Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. listopadu 2012

Roční analýza růstu na rok 2013: cesta k hospodářské obnově

Brusel 28. listopadu 2012 – Evropská komise dnes přijala roční analýzu růstu na rok 2013 stanovující pět hlavních priorit, které mají členské státy vyvést z krize a obnovit hospodářský růst. Roční analýza růstu zahajuje evropský semestr koordinace hospodářských politik, který zajišťuje sladění rozpočtových a hospodářských plánů členských států s Paktem o stabilitě a růstu a strategií Evropa 2020.

K prioritám předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvedl: „Považuji za zásadní pokračovat v naší strategii fiskální konsolidace podporující růst a v hospodářských reformách a cílených investicích. Je to jediný způsob, jak lze obnovit důvěru a zajistit trvalý růst. Vím, že jsou tyto reformy složité, bolestivé a mohou mít sociální následky, a Komise proto dělá, co je v jejích silách, aby zajistila obnovu vedoucí k co možná největšímu počtu pracovních míst. Roční analýza růstu dává členským státům politická vodítka, díky nimž je zátěž reforem spravedlivě rozložena a jsou ochráněny nejzranitelnější osoby.“

Přestože politiky EU začínají přinášet výsledky – deficity se snižují, napětí na finančních trzích se uvolňuje a v některých členských státech se objevují známky rostoucí konkurenceschopnosti, pro zajištění udržitelného růstu a pracovních míst je třeba pokračovat v reformách, což je také ústředním motivem letošní roční analýzy růstu. Komise proto zastává názor, že pět priorit obsažených v loňské roční analýze růstu (viz MEMO/11/821) zůstává v platnosti. Těmito pěti prioritami je: provádět diferencovanou fiskální konsolidaci, která bude brát ohledy na růst; obnovit běžné úvěrování ekonomiky; podpořit růst a konkurenceschopnost pro dnešek a budoucnost; řešit nezaměstnanost a sociální dopady krize, a modernizovat veřejnou správu.

Každá z těchto pěti priorit se zaměřuje na zajištění růstu a tvorbu pracovních míst, přičemž zvláštní důraz je kladen na otázku spravedlnosti. Nejde o plán, který by vyhovoval všem situacím při podpoře růstu a zaměstnanosti, existují však společné cíle a řada reforem ke zvážení. Cílená podpora výzkumu ve veřejném a soukromém sektoru, výkonnější systémy vzdělávání a odborné přípravy, které zvyšují celkovou úroveň dovedností, jednoduší právní režim pro zakládání podniků – všechna tato opatření mohou pomoci posílit konkurenceschopnost, a tedy i růst. Jednotný trh a další rozvoj síťových odvětví (infrastruktura v oblasti dopravy, energetiky a internetu) rovněž nabízejí podnikům obchodní příležitosti a spotřebitelům nabídku lepších služeb a výrobků.

Přijetí Paktu pro růst a zaměstnanost hlavami států a vlád na červnové Evropské radě by mělo dodat energii EU a členským státům při mobilizaci prostředků pro zvýšení růstu, jež mají k dispozici – od provádění aktů o jednotném trhu až po cílenější využívání strukturálních fondů EU. Komise v nedávné době navrhla strategii, jak zlepšit fungování trhů s energiemi, a rovněž opatření pro posílenou průmyslovou politiku. Pro obnovu růstu a konkurenceschopnosti v rámci EU a pro dosažení našich cílů ve strategii Evropa 2020 bude navíc klíčové, aby se dosáhlo celkové dohody o víceletém finančním rámci EU na období 2014–2020.

Roční analýza růstu zdůrazňuje, že situace na trhu práce si naléhavě vyžaduje řešení. Za posledních 12 měsíců se počet nezaměstnaných zvýšil o 2 miliony osob a bez práce je nyní více než 25 milionů osob. Dlouhodobá nezaměstnanost dosáhla alarmujících hodnot a situace mladých lidí se v mnoha zemích dramaticky zhoršila. Roční analýza růstu vytyčuje priority pro přípravu na obnovu vedoucí k tvorbě pracovních míst, pro zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce a pro podporu sociální soudržnosti. Vzhledem k růstu počtu uchazečů o práci by členské státy měly rozšířit veřejné služby zaměstnanosti a posílit aktivní politiky trhu práce, včetně pomoci uchazečům o práci, učňovství, podpory podnikání a kvalitních stáží.

Zvláště znepokojivá je situace mladých lidí, kde míra nezaměstnanosti dosahuje v mnoha zemích 50 %. Komise vytvořila akční týmy, které pomáhají osmi členským států s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí zacílit finanční prostředky EU na odbornou přípravu a podpůrné programy (viz MEMO/12/100). Roční analýza růstu rovněž vyzývá členské státy, aby vytvořily „záruku pro mladé lidi“ v tom smyslu, že každá osoba mladší 25 let získá do čtyř měsíců od ukončení studia nebo od momentu, kdy se stala nezaměstnanou, pracovní nabídku, místo v programu dalšího vzdělávání nebo stáž. Komise dne 5. prosince představí ve svém balíčku týkajícím se zaměstnanosti mladých lidí úplný návrh této záruky.

Roční analýza růstu klade důraz na ochranu nejzranitelnější osob. Mělo by dojít ke snížení daně z příjmu a příspěvků na sociální zabezpečení, zejména u osob s nejnižšími příjmy, a k prohloubení reforem vedoucím ke zjednodušení pracovněprávních předpisů a zavedení pružných forem pracovní doby. Rovněž by se mělo zajistit, aby vývoj mezd podporoval tvorbu pracovních míst. Je třeba vyvinout další úsilí k zajištění účinnosti systémů sociální ochrany a rozvoji strategií aktivního začleňování, aby se napravily účinky krize.

Souběžně s roční analýzou růstu Komise zveřejňuje druhou zprávu vypracovanou v rámci mechanismu varování, která se týká makroekonomické nerovnováhy (viz IP/12/1275). Zpráva vypracovaná v rámci mechanismu varování je prvotním posouzením hospodářských politik členských států (vyjma těch, které se účastní programu EU-MMF) ve vztahu ke srovnávacímu přehledu, který tvoří 11 ukazatelů zaměřených na vývoj konkurenceschopnosti, snižování zadlužení, cen aktiv, nápravy a vazby s finančním sektorem. Tato zpráva na rok 2013 dokládá skutečnost, že pokračuje náprava makroekonomických nerovnováh. Dochází ke snižování stávajících schodků běžného účtu v zemích s největší vnější nerovnováhou díky postupně zlepšujícím se výsledkům v oblasti exportu a růstu konkurenceschopnosti a probíhá korekce na trhu s bydlením. Roční analýza růstu na rok 2013 vyzývá k hloubkovým přezkumům, pokud jde o vývoj akumulace a rozvoj makroekonomických nerovnováh ve 14 členských státech EU: v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, na Kypru, v Maďarsku, na Maltě, v Nizozemsku, Slovinsku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku. Příští jaro po dokončení hloubkových přezkumů Komise oznámí svá zjištění o existenci nerovnováh nebo nadměrných nerovnováh a představí vhodná politická doporučení.

Komise rovněž zveřejňuje svou první Roční zprávu o integraci na jednotném trhu (viz MEMO/12/913), která mapuje fungování jednotného trhu v průběhu evropského semestru. Roční analýzu růstu doprovází Makroekonomická zpráva s přehledem hospodářské situace a návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (viz MEMO/12/914) s analýzou zaměstnanosti a sociální situace v Evropě. Všechny tyto zprávy představují pro Komisi důležitý zdroj informací a analýz a Komise z nich bude čerpat při vytváření doporučení pro jednotlivé země, jež budou vydána na jaře.

Další kroky:

V nadcházejících týdnech a měsících bude Rada v různých složeních diskutovat o roční analýze růstu a bude informovat březnovou Evropskou radu, aby ta mohla vydat vhodné politické pokyny pro členské státy. Tyto pokyny by měly být začleněny do vnitrostátních rozpočtových a hospodářských plánů členských států, které se v dubnu zasílají Komisi. V květnu Komise vydá po posouzení těchto programů a s ohledem na priority roční analýzy růstu doporučení pro jednotlivé země, tak aby tato doporučení mohla být schválena v červnu Evropskou radou. Poté by členské státy měly tyto politické pokyny promítnout do svých ročních rozpočtů a odvětvových právních předpisů.

Souvislosti:

Roční analýza růstu stanoví, které věci považuje Komise v nadcházejícím roce za obecné hospodářské a sociální priority. Přináší politické pokyny pro členské státy, jak podpořit růst a zaměstnanost v souladu se strategií Evropa 2020, což je dlouhodobá strategie EU pro růst. Touto analýzou se zahajuje evropský semestr, jenž je harmonogramem EU pro rozpočtovou a hospodářskou koordinaci, při které dochází ke kolektivnímu přezkumu vnitrostátních politik a k jejich schvalování na úrovni EU. To má zajistit, aby členské státy udržovaly stejný kurz. Roční analýza růstu platí pro EU jako celek, avšak později během semestru bude promítnuta do doporučení pro jednotlivé země. Jde o třetí roční analýzu růstu od zahájení evropského semestru v roce 2010.

Další informace:

Internetová stránka strategie Evropa 2020:

http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm

MEMO/12/910 Roční analýza růstu na rok 2013: často kladené otázky

IP/12/1275 Zpráva vypracovaná v rámci mechanismu varování na rok 2013: podpora makroekonomických změn v EU

MEMO/12/912 Druhá zpráva vypracovaná v rámci mechanismu varování, která se týká makroekonomické nerovnováhy v členských státech EU

MEMO/12/913 Zpráva o stavu integrace jednotného trhu (2013) – často kladené otázky

MEMO/12/914 Společná zpráva o zaměstnanosti: otázky a odpovědi

MEMO/12/915 Roční analýza růstu na rok 2013: Na cestě ke spravedlivým a konkurenceschopným daňovým systémům

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Sarah Collins (+32 22968076)

Simon O'Connor (+32 22967359)

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Emer Traynor (+32 22921548)


Side Bar