Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. listopadu 2012

Zpráva mechanismu varování: podpora makroekonomických změn v EU

Zveřejněním zprávy mechanismu varování dnes Evropská komise zahajuje druhý roční cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze pro rok 2013. Zpráva vyzývá k hloubkovému přezkumu situace v souvislosti s kumulací a odstraňováním makroekonomické nerovnováhy ve 14 členských státech EU: Belgii, Bulharsku, Dánsku, Španělsku, Francii, Itálii, Kypru, Maďarsku, Maltě, Nizozemsku, Slovinsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království.

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, uvedl: „EU prochází obtížným procesem odstraňování makroekonomických nerovnováh, které se vytvořily v období deseti let předcházejících krizi. Dostavila se již řada výsledků a reformy přinášejí ovoce. Avšak obnovování rovnováhy ještě zdaleka neskončilo a bude utvářet ekonomické prostředí po několik dalších let. Prostřednictvím postupu při makroekonomické nerovnováze nabízí Komise členským státům vodítko, jak zajistit přijetí odpovídajících politik, které nerovnováhy vyřeší a položí základy pro udržitelný růst a vytváření pracovních míst.“

Analýza ve zprávě mechanismu varování vychází ze srovnávacího přehledu jedenácti makroekonomických ukazatelů, které se zaměřují na vývoj v oblastech konkurenceschopnosti, zadlužení, cen aktiv, nápravy a vazeb s finančním sektorem. Komise tento srovnávací přehled využívá jako východisko a provádí analýzu makroekonomické situace, která se opírá rovněž o dodatečné informace a ukazatele a náležitě zohledňuje podmínky v jednotlivých zemích. Ve zprávě Komise uvádí členské státy, jejichž makroekonomickou situací je třeba se dále zabývat pomocí hloubkového přezkumu, o jehož výsledku se předem nečiní žádné závěry. Až po skončení hloubkových přezkumů na jaře příštího roku dojde Komise k závěru, zda se vyskytuje nerovnováha či nadměrná nerovnováha, a navrhne odpovídající doporučení týkající se politik.

Ze zprávy mechanismu varování plyne, že náprava makroekonomické nerovnováhy postupuje. V zemích s největší vnější nerovnováhou se s pomocí pozvolna rostoucího exportu a větší konkurenceschopnosti snižují schodky běžného účtu a probíhá korekce na trhu s bydlením. Tento proces obnovení rovnováhy, který je nutným předpokladem udržitelného růstu v dlouhodobém výhledu, však ještě zdaleka není u konce. V krátkodobém horizontu bude v několika zemích i nadále zatěžovat růst a zaměstnanost. Probíhající náprava obsahuje cyklické i strukturální prvky, i když se zdá, že ve většině zemí převládá korekce strukturální. Souběžně s nápravou v členských státech s vysokými schodky běžného účtu klesá také saldo zahraničního obchodu několika členských států s přebytkem, byť pomalejším tempem. Z rostoucího významu domácí poptávky pro ekonomickou aktivitu ve státech s přebytkem a z relativně dynamického růstu mezd vyplývá, že v nadcházejících letech by podíl zemí s přebytkem na obnově rovnováhy mohl narůstat.

Čtrnáct členských států, u nichž Komise zahájí hloubkový přezkum, se potýká s různými problémy a možnými riziky. U dvanácti z nich byla provedena hloubková analýza již v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze v roce 2012 a byl zde zjištěn výskyt nerovnováh různé povahy a závažnosti. Tyto země obdržely v květnu pokyny týkající se politik prostřednictvím doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru (MEMO/12/388). Komise se domnívá, že je vhodné v těchto členských státech opět podrobněji posoudit rizika a pokrok v nápravě nerovnováhy. V případě Malty a Nizozemska proběhne hloubkový přezkum v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze poprvé.

V postupu se neposuzují státy, které podléhají dohledu v rámci programů hospodářské korekce s podporou oficiálního financování. Jedná se o Irsko, Řecko, Portugalsko a Rumunsko. Tento přístup zamezuje zdvojování postupů a povinností podávat zprávy a je v souladu s tím, co předpokládá návrh tzv. balíčku dvou aktů předkládaný Komisí, který se zaměřuje na mechanismy dohledu v eurozóně. Španělsko se ve zprávě mechanismu varování uvádí, neboť oficiální financování mu je poskytováno výhradně na rekapitalizaci bank. Zpráva se zabývá rovněž Kyprem a Maďarskem, jelikož jednání o finanční pomoci nebyla dosud ukončena.

Další kroky

Závěry zprávy mechanismu varování projedná Euroskupina a Rada pro hospodářské a finanční věci. Komise zprávu předá také Evropskému parlamentu.

Hloubkové přezkumy jednotlivých zemí připraví Komise a jejich zveřejnění se očekává na jaře v rámci evropského semestru.

Souvislosti

Postup při makroekonomické nerovnováze zavedly právní předpisy obsažené v tzv. balíčku šesti právních aktů, který vstoupil v platnost dne 13. prosince 2011 (MEMO/11/898) s cílem posílit fiskální a makroekonomický dohled v EU. Dohled v rámci postupu tvoří součást „evropského semestru“, který zajišťuje integrovanou koordinaci hospodářské politiky EU zaměřenou na budoucí vývoj.

Postup při makroekonomické nerovnováze má preventivní a nápravnou složku. Preventivní část umožňuje Komisi a Radě, aby v počáteční fázi, než dojde k nadměrné nerovnováze, přijímaly doporučení. V závažnějších případech se použije složka nápravná a zahájí se postup při nadměrné nerovnováze. Aby se zajistilo jeho prosazování, mohou být členským státům eurozóny uloženy finanční sankce.

Další informace:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

Kontaktní osoby:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar