Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 november 2012

Waarschuwingsmechanismeverslag: ondersteuning macro-economische aanpassing in de EU

De Europese Commissie geeft vandaag de aftrap voor de tweede jaarcyclus van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden (PMO) 2013 met de publicatie van het waarschuwingsmechanismeverslag. In het verslag wordt opgeroepen tot diepgaande evaluaties van ontwikkelingen aangaande het ontstaan en de correctie van macro-economische onevenwichtigheden in de volgende 14 EU-lidstaten: België, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Hongarije, Malta, Nederland, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Vicevoorzitter Olli Rehn van economische en monetaire zaken en de euro: "De EU staat voor de ingewikkelde taak macro-economische onevenwichtigheden te corrigeren die in het decennium vóór de crisis zijn opgebouwd. Er is al veel bereikt en de hervormingen werpen hun vruchten af. Maar het proces van de herbalancering is nog lang niet voltooid en het zal ook de komende jaren het economische landschap bepalen. Via de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden verstrekt de Commissie de lidstaten richtsnoeren ter verzekering van de vaststelling van passend beleid om onevenwichtigheden aan te pakken en de basis te leggen voor duurzame groei en het scheppen van werkgelegenheid."

De analyse in het waarschuwingsmechanismeverslag is gebaseerd op een scorebord met elf macro-economische indicatoren die betrekking hebben op ontwikkelingen in het concurrentievermogen, de schuldpositie, de activaprijzen, de aanpassingsinspanning en de wisselwerking met de financiële sector. Met dit scorebord als vertrekpunt beoordeelt de Commissie de macro-economische situatie op basis van aanvullende informatie en indicatoren en met inachtneming van de landenspecifieke omstandigheden. De Commissie gaat in het waarschuwingsmechanismeverslag na voor welke lidstaten de macro-economische situatie via een diepgaande evaluatie nader moet worden bekeken, zonder vooruit te lopen op de resultaten van de evaluatie. Pas als de diepgaande evaluaties volgend voorjaar zijn afgerond, zal de Commissie de conclusie trekken of er sprake is van onevenwichtigheden of buitensporige onevenwichtigheden en passende beleidsaanbevelingen doen.

Uit het waarschuwingsmechanismeverslag blijkt dat wat betreft de correctie van macro-economische onevenwichtigheden vooruitgang wordt geboekt. Dankzij geleidelijk verbeterende exportprestaties en verbeteringen van het concurrentievermogen worden de tekorten op de lopende rekening in de landen met de grootste externe onevenwichtigheden kleiner; de correctie op de huizenmarkt is nog gaande. Dit proces van herbalancering, een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame groei op lange termijn, is echter nog lang niet voltooid. Op korte termijn zal het in diverse landen op de groei en werkgelegenheid blijven drukken. De aanpassing die gaande is, is zowel conjunctureel als structureel van aard, hoewel de structurele correctie in de meeste landen de overhand lijkt te hebben. Parallel aan de aanpassing in de lidstaten met grote tekorten op de lopende rekening zijn ook de externe onevenwichtigheden in diverse overschotlanden afgenomen, zij het in een trager tempo. Het toenemende gewicht van de binnenlandse vraag in de economische bedrijvigheid van de overschotlanden en de vrij dynamische loonstijgingen doen vermoeden dat de bijdrage van de overschotlanden aan de herbalancering de komende jaren aan belang kan winnen.

De 14 lidstaten waarvoor de Commissie een diepgaande evaluatie zal starten, worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen en potentiële risico's. Bij twaalf van de lidstaten vond in de PMO 2012 al een diepgaande evaluatie plaats en was er sprake van onevenwichtigheden van verschillende aard en ernst. Deze landen ontvingen in mei beleidsadvies via de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester (MEMO/12/388). De Commissie acht het nuttig opnieuw nauwkeuriger te kijken naar de desbetreffende risico´s en de vorderingen die gaande zijn bij het corrigeren van de onevenwichtigheden in deze lidstaten. In het geval van Malta en Nederland zal voor het eerst een diepgaande evaluatie op grond van de PMO worden uitgevoerd.

De lidstaten die op grond van door officiële financiering ondersteunde economische aanpassingsprogramma's onder toezicht staan, worden niet in het waarschuwingsmechanismeverslag beoordeeld. Het gaat om Ierland, Griekenland, Portugal en Roemenië. Deze aanpak voorkomt parallelle procedures en rapportageverplichtingen en is in overeenstemming met wat wordt voorzien in het zogenaamde "twopack"-voorstel dat zich richt op de toezichtsmechanismen in de eurozone. Spanje wordt in het waarschuwingsmechanismeverslag besproken aangezien de verstrekte officiële financiering specifiek voor de herkapitalisatie van banken geldt. Cyprus en Hongarije komen eveneens aan de orde aangezien de onderhandelingen voor financiële steun nog niet zijn afgerond.

Volgende stappen

De conclusies van het waarschuwingsmechanismeverslag zullen in de Eurogroep en de Raad Ecofin worden besproken. De Commissie zendt het verslag ook toe aan het Europees Parlement.

De landenspecifieke diepgaande evaluaties zullen door de Commissie worden voorbereid en naar verwachting in het voorjaar in het kader van het Europees semester worden gepubliceerd.

Achtergrond

De PMO is geïntroduceerd in het kader van het zogenoemde "sixpack", een wetgevingspakket dat op 13 december 2011 in werking is getreden (MEMO/11/898) met het doel het budgettaire en macro-economische toezicht in de EU te intensiveren. Het toezicht op grond van de PMO maakt onderdeel uit van het "Europees semester", dat een integrale en toekomstgerichte economische beleidscoördinatie van de EU verzekert.

De PMO bestaat uit een preventief en een corrigerend deel. Op basis van het preventieve deel kunnen de Commissie en de Raad in een vroeg stadium met aanbevelingen komen voordat de onevenwichtigheden buitensporig worden. In ernstigere gevallen wordt via het corrigerende deel een procedure bij buitensporige onevenwichtigheden toegepast en geactiveerd. Om de handhaving van laatstgenoemde procedure te verzekeren, kunnen financiële sancties aan de lidstaten van de eurozone worden opgelegd.

Voor verdere informatie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Contact :

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar