Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 28 d.

Įspėjimo mechanizmo ataskaita. ES makroekonominio koregavimo rėmimas

Šiandien Europos Komisija pradeda antrąjį metinį 2013 m. makroekonominio disbalanso procedūros ciklą – skelbiama įspėjimo mechanizmo ataskaita. Ataskaitoje raginama nuodugniai išanalizuoti pokyčius, susijusius su makroekonominio disbalanso didėjimu ir šalinimu 14 ES valstybių narių: Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre, Vengrijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą, Olli Rehnas sakė: „Europos Sąjungoje vyksta sudėtingas per dešimtmetį iki krizės išaugusio makroekonominio disbalanso šalinimo procesas. Jau nemažai pasiekta, o reformos duoda vaisių. Tačiau pusiausvyra dar toli gražu neatkurta ir keletą ateinančių metų tai bus svarbiausias ekonomikos klausimas. Vykdydama makroekonominio disbalanso procedūrą Komisija valstybėms narėms teikia rekomendacijas, kad būtų priimamos disbalansui valdyti tinkamos politikos priemonės ir padėtas tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindas.”

Įspėjimo mechanizmo ataskaitos analizė grindžiama vienuolikos makroekonominių rodiklių, rodančių konkurencingumo, įsiskolinimo, turto kainų, koregavimo ir tarpusavio sąsajų su finansų sektoriumi pokyčius, rezultatų suvestine. Remdamasi šia suvestine, taip pat naudodamasi papildoma informacija bei rodikliais ir deramai atsižvelgdama į kiekvienos šalies aplinkybes, Komisija vertina makroekonominę padėtį. Įspėjimo mechanizmo ataskaitoje Komisija nustato, kurių valstybių narių makroekonominė padėtis papildomai nagrinėtina atliekant nuodugnią analizę, kurios rezultatai iš anksto nežinomi. Tik po nuodugnios analizės kitą pavasarį, Komisija nuspręs, ar yra susidaręs disbalansas arba perviršinis disbalansas, ir pasiūlys atitinkamas politikos rekomendacijas.

Įspėjimo mechanizmo ataskaitoje pateikiama makroekonominio disbalanso koregavimo pažangos įrodymų. Šalyse, kuriose susidaręs didžiausias išorės disbalansas, einamosios sąskaitos deficitas mažėja. Be to, palaipsniui gerėja eksporto rezultatai ir didėja konkurencingumas, taip pat vyksta būsto rinkos koregavimas. Vis dėlto šis pusiausvyros atkūrimo procesas – ilgalaikio tvaraus augimo prielaida – toli gražu nebaigtas. Artimiausiu metu keliose šalyse jis ir toliau neigiamai veiks augimą ir užimtumą. Vykstantis koregavimas yra tiek cikliško, tiek struktūrinio pobūdžio, nors daugelyje šalių vyrauja struktūrinis koregavimas. Kartu su koregavimu valstybėse narėse, turinčiose didelį einamosios sąskaitos deficitą, kelių valstybių narių perteklinis išorės balansas, nors ir lėčiau, bet mažėja. Didėjanti vidaus paklausos dalis, palyginti su visa perteklių turinčių šalių ekonomine veikla, ir palyginti spartus darbo užmokesčio didėjimas leidžia manyti, kad šių šalių indėlis atkuriant pusiausvyrą artimiausiais metais gali išaugti.

14 valstybių narių, dėl kurių Komisija pradės nuodugnią analizę, kylantys uždaviniai ir galima rizika kitokie. Nuodugni dvylikos iš jų analizė jau atlikta vykdant 2012 m. makroekonominio disbalanso procedūrą – tuomet nustatytas įvairaus pobūdžio ir masto disbalansas. Gegužės mėn. toms šalims per Europos semestrą pateiktos konkrečios politikos rekomendacijos (MEMO/12/388). Komisijos nuomone, naudinga dar kartą atidžiau įvertinti su disbalanso šiose valstybėse narėse šalinimu susijusią riziką ir daromą pažangą. Maltai ir Nyderlandams pagal makroekonominio disbalanso procedūrą atliekama nuodugni analizė bus pirmoji.

Įspėjimo mechanizmo ataskaitoje nevertinamos šalys, kurioms taikoma priežiūra pagal oficialiai finansuojamas ekonomikos koregavimo programas. Šios šalys – Airija, Graikija, Portugalija ir Rumunija. Taip išvengiama procedūrų ir ataskaitų teikimo prievolių dubliavimo ir laikomasi Komisijos vadinamojo dviejų dokumentų rinkinio, kuriuo stiprinamos euro zonos priežiūros priemonės, nuostatų. Ispanija įspėjimo mechanizmo ataskaitoje aptariama, nes jai teikiamas oficialus finansavimas yra skirtas tik bankams rekapitalizuoti. Kipras ir Vengrija taip pat nagrinėjami, nes derybos dėl finansinės pagalbos dar nebaigtos.

Tolesni veiksmai

Įspėjimo mechanizmo ataskaitos išvados bus aptartos Euro grupėje ir Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje. Be to, Komisija ataskaitą teikia Europos Parlamentui.

Konkrečių šalių nuodugnias analizes rengs Komisija. Jos turėtų būti paskelbtos pavasarį per Europos semestrą.

Pagrindiniai faktai

Makroekonominio disbalanso procedūra nustatyta 2011 m. gruodžio 13 d. įsigaliojus šešių teisės aktų, kuriais siekiama stiprinti fiskalinę ir makroekonominę ES priežiūrą, rinkiniui (MEMO/11/898). Priežiūra pagal makroekonominio disbalanso procedūrą – Europos semestro iniciatyvos, kuria užtikrinamas integruotas ir toliaregiškas ES ekonominės politikos koordinavimas, dalis.

Makroekonominio disbalanso procedūra turi prevencinę ir korekcinę dalis. Pagal prevencinę dalį Komisija ir Taryba ankstyvuoju etapu, kol disbalansas dar netapo perviršinis, priima rekomendacijas. Sudėtingesniais atvejais taikoma korekcinė dalis ir pradedama perviršinio disbalanso procedūra. Siekiant užtikrinti, kad ši procedūra būtų vykdoma, euro zonos valstybėms narėms gali būti taikomos finansinės sankcijos.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Asmenys ryšiams:

Simon O'Connor, tel. +32 2 296 73 59

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07

Vandna Kalia, tel. +32 2 299 58 24


Side Bar