Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. novembra 2012

Letni pregled rasti 2013: pot do oživitve gospodarstva

Bruselj, 28. novembra 2012 – Evropska komisija je danes sprejela letni pregled rasti za leto 2013, v katerem predstavlja pet prednostnih nalog v pomoč državam članicam pri izhodu iz krize in povrnitvi gospodarske rasti. Letni pregled rasti zaznamuje začetek evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih politik, ki zagotavlja, da so proračunski in gospodarski načrti držav članic usklajeni s Paktom za stabilnost in rast ter strategijo Evropa 2020.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je glede prednostnih nalog povedal: „Izvajanje strategije pametne fiskalne konsolidacije, gospodarskih reform in ciljno usmerjenih naložb je ključnega pomena. Samo tako bomo lahko povrnili zaupanje in dosegli trajno gospodarsko rast. Verjamem, da so te reforme zahtevne, boleče in lahko imajo družbene posledice, zato si Komisija prizadeva za oživitev gospodarstva s čim več novimi delovnimi mesti. Letni pregled rasti omogoča smernice za države članice ter zagotavlja, da je breme reform pravično porazdeljeno in da so najbolj ranljivi zaščiteni.“

Glavno sporočilo letošnjega pregleda rasti je, da politike EU sicer že prinašajo prve rezultate – primanjkljaji se zmanjšujejo, napetost na finančnih trgih popušča in v nekaterih državah članicah se kažejo znaki izboljšanja konkurenčnosti – vendar je za trajnostno rast in delovna mesta treba nadaljevati z izvajanjem reform. Komisija zato meni, da je naslednjih pet prednostnih nalog iz lanskega pregleda rasti (glej MEMO/11/821) še vedno veljavnih: nadaljevanje prizadevanj za diferencirano, pametno fiskalno konsolidacijo, ponovna vzpostavitev običajnega kreditiranja gospodarstva, spodbujanje rasti in konkurenčnosti za danes in jutri, boj proti brezposelnosti in obvladovanje socialnih posledic krize ter posodobitev javne uprave.

Vseh pet prednostnih nalog se osredotoča na rast in delovna mesta, poseben poudarek pa je namenjen pravičnosti. Ni enotnega programa za večjo rast in zaposlovanje, ki bi bil primeren za vse, obstajajo pa skupni cilji in vrsta reform, o katerih bi bilo vredno razmisliti. Ciljno usmerjena podpora za raziskave v javnem in zasebnem sektorju, večja učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja za dvig splošne ravni usposobljenosti ter enostavnejša pravna ureditev za ustanovitev novega podjetja – vsi ti ukrepi lahko prispevajo k večji konkurenčnosti in rasti. Tudi enotni trg in nadaljnji razvoj mrežnih gospodarskih panog (promet, energetika in internetna infrastruktura) nudita priložnosti za razvoj podjetij ter lahko z boljšimi storitvami in proizvodi koristita potrošnikom.

Pakt za rast in delovna mesta, ki so ga voditelji držav ali vlad sprejeli na zasedanju Evropskega sveta junija 2012, naj bi spodbudil prizadevanja Unije in držav članic za izkoriščanje gonil rasti, ki so na voljo – od izvajanja aktov za enotni trg do bolj usmerjene uporabe strukturnih skladov EU. Komisija je pred kratkim predlagala strategijo za izboljšanje delovanja energetskih trgov ter ukrepe za okrepljeno industrijsko politiko. Poleg tega bo skupen dogovor glede večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2014–2020 bistven za ponovno rast in konkurenčnost v Evropi ter uresničevanje ciljev iz strategije Evropa 2020.

V letnem pregledu rasti je poudarjeno, da so ukrepi za izboljšanje razmer na trgu dela nujno potrebni. V zadnjih dvanajstih mesecih se je število brezposelnih povečalo za 2 milijona, tako da je zdaj brez zaposlitve že več kot 25 milijonov ljudi. Dolgotrajna brezposelnost je zaskrbljujoče visoka. Tudi položaj mladih se je v mnogih državah izrazito poslabšal. V letnem pregledu rasti so predstavljene prednostne naloge za oživitev gospodarstva s številnimi delovnimi mesti, izboljšanje zaposljivosti in spodbujanje socialnega vključevanja. Ker število iskalcev zaposlitve narašča, bi morale države članice povečati zmogljivosti javnih zavodov za zaposlovanje in pospešiti izvajanje aktivnih politik trga dela, kar zajema pomoč iskalcem zaposlitve, vajeništva, podporo za podjetnike in kakovostna pripravništva.

Zlasti zaskrbljujoč je položaj mladih, saj brezposelnost mladih v mnogih državah dosega 50 %. Komisija je vzpostavila akcijske skupine za pomoč osmim državam članicam z najvišjimi stopnjami brezposelnosti mladih pri preusmerjanju sredstev EU za poklicno usposabljanje in podporne programe (glej MEMO/12/100). Letni pregled rasti države članice poziva k uvedbi „jamstva za mlade“, s katerim bi vsem mladim do 25. leta zagotovile možnost zaposlitve, nadaljnjega študija ali pripravništva v štirih mesecih po prenehanju formalnega izobraževanja ali nastopu brezposelnosti. Komisija bo celoten predlog o jamstvih za mlade predstavila v svežnju o zaposlovanju mladih 5. decembra.

Letni pregled rasti poseben poudarek namenja zaščiti najranljivejših. Dohodnino in prispevke za socialno varnost bi bilo treba znižati, zlasti za tiste z nižjimi dohodki, ter pospešiti reforme za poenostavitev zakonodaje na področju zaposlovanja in uvedbo prožnih oblik dela. Razvoj plač bi moral spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest. Za odpravljanje posledic krize si je treba še naprej prizadevati za učinkovitejše sisteme socialne zaščite in razvoj strategij aktivnega vključevanja.

Komisija poleg letnega pregleda rasti objavlja drugo poročilo o mehanizmu opozarjanja na makroekonomska neravnotežja (glej IP/12/1275). V pregledu je zajeta prva primerjava ekonomskih politik držav članic (brez tistih v okviru programa EU in MDS) glede na 11 kazalnikov, ki se osredotočajo na razvoj konkurenčnosti, zadolženosti, cen sredstev, prilagajanja in povezav s finančnim sektorjem. Pregled rasti za leto 2013 kaže, da se makroekonomska neravnotežja postopoma uravnavajo. V državah z največjimi zunanjimi neravnotežji se primanjkljaji tekočega računa zmanjšujejo, izvozna zmogljivost in konkurenčnost se postopno izboljšujeta, potekajo pa tudi korekcije na nepremičninskem trgu. Pregled poziva k podrobnemu pregledu napredka v zvezi s kopičenjem in odpravo makroekonomskih neravnotežij v 14 državah članicah EU (Belgiji, Bolgariji, na Danskem, v Španiji, Franciji, Italiji, na Cipru, Madžarskem, Malti, Nizozemskem, v Sloveniji, na Finskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu). Šele na podlagi podrobnih pregledov prihodnjo pomlad bo Komisija ocenila, ali neravnotežja obstajajo in ali so čezmerna, ter predlagala ustrezna priporočila glede politike.

Komisija objavlja tudi prvo letno poročilo o povezovanju enotnega trga (glej MEMO/12/913), ki spremlja delovanje enotnega trga v okviru evropskega semestra. K letnemu pregledu rasti sta priložena makroekonomsko poročilo s pregledom gospodarskih razmer in osnutek skupnega poročila o zaposlovanju (glej MEMO/12/914), ki analizira razmere na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi. V vseh teh poročilih so pomembne informacije in analize, ki bodo Komisiji v pomoč pri pripravi priporočil za posamezne države, ki bodo objavljena prihodnjo pomlad.

Nadaljnji koraki:

Različne sestave Sveta bodo v prihodnjih tednih in mesecih razpravljale o letnem pregledu rasti in pripravile poročilo za marčevsko zasedanje Evropskega sveta, ki bo nato sprejel ustrezne smernice za države članice. Države članice morajo te smernice vključiti v proračunske in gospodarske načrte, ki jih aprila pošljejo Komisiji. Komisija bo po opravljeni analizi programov in ob upoštevanju prednostnih nalog iz letnega pregleda rasti maja izdala priporočila za posamezne države, da bodo lahko potrjena na junijskem zasedanju Evropskega sveta. Države članice morajo te smernice nato vključiti v letne proračune in sektorsko zakonodajo.

Ozadje:

Letni pregled rasti določa, kar bi morale biti po mnenju Komisije skupne gospodarske in socialne prednostne naloge za prihodnje leto. Državam članicam zagotavlja smernice za večjo rast in zaposlovanje v skladu z dolgoročno strategijo EU za gospodarsko rast Evropa 2020. Pregled je tudi začetek evropskega semestra za usklajevanje proračunske in ekonomske politike, v okviru katerega se nacionalne politike skupno pregledajo in potrdijo na ravni EU. Ta postopek zagotavlja, da razvoj v državah članicah poteka v isto smer. Letni pregled rasti se sicer nanaša na celotno EU, a bo podlaga za priporočila za posamezne države v nadaljnjem poteku semestra. To je tretji letni pregled rasti od uvedbe evropskega semestra leta 2010.

Več informacij:

Spletišče o strategiji Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm

MEMO/12/910 Letni pregled rasti 2013: pogosta vprašanja

IP/12/1275 Poročilo o mehanizmu opozarjanja 2013: podpora makroekonomski prilagoditvi v EU

MEMO/12/912 Drugo poročilo o mehanizmu opozarjanja na makroekonomska neravnotežja v državah članicah EU

MEMO/12/913 Poročilo o stanju na področju povezovanja enotnega trga (2013) – pogosta vprašanja

MEMO/12/914 Skupno poročilo o zaposlovanju: pogosta vprašanja

MEMO/12/915 Letni pregled rasti 2013: za poštene in konkurenčne davčne sisteme.

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Sarah Collins (+32 22968076)

Simon O'Connor (+32 22967359)

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Emer Traynor (+32 22921548)


Side Bar