Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска Комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 ноември 2012 г.

Годишен обзор на растежа 2013 г.: определяне на курс към възстановяване

Брюксел, 28 ноември 2012 г. — Днес Европейската комисия прие годишния обзор на растежа (ГОР) за 2013 г., в който определя пет приоритета, чиято цел е да напътстват държавите членки през кризата към постигането на възобновен икономически растеж. С ГОР се дава началото на Европейския семестър за координация на икономическите политики, който гарантира, че държавите членки привеждат своите бюджетни и икономически планове в съответствие с Пакта за стабилност и растеж и със стратегията „Европа 2020“.

Коментирайки приоритетите, Жозе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия, заяви: „От съществено значение е да се придържаме към нашата стратегия за бюджетна консолидация, благоприятстваща растежа, икономически реформи и целенасочени инвестиции. Това е единственият начин за възстановяване на доверието и за постигане на траен икономически растеж. Съзнавам, че тези реформи са трудни, болезнени и могат да имат социални последици. Ето защо Комисията прави всичко, което е по силите ѝ, възстановяването да бъде съпроводено с възможно най-висока заетост. В годишния обзор на растежа към държавите членки се отправят насоки за политиките, с които се гарантира, че тежестта на реформите се поделя справедливо и че най-уязвимите са защитени.“

Основното послание в тазгодишния ГОР е, че макар политиките на ЕС да започват да дават резултати – дефицитите се понижават, напрежението на финансовите пазари намалява и има признаци, че в някои държави членки конкурентоспособността се подобрява — за постигането на устойчив растеж и работни места са необходими продължителни реформи. Ето защо Комисията счита, че петте приоритета, определени в миналогодишния ГОР (вж. MEMO/11/821), остават валидни. Петте приоритета са: провеждане на диференцирана бюджетна консолидация, която благоприятства растежа, възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката, стимулиране на растежа и конкурентоспособността за днешния и утрешния ден, борба с безработицата и социалните последици от кризата и модернизиране на публичната администрация.

Всеки един от петте приоритета се съсредоточава върху постигането на растеж и осигуряването на работни места, като особено се набляга на справедливостта. Не съществува универсална програма за стимулиране на растежа и за разкриването на работни места, но съществуват общи цели и редица реформи, които заслужават внимание. Целенасочената подкрепа за научните изследвания в публичния и частния сектор, функциониращите по-добре системи за образование и обучение, които да повишават общото равнище на уменията, и по-простата нормативна уредба за започването на стопанска дейност – всички тези мерки могат да допринесат за повишаването на конкурентоспособността, а следователно и за растежа. Единният пазар и по-нататъшното развитие на мрежовите индустрии (транспортна, енергийна и интернет инфраструктура) също предоставят възможности на предприятията да се развиват, а на потребителите да се възползват от по-качествени услуги и продукти.

Приетият на Европейския съвет през юни 2012 г. от държавните или правителствените ръководители Пакт за растеж и работни места следва да стимулира усилията на ЕС и на държавите членки да мобилизират лостовете за растеж, с които разполагат — от прилагането на актовете за единния пазар до по-целенасоченото използване на структурните фондове на ЕС. Неотдавна Комисията предложи също стратегия за подобряване на функционирането на пазарите на енергия, както и мерки за укрепване на индустриалната политика. Освен това постигането на цялостно споразумение относно многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014 — 2020 г. ще бъде от основно значение за възстановяването на растежа и конкурентоспособността в цяла Европа и за реализирането на целите на „Европа 2020“.

В ГОР се подчертава, че ситуацията на пазара на труда изисква неотложна реакция. През последните 12 месеца броят на безработните е нараснал с 2 милиона и в момента над 25 милиона души са без работа. Дългосрочната безработица достигна тревожно високи равнища, а в много държави положението на младите хора рязко се влоши. В ГОР се определят приоритетите за подготовката на възстановяване с висока заетост, за подобряване на пригодността за заетост и за насърчаване на социалното приобщаване. Предвид на нарастващия брой безработни държавите членки трябва да подсилят публичните служби по заетостта и да ускорят “активните политики по заетостта“, сред които съдействие за търсещите работа, възможности за чиракуване, подкрепа предприемачите и качествените стажове.

Положението на младите хора е особено тревожно, като в много държави безработицата сред младите хора достига 50%. Комисията сформира екипи за действие, които да помагат на осемте държави членки с най-високи равнища на младежка безработица да пренасочат средствата от ЕС към професионално обучение и програми в подкрепа на заетостта (вж. MEMO/12/100). В ГОР държавите членки се приканват също да създадат „гаранции за младежта“, чрез които всяко лице на възраст под 25 години да получи предложение за работа, за допълнително обучение или за стаж в срок от четири месеца след официалното му дипломиране или от момента, в който е останало без работа. На 5 декември в своя пакет за младежка заетост Комисията ще представи пълното предложение относно гаранциите за младежта.

В ГОР акцентът се поставя върху закрилата на най-уязвимите. Подоходните данъци и вноските за социално осигуряване следва да бъдат намалени, особено за хората с по-ниски доходи, а реформите следва да бъдат ускорени, за да се опрости трудовото законодателството и да се разработят гъвкави схеми на работа, както и за да се гарантира, че измененията на заплатите спомагат за разкриването на работни места. Необходими са също допълнителни усилия, за да се гарантира ефективността на системите за социална закрила, както и за изготвянето на стратегии за активно приобщаване с цел да се противодейства на последиците от кризата.

Заедно с ГОР Комисията публикува втория доклад за механизма за предупреждение относно макроикономическите неравновесия (ДМП) (вж. IP/12/1275). В ДМП се прави първоначален анализ на икономическите политики на държавите членки (с изключение на държавите, в които се изпълнява програма на ЕС и МВФ ) по 11 показатели, акцентиращи върху промените в конкурентоспособността, задлъжнялостта, цените на активите, корекциите и връзките с финансовия сектор. В ДМП за 2013 г. се предоставят данни за това, че корекциите на макроикономическите неравновесия напредват. В държавите с най-големи външни неравновесия дефицитите по текущата сметка намаляват с подкрепата на постепенно подобряващия се износ и с повишаването на конкурентоспособността, а на жилищния пазар се извършва корекция. В ДМП за 2013 г. се призовава за задълбочен преглед на процесите, свързани с натрупването и коригирането на макроикономическите неравновесия в 14 държави — членки на ЕС: Белгия, България, Дания, Испания, Франция, Италия, Кипър, Унгария, Малта, Нидерландия, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. Едва след приключването на задълбочените прегледи през идната пролет Комисията ще заключи дали са налице неравновесия или прекомерни неравновесия и ще отправи съответните препоръки за политики.

Комисията публикува също своя първи годишен доклад относно интеграцията на единния пазар (вж. MEMO/12/913), чрез който се наблюдава функционирането на единния пазар в рамките на Европейския семестър. Към ГОР са приложени макроикономическият доклад, в който се прави преглед на икономическата ситуация, и проект на съвместен доклад за заетостта (вж. MEMO/12/914), в който се анализират заетостта и социалната ситуация в Европа. Благодарение на тези доклади Комисията получава важна информация и анализи в процеса на подготовка на препоръките за отделните държави, които ще бъдат отправени през пролетта.

Следващи стъпки:

През следващите седмици и месеци различните състави на Съвета ще обсъдят ГОР и ще докладват на Европейския съвет през март, така че той да може да приеме подходящи политически насоки за държавите членки. Тези насоки следва да залегнат в националните бюджети на държавите членки и в техните икономически планове, които се изпращат на Комисията през април. След като анализира тези програми и вземе предвид приоритетите от ГОР, Комисията ще издаде препоръки за отделните държави през месец май, т.е. навреме, за да бъдат одобрени от Европейския съвет през юни. След това държавите членки следва да включат тези насоки за политика в своите годишни бюджети и секторно законодателство.

Контекст:

В ГОР се определят цялостните икономически и социални приоритети за следващата година според виждането на Комисията. С него на държавите членки се предоставят политически насоки за стимулиране на растежа и заетостта в съответствие с дългосрочната стратегия на ЕС за растеж — стратегията „Европа 2020“. С ГОР се поставя началото на Европейския семестър — графика на ЕС за координация на бюджетните и икономическите политики, при която националните политики се преразглеждат колективно и се одобряват на равнище ЕС, за да се гарантира, че държавите членки се движат в една и съща посока. ГОР се прилага за ЕС в неговата цялост, но на по-късен етап от Семестъра приема формата на препоръки за отделните държави. Това е третото издание на ГОР от въвеждането на Европейския семестър през 2010 г.

За повече информация:

Уебсайт „Европа 2020“: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm;

MEMO/12/910 Годишен обзор на растежа 2013 г.: често задавани въпроси;

IP/12/1275 Доклад за механизма за предупреждение от 2013 г.: укрепване на макроикономическите корекции в ЕС;

MEMO/12/912 Втори годишен доклад относно механизма за предупреждение относно макроикономическите неравновесия в държавите — членки на ЕС;

MEMO/12/913 Доклад относно степента на интеграция на единния пазар (2013 г.) - често задавани въпроси;

MEMO/12/914 Съвместен доклад за заетостта: често задавани въпроси;

MEMO/12/915 Годишен обзор на растежа за 2013 г.: към справедливи и конкурентоспособни данъчни системи.

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar