Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 28 listopada 2012 r.

Sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania: Wspieranie dostosowań makroekonomicznych w UE

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska rozpoczyna drugi roczny cykl procedury dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej wraz z opublikowaniem sprawozdania na 2013 r. przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania. W sprawozdaniu tym wzywa się do przeprowadzenia pogłębionych analiz sytuacji związanej z narastaniem i likwidowaniem zakłóceń równowagi makroekonomicznej w 14 państwach członkowskich UE: Belgii, Bułgarii, Danii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, na Cyprze, na Węgrzech, na Malcie, w Niderlandach, Słowenii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych, stwierdził: „UE przechodzi przez trudny proces likwidowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej, które narastały przez całe dziesięciolecie poprzedzające kryzys. Wiele już zostało zrobione i reformy przynoszą już rezultaty. Ale proces przywracania równowagi nie został jeszcze zakończony i będzie kształtować krajobraz gospodarczy w nadchodzących latach. Poprzez procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej, Komisja przekazuje państwom członkowskich wytyczne w celu zapewnienia przyjęcia odpowiednich środków politycznych mających na celu wyeliminowanie zakłóceń równowagi oraz stworzenia podstaw dla trwałego wzrostu oraz tworzenia nowych miejsc pracy.”.

Analiza zawarta w sprawozdaniu jest oparta na tabeli jedenastu wskaźników makroekonomicznych, które koncentrują się na sytuacji w zakresie konkurencyjności, zadłużenia, cen aktywów, dostosowań i powiązań z sektorem finansowym. Biorąc tę tabelę za punkt wyjściowy, Komisja ocenia sytuację makroekonomiczną, korzystając przy tym z dodatkowych informacji i wskaźników, a także uwzględniając w należyty sposób sytuację krajową. W sprawozdaniu Komisja określa państwa członkowskie, których sytuacja makroekonomiczna wymaga dodatkowej kontroli w formie pogłębionej analizy, której wynik nie jest przesądzony. Dopiero po takich pogłębionych analizach wiosną przyszłego roku Komisja stwierdzi, czy występują zakłócenia lub nadmierne zakłócenia, oraz zaproponuje odpowiednie zalecenia polityczne.

Sprawozdanie przedstawia dowody potwierdzające, że korekta zakłóceń równowagi makroekonomicznej jest w toku. W państwach o największej nierównowadze zewnętrznej deficyty na rachunkach obrotów bieżących zmniejszają się, czemu towarzyszy także stopniowa poprawa wyników eksportowych i korzyści wynikających z konkurencyjności. Dokonuje się także korekta na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Jednakże, proces przywracania równowagi, który jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu w perspektywie długoterminowej, będzie długotrwały. W perspektywie krótkoterminowej nadal będzie miał on wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w niektórych państwach. Dokonywane dostosowania wynikają zarówno z czynników koniunkturalnych, jak i strukturalnych, choć w większości państw wydaje się dominować korekta mająca swoje źródło w dostosowaniach o charakterze strukturalnym. Równolegle z korektą w państwach członkowskich o znacznym deficycie na rachunku obrotów bieżących w niektórych państwach członkowskich odnotowujących nadwyżkę na tymże rachunku dochodziło do jej spadku, choć w wolniejszym tempie. Rosnąca waga popytu krajowego wśród czynników wzrostu gospodarczego w państwach odnotowujących nadwyżkę oraz stosunkowo dynamicznie rosnące w nich wynagrodzenia pozwalają liczyć na coraz większy w najbliższych latach wkład tych państw w przywrócenie równowagi makroekonomicznej.

14 państw członkowskich, w przypadku których Komisja dokona pogłębionej analizy, stoi w obliczu różnych wyzwań i potencjalnych zagrożeń. W odniesieniu do dwunastu z nich przeprowadzona już została dogłębna analiza w ramach procedury dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej w 2012 r. i stwierdzono wówczas zakłócenia równowagi o różnym charakterze i skali. Wspomniane państwa otrzymały wytyczne polityczne w zaleceniach dla poszczególnych państw w ramach europejskiego semestru (MEMO/12/388) w maju bieżącego roku. Komisja uważa, że warto byłoby ponownie przeanalizować potencjalne zagrożenia i postępy związane z likwidowaniem zakłóceń równowagi w tych państwach członkowskich. W przypadku Malty i Niderlandów pogłębiona analiza w ramach procedury dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej zostanie przeprowadzona po raz pierwszy.

Państwa członkowskie, które są objęte nadzorem w ramach realizacji programów dostosowań gospodarczych wspieranych finansowo ze środków publicznych, nie są oceniane w ramach sprawozdania. Dotyczy to Irlandii, Grecji, Portugalii oraz Rumunii. Takie podejście pozwala uniknąć powielania procedur i obowiązków w zakresie sprawozdawczości i jest zgodne z tym, co przewidziano w przedstawionym przez Komisję pakiecie dwóch wniosków, które koncentrują się na mechanizmach nadzoru w strefie euro. W sprawozdaniu została natomiast ujęta Hiszpania, ponieważ uzyskane przez nią finansowanie ze środków publicznych jest charakterystyczne dla operacji dokapitalizowania banków. Omówiono także sytuację Cypru i Węgier w związku z faktem, że nie zakończyły się jeszcze negocjacje w sprawie pomocy finansowej.

Kolejne działania

Wnioski zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w ramach mechanizmu ostrzegania zostaną omówione w ramach Eurogrupy i Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Komisja przekazuje również sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu.

Pogłębione analizy dla poszczególnych państw zostaną przygotowane przez Komisję i mają zostać opublikowane wiosną w ramach europejskiego semestru.

Kontekst

Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej została wprowadzona w pakiecie sześciu wniosków ustawodawczych, które weszły w życie w dniu 13 grudnia 2011 r. (MEMO/11/898) w celu wzmocnienia nadzoru budżetowego i makroekonomicznego w UE. Nadzór w ramach procedury dotyczącej zakłócenia równowagi makroekonomicznej stanowi część „europejskiego semestru”, który zapewnia całościową i wybiegającą w przyszłość koordynację polityki gospodarczej UE.

Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej ma funkcje zapobiegawczą i naprawczą. Funkcja zapobiegawcza pozwala Komisji i Radzie na przyjmowanie zaleceń na wczesnym etapie, zanim zakłócenia równowagi staną się nadmierne. W poważniejszych przypadkach w ramach funkcji naprawczej następują zastosowanie i uruchomienie procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi. Aby zagwarantować wyegzekwowanie tej procedury, na państwa członkowskie należące do strefy euro mogą zostać nałożone sankcje finansowe.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Kontakt:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar