Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 28. novembrī

Plāns padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei – Eiropas debašu sākums

Briselē, 2012. gada 28. novembrī. Eiropas Komisija šodien pieņēma padziļinātas un patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveides plānu, kurā tiek sniegts redzējums par spēcīgu un stabilu struktūru finanšu, fiskālajā, ekonomikas un politikas jomā.

Runājot par plānu, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: “Mums ir nepieciešama padziļināta un patiesa ekonomikas un monetārā savienība, lai pārvarētu uzticības krīzi, kas kaitē mūsu valstu ekonomikai un mūsu pilsoņu labklājībai. Mums uzskatāmi jāpierāda eiropiešu vēlme turēties kopā un apņēmīgi virzīties uz struktūras nostiprināšanu finanšu, fiskālajā, ekonomiskajā un politiskajā jomā, kas ir pamatā eiro un visas mūsu Savienības stabilitātei.”

Padziļinātā un patiesā EMS visi galvenie dalībvalstu ekonomiskās un fiskālās politikas risinājumi tiktu stingrāk koordinēti, apstiprināti un uzraudzīti Eiropas līmenī. Plānā tiek izklāstīts ceļš uz padziļinātu un patiesu EMS, kas ietver pakāpeniski pieaugošus pasākumus, kuri veicami īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Daļu plānotā var īstenot, pamatojoties uz pašreizējiem Līgumiem, tomēr daļai nepieciešamas izmaiņas Līgumos.

  1. Īstermiņā (6 līdz 18 mēnešu laikā) prioritāte nekavējoties būtu jāpiešķir to pārvaldības reformu īstenošanai, par kurām jau panākta vienošanās (sešu tiesību aktu kopumam) vai par kurām vienošanos paredzēts panākt drīzumā (divu tiesību aktu kopumam). Dalībvalstīm būtu arī jācenšas līdz gada beigām panākt vienošanos par banku vienotu uzraudzības mehānismu. Efektīvai banku savienībai būtu nepieciešams ne vien izveidot vienotu uzraudzības mehānismu, bet pēc tā pieņemšanas – arī vienotu noregulējuma mehānismu, lai risinātu grūtībās nonākušo banku problēmas. Pēc tam, kad būs panākta vienošanās par daudzgadu finanšu shēmu, ekonomikas pārvaldības regulējums būtu jāstiprina vēl vairāk, atsevišķi no daudzgadu finanšu shēmas ES budžeta ietvaros izveidojot „konverģences un konkurētspējas instrumentu”, lai sniegtu atbalstu strukturālo reformu, kas ir būtiskas dalībvalstīm un EMS netraucētai darbībai, savlaicīgā īstenošanā. Šis atbalsts pamatotos uz saistībām, ko paredzētu vienošanās, kuras noslēdz starp dalībvalstīm un Komisiju.

  2. Vidējā termiņā (18 mēnešu līdz 5 gadu laikā) turpmāka budžeta un ekonomikas politikas – tostarp nodokļu un nodarbinātības politikas – kolektīva īstenošana notiktu ciešā saistībā ar stiprinātām fiskālajām spējām. Īpašas eirozonas fiskālās spējas būtu jābalsta uz pašu resursiem, un tām būtu jāsniedz pietiekams atbalsts svarīgām strukturālām reformām lielās ekonomikās, kas saskaras ar grūtībām. Tās varētu attīstīt, pamatojoties uz konverģences un konkurētspējas instrumentu, bet tam būtu vajadzīgs jauns un īpašs pamats Līgumos. Parāda dzēšanas fonds, uz kuru attiektos stingri nosacījumi, un eiro obligācijas arī varētu būt veids, kā palīdzēt dzēst parādu un stabilizēt finanšu tirgus. Fiskālo spēju un citu instrumentu uzraudzība un pārvaldība būtu jāveic EMS finanšu pārvaldības struktūrai Komisijā.

  3. Ilgākā termiņā (vairāk nekā 5 gadu laikā), pamatojoties uz dažu suverenitātes tiesību, atbildības un solidaritātes atbilstīgu apvienošanu Eiropas līmenī, būtu jābūt iespējai izveidot autonomu eirozonas budžetu, sniedzot fiskālās spējas EMS, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm, kuras skāruši ekonomiski satricinājumi. Cieši integrēta ekonomikas un fiskālās pārvaldības sistēma varētu ļaut kopīgi emitēt valsts parādzīmes, kas veicinātu tirgu darbību un monetārās politikas īstenošanu. Tas būtu EMS pēdējais posms.

Dažus nepieciešamos pasākumus var pieņemt pašreizējo Līgumu ietvaros. Citiem būs nepieciešamas izmaiņas pašreizējos Līgumos un jaunas kompetences Savienībai. Tas jābalsta uz šādiem pamatprincipiem:

  1. pirmkārt EMS padziļināšana būtu jābalsta uz Līgumos noteikto institucionālo un tiesisko regulējumu;

  2. otrkārt, eirozonai jāspēj integrēties ātrāk un ciešāk nekā ES kopumā, vienlaikus saglabājot 27 valstīs īstenotās politikas integritāti, jo īpaši, vienoto tirgu. Tas nozīmē, ka visos attiecīgos gadījumos eirozonas pasākumiem būtu jābūt atvērtiem citu dalībvalstu dalībai;

  3. lai gan Līgumi nosaka, ka vairāki noteikumi attiecas tikai uz eirozonas dalībvalstīm, eirozonas pašreizējā konfigurācija ir tikai īslaicīga, jo paredzams, ka visas dalībvalstis, izņemot divas (Dāniju un Apvienoto Karalisti), kļūs par pilntiesīgām dalībniecēm saskaņā ar Līgumiem;

  4. vienlaikus ar visām Līguma izmaiņām, piešķirot ES lielākas pārvalstiskas pilnvaras, būtu jāparedz lielāka demokrātiskā pārskatatbildība. Viens no veidiem, kā stiprināt ES leģitimitāti, būtu Tiesas kompetences paplašināšana.

Turpmākās darbības

Šis plāns ir Komisijas devums “četru priekšsēdētāju” ziņojumā par turpmākām darbībām attiecībā uz ekonomikas un monetāro savienību. Ziņojuma galīgo redakciju pašlaik gatavo Eiropadomes priekšsēdētājs, to saskaņojot ar Komisijas priekšsēdētāju Barrozu, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju un Eirogrupas priekšsēdētāju, un Eiropadome to apspriedīs 13.-14. decembrī.

Vispārīga informācija

Debates par to, kā turpmāk stiprināt ekonomikas pārvaldību, ir vērsušās plašumā kopš 2010. gada maija, kad Komisija ierosināja stratēģiju ekonomikas pārvaldības stiprināšanai Eiropā (MEMO/10/204). Tā rezultātā tika pieņemti sešu tiesību aktu kopuma priekšlikumi, kas stājās spēkā 2011. gada decembrī (MEMO/11/898). Komisija ir devusi ieguldījumu arī vairākos ziņojumos par EMS, kas tapuši sadarbībā ar Eiropadomes priekšsēdētāju – Ekonomikas pārvaldības darba grupas ziņojumā (2010. gada oktobrī), “Ceļā uz spēcīgāku ekonomikas savienību” (2011. gada decembrī) un “četru priekšsēdētāju” starpposma ziņojumā “Ceļā uz patiesu ekonomisko un monetāro savienību” (2012. gada oktobrī).

Plašākai informācijai:

Komisijas priekšsēdētāja Barrozu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

MEMO/12/909 Plāns padziļinātas un patiesas Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) izveidei – bieži uzdoti jautājumi

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)


Side Bar