Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 november 2012

Den årliga tillväxtstrategin för 2013: vägen till återhämtning

Bryssel den 28 november 2012 – Europeiska kommissionen antog idag den årliga tillväxtöversikten för 2013, som innehåller fem prioriteringar för att vägleda medlemsländerna genom krisen till förnyad tillväxt. Den årliga tillväxtöversikten innebär en snabbstart för den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, som är en garanti för medlemsländernas anpassning av sina finanspolitiska och ekonomiska planer till stabilitets- och tillväxtpakten och Europa 2020-strategin.

– Det är helt avgörande att hålla fast vid vår strategi för tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering och ekonomiska reformer, sade Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, i en kommentar till de aktuella prioriteringarna. Det är det enda sättet att återupprätta förtroendet och skapa varaktig tillväxt. Jag förstår att dessa reformer är tunga och smärtsamma och kan få sociala konsekvenser, och därför gör kommissionen sitt bästa för att återhämtningen ska skapa så många nya arbetstillfällen som möjligt. Den årliga tillväxtöversikten ger EU-länderna politisk vägledning och garanterar att reformbördorna fördelas rättvist och att de mest utsatta skyddas.

Huvudbudskapet i den aktuella årliga tillväxtöversikten är att fortsatta reformer behövs för att skapa hållbar tillväxt och arbetstillfällen, trots EU:s politik har börjar visa resultat – underskotten minskar, spänningarna på finansmarknaderna minskar och vissa tecken tyder på att konkurrenskraften är på väg att förbättras i några av medlemsländerna. Därför anser kommissionen att de fem prioriteringarna i förra årets tillväxtöversikt (se MEMO/11/821) fortfarande gäller. De fem prioriteringarna går ut på att stärka de offentliga finanserna på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt, normalisera läget när det gäller utlåning till näringslivet, främja tillväxt och konkurrenskraft på såväl kort som lång sikt, tackla arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen och att modernisera den offentliga förvaltningen.

Var och en av de fem prioriteringarna är inriktad på att skapa tillväxt och sysselsättning, med särskild tonvikt på rättvisa. Det finns ingen universallösning som skapar tillväxt och sysselsättning, men det finns gemensamma mål och olika reformer som kan övervägas. Målinriktat stöd till forskning inom den offentliga och den privata sektorn, undervisning och utbildningssystem som ger bättre resultat och höjer den allmänna kompetensnivån och enklare regler för nystartade företag är åtgärder som kan främja konkurrenskraften och därmed tillväxten. Den inre marknaden och en vidareutveckling av nätindustrierna (transport, energi och internetinfrastrukturer) erbjuder också utvecklingsmöjligheter för företagen och ger konsumenterna möjlighet att dra nytta av bättre tjänster och produkter.

Stats- och regeringschefernas antagande av en tillväxt- och sysselsättningspakt vid Europeiska rådets möte i juni 2012 bör kunna bli en stimulans för EU:s och EU-ländernas insatser för att uppbåda de tillväxtalternativ som finns – från ett genomförande av den inre marknaden till ett mer målinriktat utnyttjande av EU:s strukturfonder. Kommissionen har också nyligen föreslagit en strategi för förbättring av energimarknadernas funktion samt åtgärder för en förstärkt industripolitik. Dessutom måste vi nå en övergripande överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram för 2014–2020 för att kunna återskapa tillväxt och konkurrenskraft i Europa och för att uppnå Europa 2020-målen.

I den årliga tillväxtöversikten betonas att läget på arbetsmarknaden kräver omedelbara åtgärder. Under de senaste 12 månaderna har antalet arbetslösa ökat med 2 miljoner och 25 miljoner människor står nu utan arbete. Långtidsarbetslösheten har nått en alarmerande hög nivå och ungdomarnas situation har försämrats dramatiskt i många länder. I den årliga tillväxtöversikten anges prioriteringarna för att förbereda en sysselsättningsskapande återhämtning, öka anställbarheten och främja social inkludering. Ställda inför ett ökande antal arbetssökande bör EU-länderna stärka de offentliga arbetsförmedlingarna och intensifiera en ”aktiv arbetsmarknadspolitik” som omfattar hjälp till arbetssökande, lärlingsplatser, stöd till företagare och kvalificerande praktikplatser.

Situationen för ungdomar är särskilt oroande, med en ungdomsarbetslöshet på 50 % i många länder. Kommissionen har tillsatt insatsgrupper som ska hjälpa de åtta EU-länderna med den högsta ungdomsarbetslösheten att dirigera om EU-medel till arbetsplatsutbildning och stödprogram (se MEMO/12/100). Vidare uppmanas EU-länderna att utveckla en ”ungdomsgaranti” för att alla under 25 år ska få ett erbjudande om anställning, fortsatta studier eller en praktikplats inom fyra månader efter avslutad formell utbildning eller efter att de har blivit arbetslösa. Kommissionen kommer att lägga fram ett fullständigt förslag till ungdomsgarantier i sitt sysselsättningspaket för ungdomar den 5 december.

I den årliga tillväxtöversikten betonas skyddet av de som är mest utsatta. Inkomstskatter och sociala avgifter bör sänkas, särskilt för lågavlönade, och reformtakten bör ökas för att förenkla arbetslagstiftningen och utveckla flexibla arbetsformer och se till att löneutvecklingen stöder skapandet av sysselsättning. Ytterligare insatser behövs också för att garantera de sociala trygghetssystemens effektivitet och utarbeta strategier för aktiv inkludering som motverkar effekterna av krisen.

Utöver den årliga tillväxtöversikten publicerar kommissionen den andra rapporten om varningsmekanismen med inriktning på makroekonomiska obalanser (se IP/12/1275). Varningsmekanismen utgör en första genomgång av medlemsländernas ekonomiska politik (med undantag för den politik som bedrivs inom ramen för EU-IMF-programmen) mot bakgrund av en resultattavla med 11 indikatorer inriktade på utvecklingen av konkurrenskraften, skuldsättningen, priset på tillgångspriser, justeringar av och kopplingar till finanssektorn. Varningsmekanismen för år 2013 visar att justeringen av makroekonomiska obalanser går framåt. Underskottet i bytesbalansen minskar i de länder som har de största externa obalanserna, med stöd av gradvis förbättrade exportresultat och ökad konkurrenskraft, samtidigt som en korrigering pågår på bostadsmarknaden. Enligt varningsmekanismen för 2013 krävs en grundlig översyn av utvecklingen i samband med uppbyggnaden och upplösningen av de makroekonomiska obalanserna i fjorton EU-länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Ungern, Malta, Nederländerna, Slovenien, Finland, Sverige och Storbritannien. Först sedan de ingående granskningarna genomförts nästa vår kommer kommissionen att kunna avgöra om det föreligger obalanser eller alltför stora obalanser, och därefter lämna lämpliga strategiska rekommendationer.

Kommissionen publicerar också ut sin första årliga rapport om integrering av den inre marknaden (se MEMO/12/913), som inbegriper en övervakning av den inre marknadens funktion inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Den årliga tillväxtöversikten har försetts med bilagor i form av den makroekonomiska rapporten, som ger en översikt över den ekonomiska situationen, och utkastet till den gemensamma sysselsättningsrapporten (se MEMO/12/914), som innehåller en analys av sysselsättningsläget och den sociala situationen i Europa. Dessa rapporter innehåller information och analyser som är viktiga för kommissionen i utarbetandet av de landsspecifika rekommendationer som kommer att publiceras i vår.

Nästa steg:

Under kommande veckor och månader kommer de olika rådskonstellationerna att diskutera den årliga tillväxtöversikten och rapportera till Europeiska rådet i mars, så att lämpliga politiska riktlinjer för medlemsländerna kan antas. Denna vägledning bör införlivas i medlemsländernas nationella finanspolitiska och ekonomiska planer, som översänds till kommissionen i april. När dessa program har analyserats och hänsyn tagits till prioriteringarna i den årliga tillväxtöversikten, kommer kommissionen att avge landspecifika rekommendationer i maj, så att de kan godkännas vid Europeiska rådets möte i juni. Medlemsländerna bör därefter införliva dessa politiska riktlinjer i sina årliga budgetar och i den sektorsspecifika lagstiftningen.

Bakgrund:

I den årliga tillväxtöversikten fastställer kommissionen de övergripande ekonomiska och sociala prioriteringar som anses nödvändiga under det kommande året. Genom förslaget får medlemsländerna strategiska riktlinjer för att öka tillväxten och sysselsättningen i linje med EU:s långsiktiga tillväxtstrategi, Europa 2020. Dessutom innebär det en snabbstart för den europeiska planeringsterminen, EU:s tidsplan för finans- och ekonomipolitisk samordning, som inbegriper både en gemensam översyn och ett gemensamt godkännande på EU-nivå för att garantera att medlemsländerna rör sig i samma riktning. Den årliga tillväxtöversikten gäller hela EU, men kommer att översättas till landsspecifika rekommendationer senare under halvåret. Detta är den tredje årliga tillväxtöversikten sedan 2010, då den europeiska planeringsterminen infördes.

Närmare upplysningar finns på

Webbplats för Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

MEMO/12/910 Den årliga tillväxtöversikten för 2013: vanliga frågor

IP/12/1275 Rapporten om varningsmekanismen 2013: underliggande makroekonomiska justeringar inom EU

MEMO/12/912 Andra rapporten om varningsmekanism med inriktning på makroekonomiska obalanser i EU: s medlemsstater

MEMO/12/913 Rapport om den inre marknadens integration (2013) – vanliga frågor

MEMO/12/914 Gemensam rapport om sysselsättningen – Frågor och svar

MEMO/12/915 Den årliga tillväxtöversikten för 2013: för ett rättvist och konkurrenskraftigt skattesystem

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Sarah Collins +32 2 296 80 76

Simon O'Connor +32 2 296 73 59

Stefaan De Rynck +32 2 296 34 21

Jonathan Todd +32 2 299 41 07

Emer Traynor +32 2 292 15 48


Side Bar