakning, som främst handlar om övervakningsmekanismer inom euroområdet. Spanien behandlas i rapporten, eftersom den offentliga finansiering som landet får specifikt går till rekapitalisering av banker. Cypern och Ungern diskuteras också, eftersom förhandlingarna om ekonomiskt stöd ännu inge slutförts.

Nästa steg

Slutversionen av rapporten om varningsmekanismen kommer att diskuteras i Eurogruppen och vid rådets (Ecofin) möte. Kommissionen vidarebefordrar även rapporten till Europaparlamentet.

De landsspecifika ingående granskningarna kommer att förberedas av kommissionen och förväntas offentliggöras under våren, i samband med den europeiska planeringsterminen.

Bakgrund

Förfarandet vid makroekonomiska obalanser (MIP) infördes med ett paket med sex lagstiftningsakter om ekonomisk styrning som trädde i kraft den 13 december 2011 (MEMO/11/898) med syfte att stärka den finanspolitiska och makroekonomiska övervakningen i EU. Övervakning inom ramen för MIP omfattas av den europeiska planeringsterminen, som ska garantera samordnad och framsynt ekonomisk politik i EU.

MIP har en förebyggande och en korrigerande sida. Förebyggandet innebär att kommissionen och rådet kan anta rekommendationer i ett tidigt stadium innan obalanser blir för stora. I allvarliga fall inleds en korrigerande mekanism som inleder förfarandet vid alltför stora obalanser. För att garantera att det sistnämnda efterlevs kan euroområdets medlemsländer drabbas av ekonomiska påföljder.

Ytterligare upplysningar:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Kontaktpersoner :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar