Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 november 2012

Jaarlijkse groeianalyse 2013: prioriteiten voor het herstel

Brussel, 28 november 2012 – De Europese Commissie heeft vandaag haar jaarlijkse groeianalyse (JGA) voor 2013 aangenomen, waarin vijf prioriteiten worden aangewezen om de lidstaten uit de crisis en naar nieuwe groei te leiden. De JGA geeft het startschot voor het Europees Semester van economische beleidscoördinatie dat gericht is op de afstemming van de begrotingsontwerpen en economische programma's van de lidstaten met het Stabiliteits- en Groeipact en de Europa 2020-strategie.

Ten aanzien van de prioriteiten verklaarde José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie: "Het is zaak vast te houden aan onze strategie van groeibevorderende begrotingsconsolidatie, economische hervormingen en doelgerichte investeringen. Alleen op die manier kan het vertrouwen worden hersteld en duurzame groei worden gecreëerd. Ik ben mij ervan bewust dat deze hervormingen niet evident en pijnlijk zijn, en besef wat de sociale gevolgen ervan kunnen zijn, maar daarom doet de Commissie alles wat in haar macht ligt om het herstel zo banenrijk mogelijk te maken. De jaarlijkse groeianalyse bevat beleidsrichtsnoeren voor de lidstaten die ervoor moeten zorgen dat de hervormingslast op een billijke manier wordt gespreid en dat de meest kwetsbare groepen worden beschermd."

De kern van de boodschap van de analyse dit jaar is, dat de EU-beleidsmaatregelen resultaten beginnen te tonen – de tekorten nemen af, de spanningen op de financiële markten verminderen en er zijn tekenen dat de concurrentiepositie van sommige lidstaten verbetert – maar dat de hervormingen moeten worden voortgezet om duurzame groei en banen tot stand te brengen. De Commissie is daarom van mening dat de in de analyse van vorig jaar aangewezen prioriteiten (zie MEMO/11/821) valabel blijven. Deze vijf prioriteiten zijn: een gedifferentieerd, groeivriendelijk beleid van begrotingsconsolidatie voeren; de kredietverschaffing aan de economie normaliseren; groei en concurrentievermogen bevorderen, nu en voor de toekomst; de werkloosheid en de sociale gevolgen van de crisis aanpakken; en het overheidsapparaat moderniseren.

De focus van elk van deze prioriteiten ligt op groei en werkgelegenheid, met bijzondere aandacht voor een billijke spreiding van de lasten. Er is geen "universele" agenda om groei en werkgelegenheid te stimuleren, maar er zijn wel gemeenschappelijke doelen en een aantal te overwegen hervormingen. Doelgerichte steun voor onderzoek aan publieke instituten en in de privésector, beter presterende onderwijs- en opleidingsstelsels die het algemene kwalificatieniveau kunnen optillen, en een eenvoudigere regelgeving voor nieuwe ondernemingen, zijn stuk voor stuk maatregelen die de concurrentiekracht en bijgevolg de groei een boost kunnen geven. De interne markt en de verdere ontwikkeling van netwerkindustrieën (vervoer, energie en internetinfrastructuur) bieden op het gebied van betere diensten en producten tal van mogelijkheden aan bedrijven en consumenten.

Het Pact voor groei en werkgelegenheid, door de staatshoofden en regeringsleiders aangenomen op de Europese Raad van juni 2012, moet kracht bijzetten aan de inspanningen van de EU en de lidstaten om de beschikbare groeihefbomen – van de uitvoering van de besluiten voor de eengemaakte markt tot het doelgerichter inzetten van de EU-Structuurfondsen – in werking te zetten. De Commissie heeft recentelijk ook een strategie voorgesteld om de werking van de energiemarkten te verbeteren, alsook maatregelen voor een krachtiger industrieel beleid. Bovendien zal het bereiken van een volledig akkoord over het meerjarig financieel kader 2014-2020 essentieel zijn voor het herstel van de groei en het concurrentievermogen overal in Europa en voor de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen.

De JGA stelt nadrukkelijk dat de situatie op de arbeidsmarkt om een onmiddellijke reactie vraagt. In de voorbije twaalf maanden is het aantal werklozen met 2 miljoen gestegen, waardoor nu ruim 25 miljoen mensen zonder baan zitten. De langdurige werkloosheid is alarmerend hoog en de situatie van jongeren is in heel wat landen dramatisch verslechterd. In de JGA worden prioriteiten geschetst voor een banenrijk herstel, ter vergroting van de aanwervingskansen en ter bevordering van sociale inclusie. Om de toename van het aantal werkzoekenden op te vangen, zouden de lidstaten de arbeidsbemiddeling door de overheid moeten intensiveren en meer actieve arbeidsmarktmaatregelen moeten nemen, zoals gepersonaliseerde bijstand verlenen bij het zoeken naar werk, zorgen voor plaatsen in het leerlingwezen en goede stageplaatsen, en ondernemerschap stimuleren.

Met name de situatie van jongeren, bij wie de werkloosheid in verschillende landen 50% bedraagt, is zorgwekkend. De Commissie heeft actieteams opgericht om de landen met de hoogste werkloosheid onder jongeren bij te staan bij het herschikken van middelen uit de EU-fondsen ten behoeve van programma's om jongeren aan opleiding en een baan te helpen (zie MEMO/12/100). In de JGA wordt ook een oproep tot de lidstaten gedaan om een "jongerengarantie" te ontwikkelen waarbij elke jongere onder de 25 een arbeidsplaats, voortgezet onderwijs, of een stageplaats wordt aangeboden binnen vier maanden na het verlaten van het gewone onderwijs of het werkloos worden. De Commissie zal op 5 december als onderdeel van haar pakket "Jongerenwerkgelegenheid" een nader uitgewerkt voorstel inzake jongerengaranties presenteren.

De JGA schenkt bijzondere aandacht aan de bescherming van de meest kwetsbare groepen. De loonbelasting en de socialezekerheidsbijdragen moeten naar omlaag, in het bijzonder voor de laagste inkomens, en hervormingen moeten worden in gang gezet om de arbeidswetgeving te vereenvoudigen en flexibele werkregelingen te ontwikkelen, en om te waarborgen dat de loonontwikkelingen het scheppen van nieuwe werkgelegenheid bevorderen. Extra inspanningen zijn eveneens nodig om te garanderen dat de systemen voor sociale bescherming effectief blijven en actieve inclusiestrategieën uit te stippelen ter bestrijding van de gevolgen van de crisis.

Samen met de JGA publiceert de Commissie het tweede Waarschuwingsmechanismeverslag over macro-economische onevenwichtigheden (zie IP/12/1275). Het verslag bevat een eerste analyse van het economisch beleid van de lidstaten (m.u.v. die welke een EU-IMF-programma uitvoeren) die is gebaseerd op een scorebord met elf indicatoren die betrekking hebben op ontwikkelingen in het concurrentievermogen, de schuldpositie, de activaprijzen, de aanpassingsinspanning en de wisselwerking met de financiële sector. Uit dit verslag voor 2013 blijkt dat vooruitgang wordt geboekt bij het corrigeren van de macro-economische onevenwichtigheden. De tekorten op de lopende rekening in de landen met de grootste externe onevenwichtigheden worden kleiner dankzij geleidelijk verbeterende exportprestaties en verbeteringen van het concurrentievermogen, en de correctie op de huizenmarkt is gaande. In het verslag wordt opgeroepen tot diepgaande evaluaties van ontwikkelingen aangaande het ontstaan en de correctie van macro-economische onevenwichtigheden in de volgende 14 EU-lidstaten: België, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Hongarije, Malta, Nederland, Slovenië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Pas als de diepgaande evaluaties volgend voorjaar zijn afgerond, zal de Commissie de conclusie trekken of er sprake is van onevenwichtigheden of buitensporige onevenwichtigheden en passende beleidsaanbevelingen doen.

Daarnaast brengt de Commissie haar eerste jaarverslag over de integratie van de interne markt uit (zie MEMO/12/913), waarmee in het kader van het Europees Semester wordt nagegaan hoe de interne markt functioneert. De JGA gaat vergezeld van het macro-economisch verslag, dat een overzicht geeft van de economische situatie, en het ontwerp van gemeenschappelijk werkgelegenheidsverslag (zie MEMO/12/914), waarin de toestand in Europa op het gebied van werkgelegenheid en op sociaal gebied onder de loep wordt genomen. Al deze verslagen verschaffen de Commissie belangrijke informatie en inzichten met het oog op de landspecifieke aanbevelingen die ter afronding van het Europees Semester in het voorjaar zullen worden uitgebracht.

Volgende stappen:

De verschillende Raadsformaties zullen zich de komende weken en maanden buigen over de JGA en in maart verslag uitbrengen aan de Europese Raad, zodat deze passende beleidsrichtsnoeren voor de lidstaten kan aannemen. Deze dienen te worden verwerkt in de begrotingsontwerpen en economische programma's die de lidstaten in april bij de Commissie moeten indienen. Na onderzoek van die programma's, mede in het licht van de JGA-prioriteiten, zal de Commissie in mei landspecifieke aanbevelingen doen, zodat de Europese Raad deze in juni kan bekrachtigen. Daarna is het aan de lidstaten om deze beleidsrichtsnoeren te verwerken in hun jaarlijkse begroting en in sectorale wetgeving.

Achtergrond:

De JGA geeft aan wat volgens de Commissie de grote sociaal-economische prioriteiten voor het komende jaar zijn. Zij verstrekt de lidstaten beleidsraadgevingen voor het stimuleren van groei en werkgelegenheid overeenkomstig Europa 2020 – de groeistrategie van de EU op langere termijn. Tevens wordt daarmee het startschot gegeven voor het Europees Semester, het EU-proces voor de coördinatie van het budgettair en economisch beleid waarbij de nationale beleidsmaatregelen op EU-niveau collectief worden geëvalueerd en bekrachtigd om te waarborgen dat de lidstaten dezelfde koers aanhouden. De JGA heeft betrekking op de EU als geheel, maar wordt verderop in het semester nader uitgewerkt in landspecifieke aanbevelingen. Dit is de derde JGA sinds de introductie van het Europees Semester in 2010.

Voor nadere informatie zie:

de Europa 2020-website: http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm

MEMO/12/910 Jaarlijkse groeianalyse 2013: veelgestelde vragen

IP/12/1275 Waarschuwingsmechanismeverslag 2013: ondersteuning macro-economische aanpassing in de EU

MEMO/12/912 Tweede waarschuwingsmechanismeverslag over macro-economische onevenwichtigheden in de lidstaten van de EU

MEMO/12/913 Verslag over de stand van de integratie van de interne markt (2013) – veelgestelde vragen

MEMO/12/914 Ontwerp van gemeenschappelijk werkgelegenheidsverslag: vraag en antwoord

MEMO/12/915 Jaarlijkse groeianalyse 2013: naar eerlijke en concurrerende belastingstelsels

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar