Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. novembra 2012

Správa o mechanizme varovania: základ pre makroekonomické úpravy v EÚ

Európska komisia dnes zverejnením správy o mechanizme varovania otvorila druhý ročný cyklus postupu pri makroekonomických nerovnováhach na rok 2013. V správe sa vyžadujú hĺbkové preskúmania vývoja v súvislosti s nahromadením a odstraňovaním makroekonomických nerovnováh v 14 členských štátoch EÚ: v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, na Cypre, v Maďarsku, na Malte, v Holandsku, Slovinsku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve.

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, vyhlásil: „EÚ prechádza zložitým procesom odstraňovania makroekonomických nerovnováh, ktoré vznikli počas desaťročia pred krízou. Veľa sa už urobilo a reformy prinášajú ovocie. Proces vyvažovania však ešte zďaleka neskončil a v nasledujúcich rokoch bude formovať hospodárske prostredie. Komisia prostredníctvom postupu pri makroekonomických nerovnováhach poskytuje členským štátom usmernenia, na základe ktorých majú prijímať vhodné politiky na nápravu nerovnováh a položiť základy udržateľného rastu a vytvárania pracovných miest.“

Analýza v správe o mechanizme varovania vychádza z hodnotiacej tabuľky jedenástich makroekonomických ukazovateľov zameraných na vývoj v oblasti konkurencieschopnosti, zadlženosti, cien aktív, úprav a vzájomných väzieb s finančným sektorom. Komisia používa túto hodnotiacu tabuľku ako východiskový bod pri posudzovaní makroekonomickej situácie, pričom sa opiera o ďalšie informácie a ukazovatele a náležite prihliada na okolnosti jednotlivých krajín. Komisia v správe o mechanizme varovania identifikuje členské štáty, ktorých makroekonomická situácia si vyžaduje ďalšiu kontrolu prostredníctvom hĺbkového preskúmania, o ktorého výsledku sa nerobia vopred žiadne závery. Až po vykonaní hĺbkových preskúmaní na jar budúceho roka Komisia dospeje k záveru, či existujú nerovnováhy alebo nadmerné nerovnováhy, a navrhne vhodné politické odporúčania.

Zo správy o mechanizme varovania vyplýva, že proces úprav makroekonomických nerovnováh postupuje. V krajinách s najväčšími vonkajšími nerovnováhami dochádza k poklesu deficitov bežného účtu, k čomu prispieva aj postupné zlepšovanie vývoznej výkonnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Takisto prebiehajú úpravy na trhu s nehnuteľnosťami. Tento proces vyvažovania, ktorý je základným predpokladom udržateľného rastu v dlhodobom horizonte, však ešte zďaleka nie je dokončený. Z krátkodobého hľadiska bude aj naďalej zaťažovať rast a zamestnanosť vo viacerých krajinách. Prebiehajúci proces úprav má cyklický aj štrukturálny charakter, hoci sa zdá, že vo väčšine krajín prevláda štrukturálna náprava. Popri úprave v členských štátoch s veľkými deficitmi bežných účtov dochádza k poklesu vonkajších nerovnováh niekoľkých členských štátov s prebytkom, aj keď pomalším tempom. Zvyšovanie dôležitosti domáceho dopytu v hospodárskej činnosti krajín s prebytkom a pomerne dynamické zvyšovanie miezd naznačujú, že príspevok krajín s prebytkom k vyvažovaniu by mohol v najbližších rokoch rásť.

14 členských štátov, v prípade ktorých Komisia začne hĺbkové preskúmanie, čelí rôznym výzvam a potenciálnym rizikám. V prípade dvanástich z nich už bola v rámci postupu pri makroekonomických nerovnováhach na rok 2012 vykonaná hĺbková analýza a boli zistené nerovnováhy rôznej povahy a závažnosti. V máji boli týmto krajinám poskytnuté politické usmernenia prostredníctvom odporúčaní pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra (MEMO/12/388). Komisia sa domnieva, že v týchto členských štátoch je užitočné opäť podrobnejšie posúdiť súvisiace riziká a prebiehajúci pokrok pri odstraňovaní nerovnováh. V prípade Malty a Holandska sa hĺbkové preskúmanie v rámci postupu pri makroekonomických nerovnováhach vykoná po prvýkrát.

Krajiny, ktoré podliehajú dohľadu v rámci oficiálne financovaných programov ekonomických úprav, nie sú predmetom posúdenia v správe o mechanizme varovania. Ide o Írsko, Grécko, PortugalskoRumunsko. Tento prístup zabraňuje duplicite postupov a oznamovacích povinností a je v súlade s návrhom balíka dvoch legislatívnych aktov Komisie, ktorý sa zameriava na mechanizmy dohľadu v eurozóne. Španielsko sa uvádza v tejto správe preto, lebo využíva oficiálne financovanie výhradne na rekapitalizáciu bánk. Predmetom diskusie sú aj Cyprus a Maďarsko, keďže ešte neboli uzavreté rokovania o poskytnutí finančnej pomoci.

Ďalšie kroky

Závery vyplývajúce zo správy o mechanizme varovania prediskutuje Euroskupina a Rada pre hospodárske a finančné záležitosti. Komisia predloží správu aj Európskemu parlamentu.

Hĺbkové preskúmania pre jednotlivé krajiny vypracuje Komisia, pričom ich zverejnenie sa očakáva na jar v rámci európskeho semestra.

Súvislosti

Postup pri makroekonomických nerovnováhach bol zavedený ako súčasť tzv. balíka šiestich legislatívnych návrhov, ktorý nadobudol účinnosť 13. decembra 2011 (MEMO/11/898) s cieľom posilniť fiškálny a makroekonomický dohľad v EÚ. Dohľad v rámci postupu pri makroekonomických nerovnováhach tvorí súčasť „európskeho semestra“, ktorý zabezpečuje integrovanú koordináciu hospodárskej politiky EÚ zameranú na budúcnosť.

Postup pri makroekonomických nerovnováhach má preventívnu a nápravnú časť. Preventívna časť umožňuje Komisii a Rade prijímať odporúčania v počiatočnej fáze ešte predtým, než sa nerovnováha stane nadmernou. V závažnejších prípadoch sa používa nápravná časť a spúšťa sa postup pri nadmernej nerovnováhe. Aby sa zaistilo presadzovanie tohto postupu, členským štátom eurozóny môžu byť uložené finančné sankcie.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Kontaktné osoby:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar