Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 november 2012

En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union: inledningen till en debatt om Europa

Bryssel den 28 november 2012 – Europeiska kommissionen antog idag en plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union med en vision om en kraftfull och stabil struktur på de finansiella, finanspolitiska, ekonomiska och politiska områdena.

– Vi behöver en djup och verklig ekonomisk och monetär union för att lösa den förtroendekris som skadar våra ekonomier och våra medborgares försörjningsmöjligheter, säger Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso i en kommentar till planen. Vi måste tydligt visa att EU-invånarna är villiga att hålla ihop och vidta beslutsamma åtgärder för att stärka de strukturer på de finansiella, finanspolitiska, ekonomiska och politiska områdena som ligger till grund för eurons stabilitet och vår union i dess helhet.

I ett djupgående och verkligt EMU skulle alla viktiga ekonomiska och finanspolitiska val som medlemsstaterna gör bli föremål för mer ingående samordning, godkännande och övervakning på EU-nivå. Planen visar vägen mot ett djupgående och verkligt EMU och innehåller åtgärder som stegvis blir allt mer omfattande på kort, medellång och lång sikt. En del av åtgärderna kan vidtas på grundval av de nuvarande fördragen, med andra kräver fördragsändringar.

  1. På kort sikt (inom 6 till 18 månader) bör omedelbar prioritet ges åt att genomföra de reformer av styrelseformerna som redan har godkänts (sex rättsakter som ibland kallas ”sexpacket”) eller är på väg att godkännas (”tvåpacket”). Medlemsstaterna bör också sträva efter att nå en överenskommelse om en gemensam tillsynsmekanism för banker före årets slut. För att bankunionen ska vara ändamålsenlig måste man inte bara inrätta en gemensam övervakningsmekanism, utan efter att den har antagits även en gemensam avvecklingsmekanism för att hantera banker i svårigheter. Så snart en överenskommelse har nåtts om den fleråriga budgetramen bör ramen för den ekonomiska styrningen stärkas ytterligare genom att ett ”konvergens- och konkurrenskraftsinstrument” inrättas inom EU-budgeten. Instrumentet, skilt från den fleråriga budgetramen, skulle stödja ett snabbt genomförande av strukturreformer som är viktiga för medlemsstaterna och bidra till att EMU fungerar smidigt. Stödet skulle grunda sig på åtagandena i de ”avtalsarrangemang” som ingåtts mellan medlemsstaterna och kommissionen

  2. På medellång sikt (18 månader till fem år) skulle en ytterligare stärkning av det gemensamma förandet av budgetpolitiken och den ekonomiska politiken – inbegripet skatte- och sysselsättningspolitiken – gå hand i hand med en utökad finanspolitisk kapacitet. En särskild finanspolitisk kapacitet för euroområdet bör bygga på egna medel och ge tillräckligt stöd för viktiga strukturrefomer i stora, problemtyngda ekonomier. Kapaciteten skulle kunna utarbetas på grundval av konvergens- och konkurrenskraftsinstrumentet, men nya och specifika rättsliga grunder i fördragen skulle vara en fördel. Man skulle också kunna överväga att införa euroväxlar och inrätta en skuldinlösenfond, underkastad strikta villkor, för att bidra till skuldminskningen och stabilisera finansmarknaderna. Övervakningen och förvaltningen av den finanspolitiska kapaciteten och av andra instrument skulle skötas av ett ”finansdepartement” för EMU inom kommissionen.

  3. På längre sikt (fem år framåt och därefter) bör det, om befogenheter, ansvar och solidaritet förenas på ett lämpligt sätt på EU-nivå, vara möjligt att inrätta en oberoende budget för euroområdet som ger EMU finanspolitisk kapacitet att stödja medlemsstater som drabbats av ekonomiska störningar. En djupt integrerad ram för ekonomisk och finanspolitisk styrning skulle kunna möjliggöra gemensamma emissioner av offentlig skuld, vilket skulle stärka marknadernas funktion och penningpolitiken. Detta skulle vara sista etappen i EMU.

Vissa av de nödvändiga åtgärderna kan antas inom ramen för de nuvarande fördragen. Andra kommer att kräva ändringar av de nuvarande fördragen och nya befogenheter för unionen. Detta måste bygga på följande grundläggande principer:

  1. För det första bör fördjupningen av EMU bygga på fördragens institutionella och rättsliga ram.

  2. För det andra måste euroområdet kunna integreras snabbare och djupare än EU som helhet, samtidigt som man bevarar integriteten i den politik som förs av alla 27 EU-länder, särskilt den inre marknaden. Detta innebär att åtgärderna inom euroområdet, när så är lämpligt, bör vara öppna för andra medlemsstater.

  3. Samtidigt som det i fördragen anges att ett antal bestämmelser endast gäller för medlemsstaterna i euroområdet, är områdets nuvarande utformning endast av tillfällig natur, eftersom alla EU-länder utom två (Danmark och Storbritannien) enligt fördragen förr eller senare kommer att bli fullvärdiga medlemmar.

  4. Ett stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande måste åtfölja alla fördragsförändringar som överför ytterligare överstatliga befogenheter till EU-nivån. Ett sätt att stärka EU:s legitimitet skulle vara att utöka domstolens befogenheter.

Följande etapper

Planen är kommissionens bidrag till rapporten från de ”fyra ordförandena” om de följande etapperna i den ekonomiska och monetära unionen. En slutlig version av rapporten håller på att utarbetas av Europeiska rådets ordförande i samordning med kommissionens ordförande Barroso, Europeiska centralbankens ordförande och ordföranden för Eurogruppen och kommer att diskuteras vid Europeiska rådets möte den 13–14 december.

Bakgrund

Debatten om hur man ytterligare kan stärka den ekonomiska styrningen har tagit fart sedan maj 2010 när kommissionen lade fram en strategi för att stärka den ekonomiska styrningen i Europa (MEMO/10/204). Detta ledde till slut till antagandet av förslagen om ”sexpacket”, som trädde i kraft i december 2011 (MEMO/11/898). Kommissionen har också bidragit till flera rapporter om EMU i samarbete med Europeiska rådets ordförande: rapporten från specialgruppen för ekonomisk styrning (oktober 2010), ”Mot en starkare ekonomisk union” (december 2011) och ”de fyra ordförandenas” interrimsrapport ”Mot en verklig ekonomisk och monetär union” (oktober 2012).

Mer information finns på

José Manuel Barrosos webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (EMU): Vanliga frågor

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar