Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. novembra 2012

Načrt za pravo ekonomsko in monetarno unijo: začetek evropske razprave

Bruselj, 28. novembra 2012 – Evropska komisija je danes sprejela načrt za pravo ekonomsko in monetarno unijo, s katerim predstavlja svojo vizijo za trdno in stabilno finančno, fiskalno, ekonomsko in politično strukturo EU.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je ob sprejetju načrta dejal: „Pravo ekonomsko in monetarno unijo potrebujemo za premagovanje krize zaupanja, ki škoduje tako našim gospodarstvom kot življenjem naših državljanov. Zagotoviti moramo trden dokaz, da so Evropejci pripravljeni stopiti skupaj in odločno ukrepati za okrepitev finančne, fiskalne, ekonomske in politične strukture, na katerih temelji stabilnost evra in celotne Unije.“

V pravi ekonomski in monetarni uniji bi bile vse pomembne odločitve držav članic o ekonomski in fiskalni politiki predmet poglobljenega sodelovanja, potrjevanja in nadzora na evropski ravni.

Načrt opisuje pot do prave ekonomske in monetarne unije, ki vključuje postopne ukrepe za kratko-, srednje- in dolgoročno obdobje. Del načrta je mogoče izvesti na podlagi obstoječih pogodb EU, za nekatere dele pa bodo potrebne tudi spremembe pogodb EU.

  1. V kratkoročnem obdobju (od 6 do 18 mesecev) bo treba kot nujno prednostno nalogo izvesti reforme gospodarskega upravljanja, ki so že dogovorjene („šesterček“) ali bodo v kratkem dogovorjene („dvojček“). Države članice bi si morale prizadevati tudi za sprejetje dogovora o enotnem mehanizmu za nadzor bank do konca letošnjega leta. Za delujočo bančno unijo bi bila potrebna ne le vzpostavitev enotnega mehanizma za nadzor bank, temveč po njegovem sprejetju tudi enotni mehanizem za reševanje bank v težavah. Ko bo sprejet dogovor o naslednjem večletnem finančnem okviru, bi bilo treba gospodarsko upravljanje dodatno okrepiti z vzpostavitvijo „instrumenta za konvergenco in konkurenčnost“, ki bi bil del proračuna EU, vendar ločen od večletnega finančnega okvira. S tem bi podprli pravočasno izvedbo strukturnih reform, ki so pomembne za države članice ter dobro delovanje ekonomske in monetarne unije. Ta podpora bi temeljila na zavezah iz „pogodbenih dogovorov“ med državami članicami in Komisijo.

  2. V srednjeročnem obdobju (od 18 mesecev do 5 let) bi se dodatna krepitev skupnega vodenja proračunske in ekonomske politike, vključno z davčno politiko in politiko zaposlovanja, dopolnjevala z izboljšano fiskalno zmogljivostjo. Vzpostavljena bi bila posebna fiskalna zmogljivost za območje evra, ki bi temeljila na lastnih sredstvih in zagotavljala dovolj podpore pomembnim strukturnim reformam v velikih gospodarstvih pod pritiskom. Razviti bi jo bilo mogoče na osnovi instrumenta za konvergenco in konkurenčnost, vendar bi bile zanjo koristne nove, posebne osnove iz pogodb EU. Možno bi bilo tudi oblikovanje sklada za odkup dolgov, ki bi temeljil na strogih pogojih in kratkoročnih obveznicah („eurobills“) ter bi lahko pripomogel k zmanjševanju dolgov in stabilizaciji finančnih trgov. Spremljanje in upravljanje delovanja fiskalne zmogljivosti in drugih instrumentov bi zagotavljala posebna zakladnica ekonomske in monetarne unije v okviru Komisije.

  3. V dolgoročnem obdobju (več kot 5 let) bi na osnovi ustreznega združevanja suverenosti, odgovornosti in solidarnosti na ravni EU lahko vzpostavili avtonomen proračun za območje evra, ki bi ekonomski in monetarni uniji zagotavljal fiskalno zmogljivost za podporo državam članicam, ki so utrpele gospodarske pretrese. Tesno povezan okvir gospodarskega in fiskalnega upravljanja bi lahko omogočil skupno izdajanje državnih dolžniških instrumentov, kar bi izboljšalo delovanje trgov in vodenje monetarne politike. To bi pomenilo zadnjo stopnjo ekonomske in monetarne unije.

Nekatere od potrebnih ukrepov bo mogoče sprejeti v mejah obstoječih pogodb EU. Za nekatere druge pa bodo potrebne spremembe pogodb EU in nove pristojnosti Unije. Te morajo temeljiti na naslednjih osnovnih načelih:

  1. Prvič, poglabljanje ekonomske in monetarne unije mora temeljiti na institucionalnem in pravnem okviru pogodb EU.

  2. Drugič, območje evra se mora biti sposobno povezati hitreje in tesneje kot celotna EU, hkrati pa mora ohranjati celovitost politik na ravni celotne EU, zlasti enotnega trga. To pomeni, da morajo biti ukrepi območja evra odprti za sodelovanje drugih držav članic, kadar koli je to mogoče.

  3. Čeprav pogodbe EU določajo, da nekateri predpisi veljajo samo za države članice območja evra, je treba upoštevati, da je sedanja zasnova območja evra zgolj začasna, saj bodo vse države članice (razen Danske in Združenega kraljestva) sčasoma postale polnopravne članice tega območja v skladu s pogodbami EU.

Večja demokratična odgovornost mora spremljati kakršno koli spremembo Pogodbe, ki določa dodatne naddržavne pristojnosti na ravni EU. Eden od načinov za okrepitev legitimnosti EU bi lahko bila širitev pristojnosti Sodišča EU.

Naslednji koraki

Načrt za pravo ekonomsko in monetarno unijo je prispevek Komisije k poročilu „štirih predsednikov“ o naslednjih korakih za ekonomsko in monetarno unijo. Končno različico poročila skupaj pripravljajo predsedniki Evropskega sveta, Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evroskupine. O poročilu bo razpravljal Evropski svet na zasedanju 13. in 14. decembra.

Ozadje

Razprava o možnostih za dodatno okrepitev gospodarskega upravljanja poteka že od maja 2010, ko je Komisija predlagala strategijo za okrepitev gospodarskega upravljanja v Evropi (MEMO/10/204). To je postopoma privedlo do sprejetja predlogov „šesterčka“, ki je začel veljati decembra 2011 (MEMO/11/898). Komisija je bila udeležena tudi pri več poročilih o ekonomski in monetarni uniji, pripravljenih v sodelovanju s predsednikom Evropskega sveta: poročilo projektne skupine za gospodarsko upravljanje (oktober 2010), Za močnejšo ekonomsko unijo (december 2011) in vmesno poročilo štirih predsednikov, Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji (oktober 2012).

Več informacij:

Spletišče predsednika Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Načrt za pravo ekonomsko in monetarno unijo (EMU): pogosta vprašanja

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar