Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 ноември 2012 г.

Доклад за механизма за предупреждение: подкрепа за макроикономическото възстановяване в ЕС

С публикуването на доклада за механизма за предупреждение (ДМП) Европейската комисия поставя днес началото на втория годишен цикъл (2013 г.) от процедурата при макроикономически дисбаланс (ПМД). В доклада се препоръчва да бъдат извършени задълбочени прегледи на развитието по отношение на натрупването и коригирането на макроикономическите дисбаланси в 14 държави — членки на ЕС: Белгия, България, Дания, Испания, Франция, Италия, Кипър, Унгария, Малта, Нидерландия, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство.

Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: „В момента ЕС преминава през труден процес на коригиране на макроикономическите дисбаланси, натрупани през десетилетието преди началото на кризата. Свършената работа е значителна и реформите дават резултати. Но процесът на постигане на равновесие далеч не е завършил и ще продължи да определя облика на икономическата конюнктура през следващите няколко години. Чрез процедурата при макроикономически дисбаланс Комисията предоставя на държавите членки насоки, за да се гарантира приемането на подходящи политики за справяне с дисбалансите и за да се положат основите на устойчив растеж и създаване на работни места.“

Извършваният в рамките на доклада за механизма за предупреждение анализ се основава на таблица с единадесет макроикономически показателя, които имат отношение към промените в конкурентоспособността, задлъжнялостта, цените на активите, коригирането и взаимовръзките с финансовия сектор. Комисията използва тази таблица като отправна точка, за да направи оценка на макроикономическото състояние като взема предвид допълнителна информация и показатели и отчита специфичните за всяка страна обстоятелства. В рамките на доклада Комисията определя държавите членки, чието макроикономическо състояние изисква допълнително внимание чрез извършване на задълбочен преглед, резултатите от който не са предопределени. Едва след извършването на задълбочените прегледи през пролетта Комисията ще определи дали съществуват дисбаланси, както и дали някои от тях са прекомерни, и ще предложи подходящи препоръки по отношение на провежданите политики.

В доклада за механизма за предупреждение се представят данни за напредъка при коригирането на макроикономически дисбаланси. Дефицитът по текущата сметка намалява в страните с най-големи външни дисбаланси, благодарение на постепенното подобряване на износа и увеличаването на конкурентоспособността, в ход е коригиране на цените на жилищния пазар. Въпреки това този процес на постигане на равновесие, който е предпоставка за устойчив растеж в дългосрочен план, все още далеч не е завършил. В краткосрочен план той ще продължи да оказва натиск върху растежа и заетостта в няколко страни. Осъществяваната в момента корекция съдържа както циклични, така и структурни елементи, макар че структурната корекция изглежда преобладава в повечето страни. Успоредно с корекцията в държавите членки с големи дефицити по текущите сметки излишъците по външните баланси на няколко държави членки намаляват, макар и с по-бавни темпове. Нарастващото значение на вътрешното търсене в икономическата дейност на страните с излишък и относително динамичното увеличение на заплатите показват, че приносът на страните с излишък за преодоляване на дисбалансите може да нараства през следващите години.

Четиринадесетте държави членки, по отношение на които Комисията ще започне задълбочен преглед, са изправени пред различни предизвикателства и потенциални рискове. За дванадесет от тях вече бе направен задълбочен анализ в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланс за 2012 г. и бе установено наличието на дисбаланси с различен характер и сериозност. През месец май на тези страни бяха предоставени политически насоки под формата на специфични за всяка страна препоръки в рамките на Европейския семестър (MEMO/12/388). Комисията счита, че е полезно отново да бъде направен подробен анализ на съответните рискове и на напредъка, свързани с коригирането на дисбалансите в тези държави членки. Що се отнася до Малта и Нидерландия, това ще е първият път, когато се извършва задълбочен преглед в рамките на ПМД.

Страните, които са предмет на наблюдение в рамките на програмите за икономически реформи, подкрепени от официално финансиране, не се оценяват в доклада за механизма за предупреждение. Това се отнася за Ирландия, Гърция, Португалия и Румъния. С този подход се избягва дублирането на процедури и задължения за докладване и той е в съответствие с предвиденото в т.нар. предложение на Комисията под формата на „пакет от два законодателни акта“, насочено към механизмите за надзор в еврозоната. Положението в Испания се разглежда в доклада за механизма за предупреждение, тъй като предоставеното ѝ официално финансиране има за цел рекапитализация на банките. Случаят на Кипър и на Унгария също така е предмет на разглеждане, тъй като преговорите за финансова помощ все още не са приключили.

Следващи стъпки

Заключенията на доклада за механизма за предупреждение ще бъдат обсъдени в рамките на Еврогрупата и в Съвета по икономически и финансови въпроси. Комисията също така ще предаде доклада на Европейския парламент.

Тя ще изготви задълбочени прегледи на състоянието на отделни държави, като се очаква те да бъдат публикувани през пролетта в рамките на европейския семестър.

Контекст

Процедурата при макроикономически дисбаланс беше въведена със законодателството от т.нар. „пакет от шест акта“, което влезе в сила на 13 декември 2011 г. (MEMO/11/898), с цел укрепване на фискалния и макроикономическия надзор в ЕС. Надзорът в рамките на ПМД е част от „европейския семестър“, с който се гарантира наличието на интегрирана и ориентирана към развитието в бъдещето координация на икономическата политика на ЕС.

Процедурата при макроикономически дисбаланси съдържа превантивни и корективни мерки. Превантивните мерки позволяват на Комисията и на Съвета да приемат препоръки на ранен етап, преди дисбалансите да станат прекомерни. В по-тежките случаи се прилагат корективните мерки, като това води до започването на процедура при прекомерен дисбаланс. За да се гарантира прилагането на тази процедура, могат да бъдат наложени финансови санкции на държавите — членки на еврозоната.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechanism_report_2012-11_en.pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

MEMO/12/912

MEMO/12/388

MEMO/12/104

IP/12/132

За контакти:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar