Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28.11.2012

Varoitusmekanismista laadittu kertomus: tukea makrotalouden sopeutukselle EU:ssa

Euroopan komissio käynnistää tänään makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn toisen vuotuisen kierroksen (2013) kun se julkaisi kertomuksen varoitusmekanismista. Kertomuksessa todetaan, että makrotalouden epätasapainon kertymiseen ja purkautumiseen liittyvää kehitystä 14 EU-maassa on tarkasteltava perusteellisemmin. Nämä maat ovat Belgia, Bulgaria, Tanska, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Unkari, Malta, Alankomaat, Slovenia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaavan komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin mukaan EU käy edelleen läpi vaikeaa prosessia, jossa kriisiä edeltäneiden kymmenen vuoden aikana kertynyt makrotalouden epätasapaino purkautuu. ”Paljon on jo saavutettu, ja uudistukset kantavat hedelmää. Tasapainottumisprosessi ei kuitenkaan ole vielä läheskään valmis, ja se muokkaa talouden toimintaympäristöä vielä useiden vuosien ajan. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn aikana komissio antaa jäsenvaltioille ohjeistusta varmistaakseen, että tarkoituksenmukaisella politiikalla puututaan epätasapainoon ja luodaan perusta kestävälle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle", komissaari Rehn jatkoi.

Varoitusmekanismista laaditussa kertomuksessa esitetty analyysi perustuu 11 makrotalouden mittaria sisältävään tulostaulukkoon. Mittareilla arvioidaan mm. jäsenvaltion kilpailukyvyssä, velkaantuneisuudessa, varallisuushinnoissa ja talouden sopeuttamisessa tapahtunutta kehitystä. Komissio käyttää tulostaulukkoa lähtökohtanaan kun se arvioi jäsenvaltioiden makrotaloudellista tilannetta. Lisäksi komissio ottaa huomioon muita tietoja ja talouden mittareita ja huomioi kunkin jäsenvaltion maakohtaiset olosuhteet. Varoitusmekanismista laaditussa kertomuksessa komissio yksilöi ne jäsenvaltiot, joiden makrotaloudellista tilannetta on arvioitavaperusteellisemmin. Kyseisen tarkastelun tulosta ei ole millään lailla sidottu ennakolta. Vasta kun perusteelliset tarkastelut on tehty ensi keväänä, komissio toteaa, onko mailla epätasapainoa tai liiallista epätasapainoa, ja antaa tarkoituksenmukaiset toimenpidesuositukset.

Varoitusmekanismista laadittu kertomus osoittaa, että makrotalouden epätasapainon sopeuttaminen etenee. Vaihtotaseen alijäämät ovat supistumassa niissä maissa, joilla on suurin ulkoinen epätasapaino. Tätä tukee viennin ja kilpailukyvyn asteittainen paraneminen. Myös asuntomarkkinoilla on käynnissä korjausliike. Tasapainottumisprosessi on kestävän kasvun ennakkoedellytys pitkällä aikavälillä, mutta matka on vielä pitkä. Lyhyellä aikavälillä tasapainottumisprosessi yhä jarruttaa kasvua ja työllisyyttä useissa jäsenvaltioissa. Meneillään oleva sopeuttaminen heijastaa niin suhdanteita kuin rakenteellisiakin seikkoja, mutta keskeisessä asemassa useimmissa maissa näyttäisivät olevan nimenomaan rakenteelliset uudistukset. Samaan aikaan kun sopeuttaminen jatkuu niissä jäsenvaltioissa, joiden vaihtotaseessa on huomattavaa alijäämää, on useiden ylijäämäisten jäsenvaltioiden ulkoinen tasapaino sen sijaan heikentynyt, joskin hitaammin. Kotimaisen kysynnän painoarvon lisääntyminen ylijäämämaiden taloudellisessa toiminnassa ja suhteellisen dynaaminen palkkojen kasvu viittaavat siihen, että ylijäämämaiden vaikutus tasapainottamiseen saattaa kasvaa tulevina vuosina.

Komissio tarkastelee perusteellisesti 14:ää jäsenvaltiota, jotka kohtaavat kukin erilaisia taloudellisia haasteita ja niihin liittyviä riskejä. Kaksitoista maata oli perusteellisen tarkastelun kohteena makrovakautta ja epätasapainoja koskevan menettelyn vuoden 2012 kierroksella. Tuolloin havaittiin epätasapainoa, jonka luonteessa ja vakavuudessa oli eroja. Kyseiset maat saivat talouspoliittista ohjausta maakohtaisina suosituksina EU-ohjausjakson yhteydessä ) toukokuussa. Komissio pitää hyödyllisenä, että kyseisten maiden riskejä ja epätasapainojen purkamista voidaan tarkastella lähemmin. Makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä tarkastellaan nyt ensimmäistä kertaa Maltaa ja Alankomaita.

Varoitusmekanismista laaditussa kertomuksessa ei arvioida niitä maita, joita jo valvotaan virallista rahoitusta saavan talouden sopeutusohjelman yhteydessä. Nämä maat ovat Irlanti, Kreikka, Portugali ja Romania. Näin vältetään menettelyihin ja raportointivelvoitteisiin liittyvän työn kaksinkertaistaminen, ja toimitaan linjassa euroalueen valvonnan tiukentamista koskevan lainsäädännön kanssa. . Vakausmekanismista laaditussa kertomuksessa käsitellään Espanjaa, koska myönnetty virallinen rahoitus on suunnattu pankkien pääomittamiseen. Myös Kypros ja Unkari ovat mukana arvioinnissa, sillä rahoitustukea koskevia neuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen.

Seuraavat vaiheet

Varoitusmekanismista laaditun kertomuksen päätelmistä keskustellaan euroryhmässä ja Ecofin-neuvostossa. Lisäksi komissio toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille.

Komissio laatii maista perusteelliset maakohtaiset suositukset, jotka on tarkoitus julkaista keväällä 2013 EU-ohjausjakson yhteydessä.

Tausta

Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely otettiin käyttöön osana talouspolitiikan ohjauspakettia, joka tuli voimaan 13. joulukuuta 2011 (MEMO/11/898) ja jonka tarkoituksena on tehostaa EU:n yhteisen talouspolitiikan koordinaatiota. Jäsenvaltioiden makrotalouden epätasapainoja koskeva valvonta on osa EU-ohjausjaksoa, jolla varmistetaan yhteisen talouspolitiikan kokonaisvaltainen ja ennakoiva koordinointi.

Makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä on ennaltaehkäisevä ja korjaava osio. Ennaltaehkäisevä osio antaa komissiolle ja neuvostolle mahdollisuuden hyväksyä varhaisessa vaiheessa suosituksia ennen kuin jäsenvaltion makrotalouden poikkeamat kasvavat liikaa. . Vakavammissa tapauksissa sovelletaan korjaavaa osiota ja käynnistetään liiallista epätasapainoa koskeva menettely. Jotta kyseisen menettelyn täytäntöönpanoa voitaisiin valvoa, euromaille voidaan määrätä rahallisia seuraamuksia.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Yhteyshenkilöt:

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24


Side Bar