Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. novembra 2012

Poročilo o mehanizmu opozarjanja: podpora makroekonomski prilagoditvi v EU

Evropska komisija danes z objavo poročila o mehanizmu opozarjanja začenja drugi letni ciklus postopka v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem za leto 2013. Poročilo zahteva poglobljene preglede razvoja dogodkov, ki so povezani s kopičenjem in odpravljanjem makroekonomskih neravnovesij v štirinajstih državah članicah EU: Belgiji, Bolgariji, Danski, Španiji, Franciji, Italiji, Cipru, Madžarski, Malti, Nizozemski, Sloveniji, Finski, Švedski in Združenem kraljestvu.

Podpredsednik Olli Rehn, pristojen za ekonomske in monetarne zadeve ter evro, je dejal: „EU je v težavnem postopku odpravljanja makroekonomskih neravnovesij, ki so se nakopičila v desetletju pred krizo. Veliko je že bilo narejenega in reforme prinašajo rezultate. Vendar postopek ponovnega uravnovešenja še zdaleč ni končan in bo še nekaj prihodnjih let oblikoval gospodarsko okolje. Komisija prek postopka v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem državam članicam daje smernice, s katerimi se zagotovi sprejetje ustreznih politik za reševanje neravnovesij ter postavi temelje za trajnostno rast in ustvarjanje novih delovnih mest.“

Analiza v poročilu o mehanizmu opozarjanja temelji na pregledu stanja enajstih makroekonomskih kazalnikov, ki se osredotočajo na razvoj dogodkov v zvezi s konkurenčnostjo, zadolženostjo, cenami premoženja, prilagoditvijo in prepletenostjo s finančnim sektorjem. Komisija zadevni pregled stanja uporablja kot izhodišče za oceno makroekonomskih razmer, pri čemer uporablja tudi dodatne podatke in kazalnike ter ustrezno upošteva razmere v posamezni državi. Komisija v poročilu o mehanizmu opozarjanja navaja države članice, v katerih je potrebna nadaljnja preučitev makroekonomskih razmer z uporabo poglobljenega pregleda, pri čemer njegov rezultat ni vnaprej napovedan. Šele po tem, ko bodo naslednjo pomlad poglobljeni pregledi končani, bo Komisija ugotovila, če obstajajo neravnovesja ali čezmerna neravnovesja, in predlagala ustrezna priporočila glede politike.

V poročilu o mehanizmu opozarjanja so navedeni dokazi, da prilagoditev na področju makroekonomskih neravnovesij napreduje. V državah z največjimi zunanjimi neravnovesji se primanjkljaji tekočega računa zmanjšujejo, kar podpirata postopno izboljševanje izvoznih zmogljivosti in večanje konkurenčnosti, popravek na stanovanjskem trgu pa je v teku. Vendar ta postopek ponovnega uravnovešenja, ki je dolgoročno gledano predpogoj za trajnostno rast, še zdaleč ni končan. Kratkoročno bo še naprej oteževal rast in zaposlovanje v več državah. Prilagoditev, ki poteka, vključuje ciklični in strukturni popravek, vendar se zdi, da v večini držav prevladuje slednji. Vzporedno s prilagoditvijo v državah članicah z velikimi primanjkljaji tekočih računov se, čeprav počasneje, zunanje bilance številnih držav članic s presežkom zmanjšujejo. Vse večji pomen domačega povpraševanja v gospodarski dejavnosti držav s presežkom in razmeroma dinamična rast plač nakazujeta, da bi se lahko prispevek držav s presežkom k ponovnemu uravnovešenju v naslednjih letih povečal.

Štirinajst držav članic, za katere bo Komisija začela poglobljen pregled, se sooča z različnimi izzivi in potencialnimi tveganji. Za dvanajst od teh držav je bila poglobljena analiza opravljena že v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem za leto 2012, pri čemer so bila ugotovljena neravnovesja različne narave in resnosti. Zadevne države so maja prejele smernice politike s priporočili za posamezno državo v okviru evropskega semestra (MEMO/12/388). Komisija meni, da je koristno ponovno podrobno pregledati obstoječa tveganja in dosežen napredek pri odpravljanju neravnovesij v teh državah članicah. V primeru Malte in Nizozemske bo poglobljen pregled v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem opravljen prvič.

Države, nad katerimi se izvaja nadzor v skladu s programi za gospodarsko prilagoditev, podprtimi z uradnim financiranjem, v poročilu o mehanizmu opozarjanja niso ocenjene. To velja za Irsko, Grčijo, Portugalsko in Romunijo. Ta pristop preprečuje podvajanje postopkov in obveznosti poročanja ter je v skladu s tem, kar je Komisija predvidela v predlogu za t. i. „dvojček", ki se osredotoča na mehanizme nadzora v evroobmočju. Španija je v poročilu o mehanizmu opozarjanja obravnavana, ker je zagotavljanje uradnega financiranja specifično za dokapitalizacijo bank. Obravnavana sta tudi Ciper in Madžarska, saj pogajanja za finančno pomoč še niso končana.

Naslednji koraki

O sklepih poročila o mehanizmu opozarjanja bosta razpravljala Euroskupina in Svet ECOFIN. Komisija je poročilo posredovala tudi Evropskemu parlamentu.

Poglobljene preglede za posamezne države bo pripravila Komisija in naj bi bili predvidoma objavljeni spomladi v okviru evropskega semestra.

Ozadje

Postopek v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem je bil uveden z zakonodajo, imenovano „šesterček“, ki je začela veljati 13. decembra 2011 (MEMO/11/898) s ciljem okrepitve fiskalnega in makroekonomskega nadzora v EU. Nadzor v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem je del „evropskega semestra“, ki zagotavlja usklajevanje medsebojno povezane in v prihodnost usmerjene gospodarske politike EU.

Postopek v zvezi z makroekonomskim neravnovesjem obsega preventivni in korektivni del. Preventivni del Komisiji in Svetu omogoča sprejetje priporočil v zgodnji fazi, preden neravnovesja postanejo čezmerna. V resnejših primerih se uporabi korektivni del in sproži postopek v zvezi s čezmernim neravnovesjem. Da se zagotovi izvrševanje slednjega, se lahko državam članicam evroobmočja naložijo finančne sankcije.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Kontakti:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar