Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. november 2012

Transport: üleeuroopalise transpordivõrgu uus portaal koos dünaamiliste kaartidega

Euroopa Komisjon avab täna avaliku portaali, mis võimaldab kodanikele ja ettevõtetele juurdepääsu üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) arengu ajakohastatud teabele satelliitsidel põhinevate dünaamiliste kaartide, faktide, arvude ning mitmesuguste audiovisuaalsete ja interaktiivsete keskkondade kaudu. Praktikas tähendab see, et kasutaja saab näha TEN-T arengut huvipakkuvas piirkonnas praegusel ajahetkel.

Euroopa Komisjoni asepresident, transpordivolinik Siim Kallas tunneb heameelt uue portaali üle: „Üleeuroopalised transpordivõrgud on võtmetähtsusega infrastruktuuriühendused, mis tagavad selle, et kaupu saaks vedada ja inimesed võiksid reisida takistusteta kogu Euroopas. Nimetatud uus vahend võimaldab igaühel saada teavet selle kohta, kuidas tema saaks kasutada ELi eelarvest rahastatavat transpordiühendust.”

Ainulaadne vahend

TENtec infosüsteem toetab sellist poliitikakujundamist, mis põhineb komisjoni ettepanekute (TEN-T suuniste ja Euroopa Ühendamise Rahastu kohta) faktidel. Need ettepanekud võimaldavad optimeerida Euroopa transpordiinfrastruktuuri, et inimesed ja kaubad saaksid vabalt liikuda, ning suurendada ELi konkurentsivõimet. TEN-T suunistes on kindlaks määratud nii olemasolev kui ka kuni aastateni 2030–2050 kavandatud TEN-T võrgustik. Kavandatud Euroopa Ühendamise Rahastus määratakse aga kindlaks rahalised vahendid ja ELi eelarvest eraldatavad ressursid transpordivõrgu rakendamiseks finantstsüklis 2014−2020. Avalik portaal pakub otsest juurdepääsu lisateabele kõnealuste küsimuste kohta.

See sisaldab ajakohaste geograafiliste, tehniliste ja finantsandmete kokkuvõtteid, et teavitada kodanikke ja ettevõtteid üleeuroopalise transpordivõrgu peamisest arengusuunast.

Sel viisil avalikkuse teavitamine on kasulik vahend, kuna annab õigeaegsema ja terviklikuma ülevaate TEN-Tst ning sihiks on suurendada kodanike teadlikkust selle transpordivõrgu eelistest ja eesmärkidest, st puhas, ohutu ja tõhus reisimine kogu Euroopas. Näiteks soovisid paljud sidusrühmad üleeuroopalise transpordivõrgu teatavas piirkonnas asuva lõigu suumimise võimalust ning nüüd on see kättesaadav kõigile. Portaal on avatud nii kasutajatele ELis kui ka teistes riikides. Lisaks saab komisjon TENteci abil automaatselt koostada teavet ning esitada aegsasti aruandeid.

Kuidas TENteci portaal toimib

TENteci infosüsteem on kasutajakohane IT-arendus.

Mõned TENteci olulisimad rakendused:

  • säilitab ja haldab tehnilisi ja finantsandmeid TENT-T programmi analüüsimiseks, haldamiseks ja sellega seotud poliitiliste otsuste langetamiseks;

  • on sillaks liikmesriikide ministrite ja muude oluliste sidusrühmade (Euroopa Investeerimispank ja mõned Euroopa naaberriigid) vahel;

  • toetab tuleviku poliitika- ja eelarvestsenaariumite kujundamist, geograafilise teabe süsteemiga liidestamist, taotluste elektroonilise edastamise seiret ja sellega seotud aruandmist ning ülevaadete internetipõhist edastamist. Geograafilise teabe süsteemi kasutatakse TENtecis kaartide koostamiseks ja kuvamiseks;

  • haldab töövooge, mis on vajalikud komisjoni otsuste avaldamiseks, uute projektide terviklikku valikutsüklit, sealhulgas ettepanekute esitamine ja vastuvõtmine, ning nõutavaid veebiliideseid (kinnine ja avalik portaal, samuti üldised veebiteenused väliste andmeallikate ühendamiseks).

Algselt TEN-T jaoks kogutud ja kuvatud teavet kasutatakse nüüd mujal transpordipoliitika ja -projektide vallas, nagu Euroopa naabruspoliitika, Eurostat, keskkonnakaitse ja regionaalpoliitika. Tänu andmete, kaartide ja vahendite mitmekordsele kasutamisele on paranenud poliitikakujundamine väljapool TEN-Td ning alanenud üldkulud. Esiteks parandab poliitikakujundamine ajakohastatud ja usaldusväärsemate faktide põhjal transpordivõrgu kavandamist ja rakendamist ning teiseks vähendab andmete mitmekordne kasutamine andmekogumise kulusid, kuna kogumise eest tuleb maksta vaid üks kord. Avaliku portaali loomine on samm soovitud suunas.

Lisateave

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal

Kontaktandmed:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar