Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. novembra 2012

Koncepcia rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie: spustenie celoeurópskej diskusie

Brusel 28. novembra 2012 – Európska komisia dnes prijala koncepciu rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie, ktorá ponúka víziu silnej a stabilnej štruktúry vo finančnej, fiškálnej, ekonomickej a politickej oblasti.

Na margo koncepcie predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povedal: Rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu potrebujeme na to, aby sme prekonali krízu dôvery, ktorá škodí naším ekonomikám a príjmom našich občanov. Musíme predložiť hmatateľný dôkaz ochoty Európanov zomknúť sa a rozhodným spôsobom dosiahnuť pokrok pri posilnení štruktúry vo finančnej, fiškálnej, ekonomickej a politickej oblasti, na ktorej spočíva stabilita eura a našej Únie ako celku.“

V rozsiahlej a skutočné HMÚ by všetky významné hospodárske a fiškálne politické rozhodnutia v členských štátoch podliehali hlbšej koordinácii, schvaľovaniu a dohľadu na európskej úrovni. V koncepcii je vytýčená cesta k rozsiahlej a skutočnej HMÚ, ktorá zahŕňa postupne prijímané opatrenia v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Časť koncepcie možno uskutočniť na základe platných zmlúv, ale časť si vyžaduje zmeny v zmluvách.

  1. V krátkodobom horizonte (do 6 až 18 mesiacov) hlavnou úlohou by malo byť vykonávanie reforiem správy vecí verejných, ktoré už boli dohodnuté (tzv. balík šiestich legislatívnych aktov) alebo budú čoskoro dohodnuté (tzv. balík dvoch legislatívnych aktov). Členské štáty by sa mali do konca roka tiež usilovať o dosiahnutie dohody o jednotnom dozornom mechanizme pre banky. Účinná banková únia by si nevyžadovala len vytvorenie jednotného dozorného orgánu, ale po svojom prijatí aj jednotný mechanizmus na riešenie problémov bánk v ťažkostiach. Po dosiahnutí dohody o viacročnom finančnom rámci by sa mal – nezávisle od viacročného finančného rámca – viac posilniť rámec správy ekonomických záležitostí vytvorením „nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti“ v rámci rozpočtu EÚ, a to s cieľom včasného uskutočnenia štrukturálnych reforiem, ktoré sú dôležité pre členské štáty a pre bezproblémové fungovanie HMÚ. Táto podpora by bola založená na záväzkoch stanovených v „zmluvných mechanizmoch“ uzatvorených medzi členskými štátmi a Komisiou.

  2. V strednodobom horizonte (18 mesiacov až 5 rokov) by ďalšie posilnenie kolektívneho vykonávania rozpočtovej a hospodárskej politiky – vrátane daňovej politiky a politiky zamestnanosti – išlo vedno s posilnenou fiškálnou kapacitou. Špecializovaná fiškálna kapacita pre eurozónu by sa mala opierať o vlastné zdroje a poskytovať dostatočnú podporu pre dôležité štrukturálne reformy vo veľkých ekonomikách, ktoré sú pod tlakom. Mohla by sa vybudovať na základe nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti, ale opierala by sa o nové a špecifické základy obsiahnuté v zmluvách. Mohol by sa tiež zvážiť fond na splácanie dlhu podliehajúci prísnej podmienenosti a európske dlhopisy, ktoré by pomáhali pri znižovaní dlhu a stabilizácii finančných trhov. Monitorovaciu a riadiacu funkciu v prípade fiškálnej kapacity a ostatných nástrojov by mala zabezpečovať pokladnica HMÚ v rámci Komisie.

  3. V dlhodobom horizonte (prekračujúcom 5 rokov) by na základe primeraného zdieľania suverenity, zodpovednosti a solidarity na európskej úrovni malo byť možné vytvoriť samostatný rozpočet eurozóny, ktorým by sa utvorila fiškálna kapacita pre HMÚ na podporu členských štátov, ktoré sú vystavené obrovským konjunkturálnym výkyvom. Výrazne integrovaný rámec správy v ekonomickej a fiškálnej oblasti by umožnil spoločné vydávanie štátnych dlhových nástrojov, čím by sa zlepšilo fungovanie trhov a vykonávanie menovej politiky. Bola by to záverečná fáza HMÚ.

Niektoré z požadovaných krokov možno prijať v rámci hraníc platných zmlúv. Iné si budú vyžadovať úpravy platných zmlúv a nové kompetencie pre Úniu. Pritom sa musí vychádzať z týchto zásad:

  1. po prvé, prehlbovanie HMÚ by malo vychádzať z inštitucionálneho a právneho rámca zmlúv,

  2. po druhé, eurozóna musí byť schopná integrovať sa rýchlejšie a hlbšie ako celá EÚ a zároveň zachovať integritu v politikách, ktoré sa uskutočňujú na úrovni 27 členských štátov, najmä jednotného trhu. Znamená to, že vždy, kedykoľvek je to vhodné, by mali ostatné členské štáty mať možnosť zúčastňovať sa na opatreniach eurozóny.

  3. V skutočnosti, kým v zmluvách sa vychádza z predpokladu, že viacero pravidiel sa uplatňuje len na členské štáty eurozóny, súčasná podoba eurozóny má iba dočasný charakter, keďže všetky členské štáty okrem dvoch (Dánsko a Spojené kráľovstvo) smerujú k tomu, aby sa stali plnoprávnymi členmi podľa zmlúv.

  4. Akúkoľvek zmenu v zmluvách, ktorá prenáša ďalšie nadnárodné právomoci na úroveň EÚ, musí sprevádzať zvýšenie demokratickej zodpovednosti. Jednou z možností, ako zvýšiť legitímnosť EÚ by tiež bolo rozšírenie právomocí Súdneho dvora EÚ.

Ďalšie kroky

Uvedená koncepcia predstavuje príspevok Komisie k správe „štyroch predsedov“ o ďalších krokoch potrebných na dosiahnutie hospodárskej a menovej únie. Konečnú verziu správy pripravujú: predseda Európskej rady v spolupráci s predsedom Komisie J. M. Barrosom, prezidentom Európskej centrálnej banky a predsedom Euroskupiny, pričom sa o nej bude diskutovať na zasadnutí Európskej rady v dňoch 13. – 14. decembra.

Súvislosti

Diskusia o možnostiach ako ďalej posilniť správu ekonomických záležitostí naberala od mája 2010 na dynamike, keď Komisia navrhla stratégiu na posilnenie správy ekonomických záležitostí v Európe (MEMO/10/204). Výsledkom toho bolo výsledné prijatie balíka šiestich návrhov legislatívnych aktov, ktoré nadobudli účinnosť v decembri 2011 (MEMO/11/898). V spolupráci s predsedom Európskej rady Komisia takisto prispela k niekoľkým správam, ktoré sa týkajú HMÚ: správa pracovnej skupiny pre správu ekonomických záležitostí (z októbra 2010), „K silnejšej hospodárskej únii“ (z decembra 2011) a predbežná správa „štyroch predsedov“ pod názvom „Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii“ (z októbra 2012).

Ďalšie informácie:

Webová stránka predsedu Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Koncepcia rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie (HMÚ): často kladené otázky

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar