Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 november 2012

Een blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie: aanzet tot een Europees debat

Brussel 28 november 2012 — Vandaag is de Europese Commissie met een blauwdruk gekomen voor een hechte economische en monetaire unie. Deze blauwdruk biedt een visie op een sterke en stabiele architectuur op financieel, budgettair, economisch en politiek gebied.

Over de blauwdruk heeft José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, het volgende gezegd: “Er is een hechte economische en monetaire unie nodig om de vertrouwenscrisis die de economie en het leven van de burgers raakt, te overwinnen. Er moet een tastbaar bewijs worden geleverd dat de Europeanen één front vormen en vastberaden stappen zetten om de financiële, budgettaire, economische en politieke architectuur te versterken waarop de stabiliteit van de euro en de Unie als geheel berust.”

In een hechte EMU zouden er voor alle belangrijke economische en budgettaire beleidskeuzes van de lidstaten hechtere coördinatie, bredere ondersteuning en ingrijpender toezicht op Europees niveau komen. Met de blauwdruk wordt een traject uitgestippeld dat moet uitmonden in een hechte EMU. Aangegeven wordt welke maatregelen daarvoor op korte, middellange en lange termijn nodig zijn. De agenda kan voor een deel op basis van de huidige verdragen worden uitgevoerd. Wel zijn in een aantal gevallen verdragswijzigingen noodzakelijk.

  1. Op de korte termijn (binnen 6 tot 18 maanden) moet prioriteit worden gegeven aan de uitvoering van de bestuurshervormingen waartoe al is besloten (six-pack) of weldra zal worden besloten (two-pack). Vóór het eind van het jaar moeten de lidstaten het eens zien te worden over een gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken. Met het oog op een doeltreffende bankenunie moet niet alleen een gemeenschappelijk toezichtmechanisme worden opgezet, maar vervolgens ook een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor banken die in moeilijkheden verkeren. Zodra overeenstemming is bereikt over het meerjarig financieel kader, moet het economisch bestuur verder worden versterkt. Daarvoor moet binnen de EU-begroting een instrument voor convergentie en concurrentievermogen worden opgezet dat los staat van het meerjarig financieel kader, waarmee steun kan worden geboden aan het tijdig doorvoeren van structurele hervormingen die van belang zijn voor de lidstaten en voor een soepele werking van de EMU. Deze steun kan worden verleend op basis van verbintenissen die worden vastgelegd in contractuele regelingen die door de lidstaten en de Commissie worden afgesproken.

  2. Op de middellange termijn (18 maanden tot 5 jaar) moet een verdergaande versterking van het collectief gevoerde begrotings- en economische beleid – met inbegrip van het belasting- en het werkgelegenheidsbeleid – hand in hand gaan met een grotere begrotingscapaciteit. Een speciale begrotingscapaciteit voor de eurozone moet over eigen inkomstenbronnen beschikken en voldoende steun kunnen bieden aan belangrijke structurele hervormingen in grote noodlijdende economieën. De capaciteit kan worden ontwikkeld op basis van het instrument voor convergentie en concurrentievermogen, maar zou gebaat zijn bij nieuwe, specifieke verdragsgrondslagen. Ook kan worden overwogen om een aflossingsfonds met strenge voorwaarden en euroschatkistpapier in te voeren om de schuldenafbouw te faciliteren en de financiële markten te stabiliseren. Voor monitoring en beheer van de begrotingscapaciteit en andere instrumenten moet er binnen de Commissie een thesauriedienst voor de EMU komen.

  3. Op de langere termijn (meer dan 5 jaar) zou het op basis van een passende bundeling van soevereiniteit, verantwoording en solidariteit op Europees niveau mogelijk moeten worden om voor de EMU een autonome begroting met een begrotingscapaciteit op te zetten, waarmee steun kan worden geboden aan landen die te kampen hebben met economische schokken. Een hecht geïntegreerd kader voor economische en budgettair bestuur kan zorgen voor de gemeenschappelijke afgifte van schuldpapier, waarmee de werking van de markten en het monetaire beleid kunnen worden verbeterd. Dit zou het sluitstuk van de EMU zijn.

Sommige van de daarvoor benodigde stappen zijn binnen de bestaande Verdragen mogelijk. Voor andere zijn verdragsaanpassingen nodig en moet de Unie nieuwe bevoegdheden krijgen. Daarvoor moeten de volgende basisbeginselen gelden:

  1. ten eerste moet voor de hechte economische en monetaire unie het huidige institutionele en rechtskader van de Verdragen als fundament dienen;

  2. ten tweede moet de eurozone in staat zijn sneller en hechter te integreren dan de EU zelf, echter met instandhouding van de integriteit van het beleid van de 27 lidstaten, met name van de eengemaakte markt. Dat houdt in dat de maatregelen van de eurozone, waar mogelijk, moeten openstaan voor deelname van andere lidstaten;

  3. hoewel volgens de Verdragen bepaalde regels alleen voor de lidstaten in de eurozone gelden, is het huidige bestel van de eurozone slechts tijdelijk van aard, aangezien alle lidstaten, met uitzondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, volgens de Verdragen volwaardig lid moeten worden.

  4. Elke verdragswijziging waarbij aan de EU meer supranationale bevoegdheden worden gegeven, moet gepaard gaan met een sterkere democratische verantwoordingsplicht. Een van de manieren om de legitimiteit van de EU te versterken, is een uitbreiding van de bevoegdheden van het Hof van Justitie.

Volgende stappen

De blauwdruk is de bijdrage van de Europese Commissie aan het verslag van de “vier voorzitters” over de volgende stappen in de richting van een economische en monetaire unie. Aan de definitieve versie van het verslag wordt gewerkt door de voorzitter van de Europese Raad, in coördinatie met voorzitter Barroso, de president van de Europese Centrale Bank en de voorzitter van de Eurogroep. De Europese Raad zal de definitieve versie bespreken op 13 en 14 december.

Achtergrond

Het debat over de verdere versterking van het economisch bestuur is sinds mei 2010 in een stroomversnelling geraakt. De Commissie kwam toen met een strategie voor de versterking van het economisch bestuur in Europa (MEMO/10/204). Dat leidde uiteindelijk tot de goedkeuring van de voorstellen in het “six-pack”, die in december 2011 in werking zijn getreden (MEMO/11/898). De Commissie heeft daarnaast een bijdrage geleverd aan een aantal verslagen over de EMU, in samenwerking met de voorzitter van de Europese Raad: het verslag over de Taskforce economische governance (oktober 2010), het verslag “Naar een sterkere economische unie” (december 2011), en het tussentijdse verslag van de vier voorzitters “Naar een echte economische en monetaire unie” (oktober 2012).

Meer informatie:

Website van voorzitter Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Een blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie (EMU): veelgestelde vragen

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar