Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. november 2012

Rapport om varslingsmekanismen: understøttelse af den makroøkonomiske tilpasning i EU

Europa-Kommissionen indleder i dag den anden årlige runde af proceduren for makroøkonomiske ubalancer for 2013 med offentliggørelse af rapporten om varslingsmekanismen. I rapporten udpeges 14 EU-medlemsstater, for hvilke der skal foretages dybdegående undersøgelser af udviklingen i forbindelse med ophobningen og afviklingen af makroøkonomiske ubalancer, nemlig Belgien, Bulgarien, Danmark, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Ungarn, Malta, Nederlandene, Slovenien, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Næstformand og kommissær for økonomiske og monetære anliggender og euroen, Olli Rehn, udtaler: "EU er i færd med at løse den vanskelige opgave med at afvikle de makroøkonomiske ubalancer, der ophobede sig i årtiet før krisen. Vi er allerede nået langt, og reformerne er begyndt at bære frugt. Men processen for at genskabe balance er langt fra bragt til ende og vil forme det økonomiske landskab i mange år fremover. Gennem proceduren for makroøkonomiske ubalancer yder Kommissionen vejledning til medlemsstaterne for at sikre, at der vedtages hensigtsmæssige politikker til at tackle ubalancerne og lægge grunden til bæredygtig vækst og jobskabelse.

Analyserne i rapporten om varslingsmekanismen tager udgangspunkt i en resultattavle med 11 makroøkonomiske indikatorer, der viser udviklingen i konkurrenceevne, gældsætning, aktivpriser, tilpasning og forbindelser til den finansielle sektor. Med udgangspunkt i resultattavlen vurderer Kommissionen de makroøkonomiske forhold ved at trække på yderligere oplysninger og indikatorer og tage behørigt hensyn til de landespecifikke omstændigheder. I rapporten om varslingsmekanismen udpeger Kommissionen de medlemsstater, hvis økonomiske forhold bør undersøges nærmere i en dybdegående undersøgelse, hvor resultatet ikke er givet på forhånd. Først efter de dybdegående undersøgelser til foråret næste år vil Kommissionen beslutte, om der består ubalancer eller uforholdsmæssigt store ubalancer, og fremsætte hensigtsmæssige politiske henstillinger.

Det fremgår af rapporten om varslingsmekanismen, at tilpasningen af de makroøkonomiske ubalancer skrider frem. I landene med de største eksterne underskud reduceres underskuddene på betalingsbalancens løbende poster støttet af gradvist forbedrede eksportresultater og konkurrenceevne, og korrektionen af boligmarkedet fortsætter. Processen med at genskabe balance er en forudsætning for en bæredygtig vækst i det lange løb, men der er lang vej endnu. På kort sigt vil tilpasningsprocessen stadig tynge væksten og beskæftigelsen i en række lande. Den igangværende tilpasning indeholder både konjunkturmæssige og strukturelle elementer, selv om den strukturelle korrektion synes at være mere fremherskende i de fleste lande. Sideløbende med tilpasningen i medlemsstater med store underskud på de løbende poster er den eksterne balance i lande med overskud begyndt at blive forringet, dog i et langsommere tempo. Den indenlandske efterspørgsels stigende betydning den økonomiske aktivitet i overskudslandene og de forholdsvis dynamiske lønstigninger tyder på, at disse lande vil begynde at bidrage mere til genskabelsen af balance i de kommende år.

De 14 medlemsstater, som Kommissionen vil foretage dybdegående undersøgelser af, står over for forskellige udfordringer og potentielle risici. Der blev allerede foretaget dybdegående analyser af 12 af landene i forbindelse med den første runde af proceduren for makroøkonomiske ubalancer i 2012, og der blev konstateret ubalancer af forskellig art og omfang. Disse lande har modtaget politisk vejledning gennem landespecifikke henstillinger i forbindelse med det europæiske semester (MEMO/12/388) i maj. Kommissionen anser det for hensigtsmæssigt endnu en gang at se nærmere på fremskridtene i afviklingen af ubalancerne i disse medlemsstater og den risiko, der er forbundet hermed. Det er første gang, at der skal foretages dybdegående undersøgelser af Malta og Nederlandene under proceduren for makroøkonomiske ubalancer.

De lande, der er overvåges i forbindelse med økonomiske tilpasningsprogrammer med offentlig finansiering, bliver ikke vurderet i rapporten om varslingsmekanismen. Dette gælder Irland, Grækenland, Portugal og Rumænien. Ved denne fremgangsmåde undgår man overlapning af procedurer og rapporteringsforpligtelser, og det er i overensstemmelse med Kommissionens forslag til en såkaldt "twopack", som fokuserer på overvågningsmekanismer i euroområdet. Spanien drøftes i rapporten om varslingsmekanismen, da den offentlige støtte, som landet modtager, er specifikt rettet mod rekapitalisering af banker. Cypern og Ungarn drøftes også, idet forhandlingerne om offentlig finansiering endnu ikke er afsluttede.

Næste skridt

Konklusionerne i rapporten om varslingsmekanismen vil blive drøftet i Eurogruppen og i Økofinrådet. Kommissionen sender også rapporten til Europa-Parlamentet.

De landespecifikke dybdegående undersøgelser udarbejdes af Kommissionen og forventes at blive offentliggjort til foråret i forbindelse med det europæiske semester.

Baggrund

Proceduren for makroøkonomiske ubalancer blev indført ved den såkaldte "sixpack"‑lovgivning, der trådte i kraft den 13. december 2011 (MEMO/11/898) med det formål at skærpe den finanspolitiske og makroøkonomiske overvågning i EU. Overvågningen under proceduren for makroøkonomiske ubalancer er en del af "det europæiske semester", som skal sikre en sammenhængende og fremadrettet samordning af den økonomiske politik i EU.

Rapporten om varslingsmekanismen består af en forebyggende og en korrigerende del. Den forebyggende del giver Kommissionen og Rådet beføjelse til at vedtage henstillinger på et tidligt stadie, før ubalancerne bliver uforholdsmæssigt store. I de mere alvorlige tilfælde omfatter og udløser den korrigerende del en procedure for uforholdsmæssigt store underskud. For at sikre, at denne procedure håndhæves, kan medlemsstaterne i euroområdet blive pålagt økonomiske sanktioner.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar